Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 27/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?om?a:Produits pharmaceutiques

2023/S 219-689822  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-?om?a: Produits pharmaceutiques

2023/S 219-689822

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 206-647205)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y
NumÈro national d'identification: NIP: 718-16-89-321
Adresse postale: Al. Pi?sudskiego 11
Ville: ?om?a
Code NUTS: PL842 ?om?y?ski
Code postal: 18-404
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sylwia Wiszniewska
Courriel: przetargi@szpital-lomza.pl
TÈlÈphone: +48 864733266
Fax: +48 864733210
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.szpital-lomza.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa produktÛw farmaceutycznych dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y

NumÈro de rÈfÈrence: ZT-SZP-226/01/70/2023

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw farmaceutycznych dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, w ilo?ci, asortymencie oraz parametrach szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ.
   2.  Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone we wzorach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 206-647205

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.2

Lot n : 194

Endroit o se trouve le texte rectifier: Dodatkowy kod lub kody CPV

Au lieu de:

33600000 Produkty farmaceutyczne

Lire:

33140000 Materia?y medyczne

NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 194

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia:

Au lieu de:

Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw farmaceutycznych dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, w ilo?ci, asortymencie oraz parametrach szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ. Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone we wzorach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ. Produkty farmaceutyczne

Lire:

Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw farmaceutycznych dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, w ilo?ci, asortymencie oraz parametrach szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ. Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone we wzorach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ. Materia?y medyczne

NumÈro de section: II.2.5

Lot n : 194

Endroit o se trouve le texte rectifier: Kryteria udzielenia zamÛwienia

Au lieu de:

Kryteria okre?lone poni?ej Cena

Lire:

Kryteria okre?lone poni?ej Kryterium jako?ci - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 Cena - Waga: 60

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 11:30

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 18/02/2024

Lire:

Date: 24/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 11:45

Lire:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 11:45

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa produktÛw farmaceutycznych dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y 27/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
24111500 - Gaz médicaux 
24111900 - Oxygène 
33140000 - Consommables médicaux 
33600000 - Produits pharmaceutiques