Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Travaux de construction de pistes cyclables

2022/S 53-136929  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Olsztyn: Travaux de construction de pistes cyclables 2022/S 053-136929 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Warmi?sko Mazurskie - Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Numéro national d'identification: 7392974001 Adresse postale: ul. Pstrowskiego 28 b Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: beata.markowska@zdw.olsztyn.pl Courriel: beata.markowska@zdw.olsztyn.pl Téléphone: +48 895261954 Fax: +48 895399876 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.olsztyn.pl Adresse du profil d'acheteur: www.zdw.olsztyn.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Zarz?dzanie drogami
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa/ Etap II" z podzia?em na 2 cz??ci. Numéro de référence: ZDW/NZP.IRIII/PN-1/3220/77/2021
II.1.2) Code CPV principal 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II" z podzia?em na cz??ci: Cz??? I - ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej 592 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II" Cz??? II - ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie dróg wojewódzkich 642, 643, 650 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II".
   2.  Zadanie Inwestycyjne jest dofinansowane ze ?rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
   3.  Lokalizacja inwestycji: województwo warmi?sko-mazurskie, powiat gi?ycki, w?gorzewski gminy: Gi?ycko, W?gorzewo, Ryn.
   4.  ??czna d?ugo?? odcinków szlaku rowerowego obj?tych nadzorem autorskim: 9,37 km (w tym: DW 592 1,175 km, DW 642 0,125 km, DW 643 7,13 km, DW 650-odc.1 0,765 km, DW 650-odc.2 0,175 km).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? I - Wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej 592 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Lokalizacja inwestycji: województwo warmi?sko-mazurskie, powiat gi?ycki, w?gorzewski gminy: Gi?ycko, W?gorzewo, Ryn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II" z podzia?em na cz??ci: Cz??? I - ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej 592 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II" Cz??? II - ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie dróg wojewódzkich 642, 643, 650 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II".
   2.  Zadanie Inwestycyjne jest dofinansowane ze ?rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
   3.  Lokalizacja inwestycji: województwo warmi?sko-mazurskie, powiat gi?ycki, w?gorzewski gminy: Gi?ycko, W?gorzewo, Ryn.
   4.  Szczegó?y zawiera dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót zamieszczona na Platformie Przetargowej zamawiaj?cego pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zadanie Inwestycyjne jest dofinansowane ze ?rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zamówienia w terminie: 1) dla cz??ci nr 1: 9 miesi?cy od dnia zawarcia umowy; 2) dla cz??ci nr 2: - 3 miesi?ce od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót w pasie dróg wojewódzkich nr 642 i 650, - 11 miesi?cy od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 643.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 2 - Wykonanie robót budowlanych w pasie dróg wojewódzkich nr 642, 643, 650 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa/ Etap II
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Lokalizacja inwestycji: województwo warmi?sko-mazurskie, powiat gi?ycki, w?gorzewski gminy: Gi?ycko, W?gorzewo, Ryn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II" z podzia?em na cz??ci: Cz??? I - ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej 592 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II" Cz??? II - ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie dróg wojewódzkich 642, 643, 650 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa /Etap II".
   2.  Zadanie Inwestycyjne jest dofinansowane ze ?rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
   3.  Lokalizacja inwestycji: województwo warmi?sko-mazurskie, powiat gi?ycki, w?gorzewski gminy: Gi?ycko, W?gorzewo, Ryn.
   4.  Szczegó?y zawiera dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót zamieszczona na Platformie Przetargowej zamawiaj?cego pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Zadanie Inwestycyjne jest dofinansowane ze ?rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zamówienia w terminie: 1) dla cz??ci nr 1: 9 miesi?cy od dnia zawarcia umowy; 2) dla cz??ci nr 2: - 3 miesi?ce od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót w pasie dróg wojewódzkich nr 642 i 650, - 11 miesi?cy od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 643.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 169-441050
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? 1 - "Wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 592 w ramach zadania inwestycyjnego "Mazurska P?tla Rowerowa/ Etap II"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, jako Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, ?e na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, uniewa?nia przedmiotowe post?powanie dla cz.
   1.  Uzasadnienie prawne uniewa?nienia post?powania: Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) .), Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 4 Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia post?powania: Po ponownym badaniu i ocenie ofert w przedmiotowym post?powaniu, jako jedyna zosta?a oferta, z?o?ona przez firm?: Przedsi?biorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. W?gorzewska 4, 11-500 Gi?ycko, za kwot?:
   3. 798.628,31 PLN brutto, znacz?co przewy?szaj?ca kwot? jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj.:
   1. 422.734,33 PLN brutto. Jednocze?nie Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia kwoty na realizacj? przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby dwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów pzp. Odwo?anie przys?uguje na:
   1.  Niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy.
   2.  Zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX '?rodki ochrony prawnej" pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Olsztyn: Travaux de construction de pistes cyclablesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables