Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?om?a:...lectricitÈ

2024/S 12-031947  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-?om?a: ...lectricitÈ 2024/S 012-031947 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji SpÛ?ka z o.o. NumÈro national d'identification: 450111225 Adresse postale: Zjazd 23 Ville: ?om?a Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Code postal: 18-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Sobiechowska Courriel: sekretariat@mpwik.lomza.pl TÈlÈphone: +48 862166277 Fax: +48 862162813 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mpwik.lomza.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z us?ug? dystrybucji do Miejskiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w ?om?y w okresie od
   1. 01 2024 do 31.12.2024 NumÈro de rÈfÈrence: PG1U/2023
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z us?ug? dystrybucji do 66 punktÛw poboru energii (PPE) o ??cznym szacowanym wolumenie 5 925 MWh o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami , standardach jako?ciowych .Standardy jako?ciowe energii elektrycznej opisane s? w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku ñ Prawo energetyczne oraz w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Sprzeda? energii elektrycznej i ?wiadczenie us?ug dystrybucji realizowana b?dzie na warunkach okre?lonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( t.j. DZ.U. z 2023 r. poz. 1385 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy , w szczegÛlno?ci Rozporz?dzenia Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 7 597 257.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Oczyszczalnia ?ciekÛw - ?om?a ul. Zjazd 23, SUW Rybaki SUW PodgÛrze, Przepompownie ?ciekÛw Pi?tnica uj?cia wody na terenie Gminy Pi?tnica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z us?ug? dystrybucji do 66 punktÛw poboru energii (PPE) o ??cznym szacowanym wolumenie 5 925 MWh o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami , standardach jako?ciowych .Standardy jako?ciowe energii elektrycznej opisane s? w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku ñ Prawo energetyczne oraz w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Sprzeda? energii elektrycznej i ?wiadczenie us?ug dystrybucji realizowana b?dzie na warunkach okre?lonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( t.j. DZ.U. z 2023 r. poz. 1385 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy , w szczegÛlno?ci Rozporz?dzenia Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji .- Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zwi?kszenia dostaw energii elektrycznej ( z us?ug? dystrybucji ) z zastosowaniem prawa opcji do 30 % warto?ci netto umowy na warunkach szczegÛ?owo okre?lonych we wzorze umowy (Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 206-649863
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/12/2023
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE ObrÛt S.A.
NumÈro national d'identification: 813 02 68 082 Adresse postale: ul. 8-go Marca 6 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 597 257.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 824 294.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Warszawa Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.p
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - KIO Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Warszawa Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej z us?ug? dystrybucji do Miejskiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w ?om?y w okresie od
   1. 01 2024 do 31.12.2024 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité 
65310000 - Distribution d'électricité