Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Services de nettoyage

2023/S 196-614463  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Olsztyn: Services de nettoyage 2023/S 196-614463 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie NumÈro national d'identification: PL622 Adresse postale: Al.Wojska Polskiego 37 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-228 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kancelaria Doradztwo - Przetargi Sp. z o.o.
Courriel: KDP@poliklinika.net TÈlÈphone: +48 732984517 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego sprz?tania i czynno?ci pomocnicze na rzecz pacjentÛw SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie NumÈro de rÈfÈrence: ZPZ-26/05/23
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug kompleksowego sprz?tania w budynkach zamawiaj?cego o ??cznej powierzchni 25 456,82 m2 oraz czynno?ci pomocnicze na rzecz pacjentÛw SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. SzczegÛ?owy zakres i sposÛb realizacji zamÛwienia, w szczegÛlno?ci opis przedmiotu zamÛwienia, opis stref higienicznych, wykazy powierzchni, harmonogramy, charakterystyka ?rodkÛw myj?cych i dezynfekcyjnych, zasady nadzoru i kontroli, zosta? opisany w za??cznikach nr 1 ñ 7 do SWZ. Wykaz procedur, ktÛre obowi?zuj? pracownikÛw Wykonawcy zawiera za??cznik nr 24 do SWZ. Zamawiaj?cy zaleca, ale nie wymaga, wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniu, w ktÛrym realizowana b?dzie us?uga stanowi?ca przedmiot zamÛwienia. Zamawiaj?cy udost?pni swoje obiekty przedstawicielom wykonawcÛw po uprzednim zg?oszeniu, min. na dwa dni przed planowan? wizyt?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 12 902 800.32 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90900000 Services de nettoyage et d'hygiËne 85140000 Services de santÈ divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug kompleksowego sprz?tania w budynkach zamawiaj?cego o ??cznej powierzchni 25 456,82 m2 oraz czynno?ci pomocnicze na rzecz pacjentÛw SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. SzczegÛ?owy zakres i sposÛb realizacji zamÛwienia, w szczegÛlno?ci opis przedmiotu zamÛwienia, opis stref higienicznych, wykazy powierzchni, harmonogramy, charakterystyka ?rodkÛw myj?cych i dezynfekcyjnych, zasady nadzoru i kontroli, zosta? opisany w za?. nr 1 ñ 7 do SWZ. Wykaz procedur, ktÛre obowi?zuj? pracownikÛw Wykonawcy zawiera za?. nr 24 do SWZ. Zamawiaj?cy zaleca, ale nie wymaga, wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniu, w ktÛrym realizowana b?dzie us?uga stanowi?ca przedmiot zamÛwienia. Zamawiaj?cy udost?pni swoje obiekty przedstawicielom wykonawcÛw po uprzednim zg?oszeniu.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga aby wykonawca przed?o?y? wraz z ofert?, nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: 1) Dokument potwierdzaj?cy zadeklarowane w formularzu ofertowym Do?wiadczenie kierownika obiektu, taki jak kopia umowy o prac?, kopia ?wiadectwa pracy, kopia umowy cywilno-prawnej; 2) Dokumenty potwierdzaj?ce zadeklarowane w formularzu ofertowym Do?wiadczenie brygadzistÛw, takie jak kopia umowy o prac?, kopia ?wiadectwa pracy, kopia umowy cywilno-prawnej; 3) Plan higieny; 4) Wykaz preparatÛw do mycia i dezynfekcji, workÛw, papieru, r?cznikÛw i mopÛw przewidzianych do wykorzystania w ramach realizacji niniejszego zamÛwienia zgodny z wzorem z za??cznika nr 14 do SWZ, spe?niaj?cych wymogi SWZ, o ktÛrych mowa w za??czniku nr 4 do SWZ.
   3.  Je?eli wykonawca nie z?o?y? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne, zamawiaj?cy wezwie wykonawc? do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
   4.  Powy?szego nie stosuje si?, je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz? przes?anki uniewa?nienia post?powania.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie kierownika obiektu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie brygadzistÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zosta?a zawarta w rozdziale 30 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 103-325124
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego sprz?tania i czynno?ci pomocnicze na rzecz pacjentÛw SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Izan + Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON: 005111980 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NaprzÛd Hospital Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON: 123118500 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NaprzÛd Service Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 123118479 Ville: ?od? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 798 562.86 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 902 800.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 117 985,63 z? (s?ownie: sto siedemna?cie tysi?cy dziewi??set osiemdziesi?t pi?? z?otych, 63/100).
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje w niniejszym post?powaniu postanowienia art. 139 Pzp z wy??czeniem ust. 2 tego artyku?u.
   3.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego wyklucza si? wykonawcÛw, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp, w przypadkach okre?lonych w art. 108 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp.
   4.  W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu wykonawca sk?ada o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w formie JEDZ.
   5.  Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w post?powaniu, na wezwanie Zamawiaj?cego z?o?y w wyznaczonym przez Zamawiaj?cego terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, nast?puj?ce podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia z post?powania:
   5. 1. informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp;
   5. 2. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;
   5. 3. za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;
   5. 4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;
   5. 5. o?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4,5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;
   5. 6. o?wiadczenie wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w zakresie, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.
   5. 7 o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia Z ART. 5K ROZPORZ?DZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego
   5. 8 Dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia za szkod? wynik?? z niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysoko?ci co najmniej 6 000 000,00 z?.
   5. 9 Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.
   5. 10 Wykaz osÛb, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat kwalifikacji i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, w tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem, ktÛry stanowi za??cznik nr 19 do SWZ;
   5. 11Za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si? po?wiadczaniem spe?niania przez wykonawc? norm zarz?dzania jako?ci? w odniesieniu do us?ug utrzymania czysto?ci i higieny szpitalnej.
   6.  Zasady sk?adania podmiotowych ?rodkÛw dowodowych przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej okre?la rozdzia? 12 SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw pzp. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?c? podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?c? podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Us?ugi kompleksowego sprz?tania i czynno?ci pomocnicze na rzecz pacjentÛw SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
85140000 - Services de santé divers 
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 
90910000 - Services de nettoyage