Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 24/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Travaux d'am╚nagement paysager d'espaces verts

2022/S 18-042651  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/01/2022
S18
Pologne-Olsztyn: Travaux d'am╚nagement paysager d'espaces verts

2022/S 018-042651

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2022/S 003-004271)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Olsztyn
Num╚ro national d'identification: 739-384-70-26
Adresse postale: Plac Jana Paw?a II 1 pok. 402
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL622 Olszty?ski
Code postal: 10-101
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jolanta Chlubicka
Courriel: przetargi@olsztyn.eu
T╚l╚phone: +48 895273111/461/325
Fax: +48 895349375
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.olsztyn.eu

Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
wykonanie nasadze? kompensacyjnych inwestycji tramwajowej

Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.271.1.35.2021.d

II.1.2)
Code CPV principal
45112710 Travaux d'am╚nagement paysager d'espaces verts

II.1.3)
Type de march╚
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest realizacja rob█t w pasie drogowym ulic w ?r█dmie?ciu Olsztyna, zwi?zanych z przygotowaniem terenu, dostaw? i nasadzeniem drzew kompensuj?cych wycinki dokonane w kontrakcie ĐRozbudowa linii tramwajowych w Olsztynieţ. Zam█wienie obejmuje roboty przygotowawcze, zakup, dostaw? i sadzenie drzew i innego materia?u ro?linnego oraz utrzymanie jako?ci nasadze? w okresie gwarancji i r?kojmi, w zakresie ponad tysi?c o?miuset drzew i tysi?ca czterystu krzew█w oraz ukszta?towania na tym terenie rabat z ponad sze?ciu tysi?cami bylin i ponad trzydziestu tysi?cami sztuk cebul. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w rozdziale III SWZ

Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 003-004271

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
Num╚ro de section: III.1.2

Au lieu de:

Podmiotowe ?rodki dowodowe jakie Wykonawca sk?ada na wezwanie Zamawiaj?cego, na podstawie art. 274 ustawy, (je?eli dotyczy): 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, Wykonawca sk?ada: a) o?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu wst?pnym, o kt█rym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z?o?onym wraz z ofert? w zakresie podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6, w przypadku gdy Zamawiaj?cy uzna, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia w powy?szym zakresie nie s? ju? aktualne lub uleg?y zmianie, b) o?wiadczenie w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert? albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi, ?e przygotowanie oferty nast?pi?o niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, 2) w przypadku gdy w post?powaniu zostanie z?o?ona tylko jedna oferta, Zamawiaj?cy odst?pi od wezwania Wykonawcy do z?o?enia o?wiadczenia w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, poniewa? zgodnie z opini? Urz?du Zam█wie? Publicznych wskazana powy?ej podstawa wykluczenia ma zastosowanie tylko w przypadku z?o?enia co najmniej dw█ch ofert, co oznacza, ?e wskazany powy?ej przepis nie daje podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, w przypadku gdy z?o?ono tylko jedn? ofert?. W zwi?zku z powy?szym w ?wietle celu, jakim jest przeciwdzia?anie zak?█ceniu konkurencji w post?powaniu przez grup? kapita?ow?, Zamawiaj?cy odst?pi od wezwania Wykonawcy do z?o?enia w/w o?wiadczenia w przypadku gdy zostanie z?o?ona tylko jedna oferta, poniewa? w takiej sytuacji staje si? ono zb?dne. Pozosta?e zapisy dotycz?ce Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia - pozostaj? bez zmian

Lire:


   1.  Podmiotowe ?rodki dowodowe jakie Wykonawca sk?ada na wezwanie Zamawiaj?cego, na podstawie art. 274 ustawy.
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, Wykonawca sk?ada: 1) o?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu wst?pnym, o kt█rym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z?o?onym wraz z ofert? w zakresie podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6, w przypadku gdy Zamawiaj?cy uzna, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia w powy?szym zakresie nie s? ju? aktualne lub uleg?y zmianie, 2) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert? albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, 3) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4Pzp wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 4) w przypadku gdy w post?powaniu zostanie z?o?ona tylko jedna oferta, Zamawiaj?cy odst?pi od wezwania Wykonawcy do z?o?enia o?wiadczenia w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy,
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w ust. 2 pkt. 3) Rozdz.XIII SWZ ˝ sk?ada inf. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 odno?nie skazania za przest?pstwa wskazane w ustawie Pzp;
   4.  Dokumenty, o kt█rych mowa w ust. 3 pkt. 1) Rozdz. XIII SWZ, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   5.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 3 Rozdz. XIII, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie ust. 4 stosuje si? odpowiednio.
   6.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ust. 2 pkt. 3, dotycz?cych tych podmiot█w, potwierdzaj?cych, ?e nie zachodz? wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia z post?powania.

Num╚ro de section: VI.4.3

Au lieu de:

Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes prawny w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: ?rodki ochrony prawnej.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
   4.  Terminy na wniesienie odwo?ania wynosi 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Lire:


   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes prawny w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
   4.  Terminy na wniesienie odwo?ania wynosi 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych lub dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 5 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Num╚ro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe pkt. 3

Au lieu de:


   3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt█rego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsz?, zobowi?zany b?dzie do: 1) wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, 2) z?o?enia umowy, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem umowy na kwot? nie mniejsz? ni? warto?? umowy /brutto/, 3) dostarczenia umowy reguluj?cej wsp█?prac? Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, je?eli oferta tych Wykonawc█w zostanie wybrana, dotyczy to r█wnie? wsp█lnik█w prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w formie sp█?ki cywilnej, 4) dostarczenia pe?nomocnictwa dla os█b podpisuj?cych umow?, je?li ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokument█w za??czonych do oferty.

Lire:


   3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt█rego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsz?, zobowi?zany b?dzie do: 1) wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, 2) z?o?enia umowy, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, na kwot? nie ni?sz? ni? 1 mln z? na jedno i wszystkie zdarzenia oraz potwierdze? zap?aty sk?adek ubezpieczeniowych, 3) dostarczenia umowy reguluj?cej wsp█?prac? Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, je?eli oferta tych Wykonawc█w zostanie wybrana, dotyczy to r█wnie? wsp█lnik█w prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w formie sp█?ki cywilnej, 4) dostarczenia pe?nomocnictwa dla os█b podpisuj?cych umow?, je?li ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokument█w za??czonych do oferty.

Num╚ro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 03/02/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 24/02/2022

Heure locale: 11:00

Num╚ro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 04/03/2022

Lire:

Date: 25/03/2022

Num╚ro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 03/02/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 24/02/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations compl╚mentaires: Pologne-Olsztyn: Travaux d'am╚nagement paysager d'espaces vertsType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Informations compl╚mentairesType de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: March╚ de travaux 24/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45112710 - Travaux d'amÚnagement paysager d'espaces verts