Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:VÈhicules de lutte contre l'incendie

2023/S 98-307346  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Olsztyn: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2023/S 098-307346 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Olsztynie NumÈro national d'identification: 7391126340 Adresse postale: ul. Niepodleg?o?ci 16 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-045 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Ose?kowska Courriel: kwkwat@kwpsp.olsztyn.pl TÈlÈphone: +48 477319500 Fax: +48 477319505 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kwpsp-olsztyn
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Organ administracji rz?dowej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Ochrona przeciwpo?arowa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SamochÛd specjalny z drabin? mechaniczn? (1 szt.) - WT.2370.8.2022 NumÈro de rÈfÈrence: WT.2370.8.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest udzielenie zamÛwienia publicznego na dostaw? 1 sztuki samochodu specjalnego z drabin? mechaniczn? z przeznaczeniem dla jednostki organizacyjnej PSP woj. warmi?sko-mazurskiego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??cznikach do SWZ, tj. w za??czniku nr 1 pn. ÑOpis przedmiotu zamÛwienia", zawieraj?cym minimalne wymagania techniczno-u?ytkowe dla przedmiotu zamÛwienia oraz za??czniku nr 2 pn. ÑWzÛr umowyî, okre?laj?cym szczegÛ?owe warunki realizacji przedmiotu umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 031 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144211 Camions de lutte contre l'incendie Èchelle pivotante
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exÈcution:
Adres zamawiaj?cego: Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Olsztynie, ul. Niepodleg?o?ci 16. Planowany u?ytkownik: Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Olsztynie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem post?powania jest dostawa 1 sztuki samochodu specjalnego z drabin? mechaniczn? dla KW PSP z przeznaczeniem dla jednostki organizacyjnej PSP woj. warmi?sko-mazurskiego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??cznikach do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, tj. w za??czniku nr 1 pn. ÑOpis przedmiotu zamÛwienia", zawieraj?cym minimalne wymagania techniczno-u?ytkowe dla przedmiotu zamÛwienia oraz za??czniku nr 2 pn. ÑWzÛr umowyî, okre?laj?cym szczegÛ?owe warunki realizacji przedmiotu umowy. Przedmiot zamÛwienia winien spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia i by? zgodny z obowi?zuj?cymi normami; b) by? fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy; c) posiada? komplet dokumentacji technicznej ñ eksploatacyjnej oraz umo?liwiaj?cej jego rejestracj?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 240-691602
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Umowa nr WF.2372.18.2023 IntitulÈ:
SamochÛd specjalny z drabin? mechaniczn? (1 szt.) - WT.2370.8.2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRE-MAX Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: NIP 5210083845 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 224 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-495 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.firemax.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 804 878.05 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 031 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy PZP;
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy PZP.
   4.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 SamochÛd specjalny z drabin? mechaniczn? (1 szt.) - WT.2370.8.2022 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie 
34144211 - Camions de lutte contre l'incendie à échelle pivotante