Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Travaux de construction de passages supÈrieurs pour piÈtons

2023/S 196-615526  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Olsztyn: Travaux de construction de passages supÈrieurs pour piÈtons 2023/S 196-615526 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie Adresse postale: Al. Warszawska 89 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-083 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Hodt Courriel: khodt@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 895212899 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK53, DK57, DK58, DK59 w gm. D?wierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi i Wielbark w woj. warmi?sko-mazurskim ñ robota budowlana NumÈro de rÈfÈrence: O/OL.D-3.2421.26.2023
II.1.2) Code CPV principal 45233261 Travaux de construction de passages supÈrieurs pour piÈtons
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych w ramach poprawy brd na przej?ciach dla pieszych na DK53, DK57, DK58, DK59 w gm. D?wierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi i Wielbark w woj. warmi?sko-mazurskim.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 332 384.76 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45316110 Installation de matÈriel d'Èclairage public 45315100 Installations Èlectrotechniques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia opisany zosta? w Tomach II - III SWZ. Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych w ramach poprawy brd na przej?ciach dla pieszych na DK53, DK57, DK58, DK59 w gm. D?wierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi i Wielbark w woj. warmi?sko-mazurskim. Zakres obejmuje budow? instalacji do?wietlaj?cej przej?cia dla pieszych w 42 lokalizacjach.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Szacunkowa warto?? post?powania o udzielenie zamÛwienia jest poni?ej progu unijnego (23.969.275,00 PLN netto). ZamÛwienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, poniewa? podlega sumowaniu z innymi zamÛwieniami, ktÛre s? planowane do og?oszenia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 108-340040
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK53, DK57, DK58, DK59 w gm. D?wierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi i Wielbark w woj. warmi?sko-mazurskim ñ robota budowlana
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FBSerwis SA NumÈro national d'identification: NIP: 5272676062 Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-204 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 332 384.76 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Wykonawca zastrzega mo?liwo?? zlecenia podwykonawcom cz??ci prac wchodz?cych w zakres zamÛwienia z wy??czeniem koordynacji i kierowania pracami w ramach generalnego wykonawstwa
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
warto?? umowy brutto (23% VAT):
   1. 638.833,25 z?
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r.-Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o ktÛrym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK53, DK57, DK58, DK59 w gm. D?wierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi i Wielbark w woj. warmi?sko-mazurskim ñ robota budowlana 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45233261 - Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 
45315100 - Installations électrotechniques 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public