Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 08/05/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Travaux de construction de routes

2023/S 62-185382  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Pologne-Olsztyn: Travaux de construction de routes 2023/S 062-185382 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo Warmi?sko Mazurskie - Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Olsztynie. Num╚ro national d'identification: 7392974001 Adresse postale: ul. Pstrowskiego 28 b Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anita Dzienis-Kozi?ska Courriel: anita.kozinska@zdw.olsztyn.pl T╚l╚phone: +48 895261954 Fax: +48 895399876 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.olsztyn.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.zdw.olsztyn.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122485,d800878c3390da4ec96f7a5aab1c51ca.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122485,d800878c3390da4ec96f7a5aab1c51ca.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka samorz?dowa
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzanie drogami
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Rozbudowa DW nr 537 w zakr. poprawy bezpiecze?stwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzy?owania z ul. Biblii Gutenberga do skrzy?owania z ul. Ogrodow? w msc. Lubawa. Num╚ro de r╚f╚rence: ZDW/NZP.TI/PN-1/3220/55/2023
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ĐWykonanie rob█t budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpiecze?stwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzy?owania z ul. Biblii Gutenberga do skrzy?owania z ul. Ogrodow? w miejscowo?ci Lubawaţ.
   2.  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 537 na odcinku ul. Kupnera w Lubawie od km 1+258,27 do km 1+388,36 z przebudow? drogi gminnej nr 210057N (ul. Ogrodowa) na odcinku od drogi wojew█dzkiej nr 537 do km 0+024,31. Ca?kowita d?ugo?? projektowanej drogi wojew█dzkiej nr 537 wynosi 130,09 m. Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cz??ci wojew█dztwa warmi?sko - mazurskiego, powiecie i?awskim, m. Lubawa.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cz??ci wojew█dztwa warmi?sko - mazurskiego, powiecie i?awskim, m. Lubawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ĐWykonanie rob█t budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpiecze?stwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzy?owania z ul. Biblii Gutenberga do skrzy?owania z ul. Ogrodow? w miejscowo?ci Lubawaţ.
   2.  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 537 na odcinku ul. Kupnera w Lubawie od km 1+258,27 do km 1+388,36 z przebudow? drogi gminnej nr 210057N (ul. Ogrodowa) na odcinku od drogi wojew█dzkiej nr 537 do km 0+024,31. Ca?kowita d?ugo?? projektowanej drogi wojew█dzkiej nr 537 wynosi 130,09 m. Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cz??ci wojew█dztwa warmi?sko - mazurskiego, powiecie i?awskim, m. Lubawa. Szczeg█?y zawiera: Opis przedmiotu zam█wienia, stanowi?cy za??cznik nr 10 do SWZ, dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru rob█t, projekt budowlany, wykonawczy, geotechniczny oraz opinie stanowi?ce za??cznik Nr 13 do SWZ oraz przedmiary rob█t i kosztorys ofertowy, stanowi?ce za??cznik nr 9 do SWZ. Dokumenty zamieszczono na Platformie Przetargowej zamawiaj?cego pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Ponadto, w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie regulacji rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w brzmieniu zmienionym / okre?lonym rozrz?dzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (zwanym danej rozporz?dzeniem) oraz ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego zamawiaj?cy ??da z?o?enia o?wiadczenia w zakresie okre?lonym w pkt
   6. 7. SWZ zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SWZ. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych, dalej ĐRODOţ, Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojew█dztwo Warmi?sko - Mazurskie ˝ Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich z siedzib? w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28b, 10 ˝ 602 Olsztyn, 2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarz?dzie Dr█g Wojew█dzkich w Olsztynie jest Pan ?ukasz Rytelewski, kontakt: iod@zdw.olsztyn.pl . Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte zosta?y w pkt. 10.17. SWZ. https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html iod@zdw.olsztyn.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 189 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zam█wienia w terminie 27 tygodni od dnia zawarcia umowy (w tym 1 dzie? na z?o?enie wniosku o pozwolenie na u?ytkowanie lub zawiadomienia o zako?czeniu budowy, licz?c od dnia zako?czenia rob█t budowlanych). UWAGA: Termin realizacji przedmiotu zam█wienia, okre?lony powy?ej mo?e zosta? skr█cony, zgodnie z deklaracj? w ofercie wykonawcy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego posiadania uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego posiadania okre?lonej sytuacji finansowej i ekonomicznej.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek, dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej: Zamawiaj?cy w zakresie posiadania zdolno?ci technicznej i zawodowej uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona? co najmniej jedno zadanie polegaj?ce na budowie/ przebudowie/ rozbudowie dr█g/ ulic/ skrzy?owa? klasy nie ni?szej ni? Z o warto?ci nie mniejszej ni? 800.000,00 PLN (brutto). Za wykonane uznane zostan? zadania zako?czone i potwierdzone np. protoko?em odbioru ko?cowego lub innym r█wnowa?nym dokumentem. (Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z p█?n. zm.); klasa drogi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunk█w technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p█?n. zm.).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy maj? zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zam█wie? publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.
   2.  Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w SWZ oraz za??cznikach do SWZ.
   3.  Dopuszczalne warunki zmiany umowy oraz okre?lenie warunk█w jej zmian zosta?o zawarte w za?. nr 7 do SWZ, wzorze umowy.
   4.  Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 05/08/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 08/05/2023 Heure locale: 11:30 Lieu:
W siedzibie Zamawiaj?cego za po?rednictwem Platformy Przetargowej Zamawiaj?cego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zam. informuje, ?e zgodnie z art. 139 ustawy PZP, w przedm. post. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast. dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie brakupodstaw wykl. oraz spe?niania war. udz. w post..
   2.  W zwi?zku z powy?szym, Wyk. nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 pzp. Do z?o?enia takiego o?wiadczenia zostanie wezwany wy??cznie Wyk., kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   3.  Zam. nie wymaga wniesienia wadium.
   4.  W celu potwierdzenia spe?nienia przez wykonawc? war. udz. w post. oraz braku podstaw wykl. z post?powania, na wezwanie Zam. wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? podmiotowe ?rodki dowodowe wskazane w pkt
   8. 9 i
   8. 10 SWZ.
   5.  Oferta winna zawiera?: a) wype?niony formularz ofertowy wraz z o?wiadczeniem wykonawcy o wype?nieniu obowi?zk█w informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru stanowi?cego Za? nr 2 do SWZ; b) zobowi?zanie podmiot█w do oddania Wyk. do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam., zgodnie ze wzorem Za? nr 3 do SWZ. c) zastrze?enie nieudost?pniania informacji st. tajemnic? przedsi?biorstwa, zg. ze wzorem Za??cznika nr 4 do SWZ d) w przypadku wyk. wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udz. zam█wienia o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczeg█lni wykonawcy ˝ zgodnie ze wzorem stanowi?cym za? nr 5 do SWZ. e) Kosztorys ofertowy zgodny z wzorem Zam.. f) Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w wsp█lnie ubieg. si? o udz. zam., ewentualnie umowa o wsp█?dzia?aniu, z kt█rej b?dzie wynika? przedmiotowe pe?nomocnictwo, o ile spos█b reprezentacji wskazany w pe?nomocnictwie (lider) uleg? zmianie w stosunku do pe?nomocnictwa z?o?onego wraz z ofert?. Pe?nomocnik mo?e by? ustanowiony do reprezentowania Wyk. w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia Umowy. Pe?nomocnictwo winno by? za??czone w formie orygina?u lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. g) Pe?nomocnictwo do podpisania oferty (orygina? lub notarialnie po?wiadczona kopia), wzgl?dnie do podpisania innych dokument█w sk?adanych wraz z ofert?, o ile nie zosta?o z?o?one wraz z ofert? lub je?li prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokument█w z?o?onych wraz z ofert?;
   6.  O udz. zam. mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie przes?anek obligatoryjnych art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6).
   7.  Zam. przewiduje zastosowanie przes?anek wykl. wyk. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.
   8.  ?rodkiem komunikacji elektronicznej, s?u??cym do sk?adania w szczeg█lno?ci: wniosk█w, o?wiadcze?, dokument█w oraz z?o?eniu oferty przez Wykonawc?, jest Platforma przetargowa dost?pna pod adresem:https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122485,d800878c3390da4ec96f7a5aab1c51ca.html
   9.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokument█w elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu zosta?y opisane w Regulaminie korzystania z Platformy. Zamawiaj?cy udost?pnia informacje na temat specyfikacji po??czenia, formatu przesy?anych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazanych danych. Informacje te Zamawiaj?cy udost?pnia poprzez zak?adk? Instrukcje na Platformie Przetargowej ˝ link https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 10.Zam. nie przewiduje mo?liwo?ci udz. zam. polegaj?cego na powt█rzeniu podobnych rob█t bud., o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp. 11. Termin wskazany w pkt II.2.7. og?oszenia zosta? wskazany w dniach na potrzeby niniejszego og?oszenia. 12. Wybrany Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nal. wyk. umowy na zasadach okre?lonych w pkt 18 SWZ. 13. Zam., zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, przewiduje uniewa?nienie post., je?eli ?rodki publiczne, kt█re Zam. zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan? mu przyznane. https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122485,d800878c3390da4ec96f7a5aab1c51ca.html https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby dwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp.
   1.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX ŰÝ?rodki ochrony prawnejţ Pzp. Terminy sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
23/03/2023 Rozbudowa DW nr 537 w zakr. poprawy bezpiecze?stwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzy?owania z ul. Biblii Gutenberga do skrzy?owania z ul. Ogrodow? w msc. Lubawa. 08/05/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes