Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-OlszÛwka:Services de transport routier public

2024/S 12-031910  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-OlszÛwka: Services de transport routier public 2024/S 012-031910 Avis d'information relatif l'attribution d'un contrat de service public
 
 
Section I: AutoritÈ compÈtente
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina OlszÛwka NumÈro national d'identification: 6662002107 Adresse postale: OlszÛwka 15 Ville: OlszÛwka Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-641 Pays: Pologne Courriel: urzad.gminy@olszowka.org.pl TÈlÈphone: +48 632617611 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.olszowka.nowoczesnagmina.pl
I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autoritÈs compÈtentes
I.3) Communication Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type d'autoritÈ compÈtente Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy OlszÛwka NumÈro de rÈfÈrence: GK.7240.2.10.2022
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marchÈ Services Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transports ferroviaires
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL414 Koni?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina OlszÛwka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie gminnych autobusowych przewozÛw pasa?erskich w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmuj?cej obszar Gminy OlszÛwka na 8 liniach komunikacyjnych dla ktÛrego Gmina OlszÛwka jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. (nature et quantitÈ des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7) Date de commencement prÈvue et durÈe du marchÈ DÈbut: 02/01/2024 DurÈe en mois: 12
II.4) Actifs essentiels Prolongation du contrat en raison des actifs essentiels nÈcessaires la fourniture du service: non
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1) Conditions liÈes au marchÈ
III.1.1) ParamËtres de co t pour compensations:
Warto?? Umowy, stanowi prognozowana kwota deficytu przedmiotowych linii, na ktÛr? sk?adaj? si?:a. op?aty uzyskane z tytu?u sprzeda?y biletÛw pobierane bezpo?rednio przez Operatora,b. dop?aty do stosowanych ulg ustawowych uzyskane z tytu?u sprzeda?y biletÛw zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdÛw ?rodkami publicznego transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 295 ze zm.) pobierane bezpo?rednio przez Operatora,c. dop?aty ze strony Organizatora do deficytu powsta?ego na liniach komunikacyjnych przypadaj?cego na jeden wozokilometr ustalonego przez Operatora w roku 2024 w wysoko?ci nie wi?kszej ni? 3,70 z? brutto (s?ownie: trzy z?ote i 70/100),d. dop?aty o ktÛrych mowa w lit. c. uwzgl?dniaj? dop?at? ze ?rodkÛw Funduszu rozwoju przewozÛw autobusowych o charakterze u?yteczno?ci publicznej uzyskan? od Wojewody Wielkopolskiego.
III.1.2)
Des droits exclusifs sont octroyÈs: non
III.1.5) Obligations de service public:
 
1.Operator zobowi?zany jest do: ?wiadczenia us?ugi w sposÛb ci?g?y i bez opÛ?nie?, dystrybucji biletÛw, rozwieszenia obowi?zuj?cego rozk?adu jazdy, przestrzegania ustalonego rozk?adu jazdy, honorowania ulg ustawowych przys?uguj?cych w publicznym transporcie zbiorowym, utrzymywania pojazdÛw wykonuj?cych przewÛz osÛb w nale?ytym stanie technicznym i estetycznym, kulturalnej obs?ugi pasa?erÛw, zapewnienia mo?liwo?ci obs?ugi pasa?erÛw o ograniczonej sprawno?ci ruchowej przez przeszkolon? obs?ug? autobusÛw, przestrzegania u?ywania autobusÛw przystosowanych dla osÛb o ograniczonej sprawno?ci ruchowej zgodnie ze wskazaniem w rozk?adzie jazdy o takim udogodnieniu.2. Operator zobowi?zany jest posiada? za?wiadczenie w?a?ciwego organu na wykonywanie przewozÛw autobusowych o charakterze u?yteczno?ci publicznej w krajowym transporcie drogowym.
III.2) Cibles de qualitÈ
III.2.1) Description Informations et titres de transport:
Operator zobowi?zany jest do: ?wiadczenia us?ugi w sposÛb ci?g?y i bez opÛ?nie?, dystrybucji biletÛw, rozwieszenia obowi?zuj?cego rozk?adu jazdy, przestrzegania ustalonego rozk?adu jazdy, honorowania ulg ustawowych przys?uguj?cych w publicznym transporcie zbiorowym. PonctualitÈ et fiabilitÈ:
Operator zobowi?zany jest do: ?wiadczenia us?ugi w sposÛb ci?g?y i bez opÛ?nie?. PropretÈ du matÈriel roulant et des Èquipements des gares:
Operator zobowi?zany jest do: utrzymywania pojazdÛw wykonuj?cych przewÛz osÛb w nale?ytym stanie technicznym i estetycznym. EnquÍte de satisfaction de la clientËle:
Operator zobowi?zany jest do: kulturalnej obs?ugi pasa?erÛw, Assistance aux personnes mobilitÈ rÈduite:
Operator zobowi?zany jest do zapewnienia mo?liwo?ci obs?ugi pasa?erÛw o ograniczonej sprawno?ci ruchowej przez przeszkolon? obs?ug? autobusÛw, przestrzegania u?ywania autobusÛw przystosowanych dla osÛb o ograniczonej sprawno?ci ruchowej zgodnie ze wskazaniem w rozk?adzie jazdy o takim udogodnieniu.
III.2.2) Informations sur les primes et les pÈnalitÈs:
 
6.Organizator mo?e naliczy? Operatorowi kar? umown? z tytu?u odst?pienia od umowy w wysoko?ci 10% warto?ci umowy netto pozosta?ej do wykonania.7. Organizator naliczy kary umowne rÛwnie? w przypadku:- niezrealizowania po??czenia komunikacyjnego przewidzianego w rozk?adzie jazdy, w wysoko?ci 200 z? za ka?dy niezrealizowany kurs;- niepunktualno?ci, niew?a?ciwej jako?ci us?ug, niepodstawienia autobusÛw spe?niaj?cych wymagania okre?lone w niniejszej umowie, w wysoko?ci 200 z? za ka?dy dzie? niespe?nienia wymaga?, bez wzgl?du na liczb? usterek i liczb? autobusÛw nie spe?niaj?cych wymaga?- braku skuteczno?ci w zapobieganiu prÛbom przejazdÛw pasa?erÛw bez wa?nych biletÛw i bez biletÛw, w wysoko?ci 100 z? za ka?dy dzie? stwierdzenia przypadku przejazdu pasa?era bez wydanego biletu.8. Zap?ata kary umownej nast?puje w terminie 14 dni od dnia dor?czenia wezwania do zap?aty. Za dzie? zap?aty strony uznaj? dat? uznania rachunku Organizatora lub Operatora kwot? odpowiadaj?c? wysoko?ci naliczonej kary umownej.
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/01/2024
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacjii Samochodowej w Koninie S.A.
NumÈro national d'identification: 6650001289 Adresse postale: Zak?adowa 4 Ville: Konin Code postal: 62-510 Pays: Pologne
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 284 537.40 PLN km de services publics de transport de voyageurs: 76 902
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Informations complÈmentaires:
VI.4) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy OlszÛwka 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public