Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?om?a:...quipements mÈdicaux

2023/S 195-611844  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-?om?a: ...quipements mÈdicaux 2023/S 195-611844 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y NumÈro national d'identification: NIP: 718-16-89-321 Adresse postale: Al. Pi?sudskiego 11 Ville: ?om?a Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Code postal: 18-404 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gra?yna Barszcz Courriel: przetargi@szpital-lomza.pl TÈlÈphone: +48 864733268 Fax: +48 864733210 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.szpital-lomza.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu med. i wyposa?enia dla Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y - projekt POIS.11.03.00-00-0002/22 NumÈro de rÈfÈrence: ZT-SZP-226/01/ 25 /2023
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu medycznego i wyposa?enia, w ilo?ci i o parametrach wymaganych okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SWZ, wraz z pe?n? obs?ug? gwarancyjn? oraz przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SWZ, dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y.
   2.  Realizacja zamÛwienia nast?puje w ramach projektu nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. ÑPoprawa efektywno?ci leczenia i diagnozowania pacjentÛw chorych na choroby zaka?ne poprzez przebudow? i doposa?enie w sprz?t i aparatur? medyczn? Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego oraz wymian? tomografu komputerowego w Szpitalu WojewÛdzkim w ?om?yî
   3.  ZamÛwienie jest podzielone na 6 cz??ci, zwanych Pakietami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 534 270.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33195100 Moniteurs 33112340 ...chocardiographes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu medycznego i wyposa?enia, w ilo?ci i o parametrach wymaganych okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SWZ, wraz z pe?n? obs?ug? gwarancyjn? oraz przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SWZ, dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. Pakiet 1:
   1.  Monitor stacjonarno-przeno?ny - szt. 3;
   2.  Aparat EKG - szt. 1;
   3.  Aparat do tlenoterapii - szt. 3;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. ÑPoprawa efektywno?ci leczenia i diagnozowania pacjentÛw chorych na choroby zaka?ne poprzez przebudow? i doposa?enie w sprz?t i aparatur? medyczn? Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego oraz wymian? tomografu komputerowego w Szpitalu WojewÛdzkim w ?om?yî
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: PAKIET 1 ñ 900,00 z?. Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Termin realizacji ca?o?ci zamÛwienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do 20 pa?dziernika 2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33191000 Dispositifs de stÈrilisation, de dÈsinfection et d'hygiËne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu medycznego i wyposa?enia, w ilo?ci i o parametrach wymaganych okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SWZ, wraz z pe?n? obs?ug? gwarancyjn? oraz przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SWZ, dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. Pakiet 2:
   1.  Myjnia dezynfektor na oddzia? - szt. 3;
   2.  Myjnia dezynfektor do brudownika - szt. 1;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. ÑPoprawa efektywno?ci leczenia i diagnozowania pacjentÛw chorych na choroby zaka?ne poprzez przebudow? i doposa?enie w sprz?t i aparatur? medyczn? Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego oraz wymian? tomografu komputerowego w Szpitalu WojewÛdzkim w ?om?yî
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: PAKIET 2 ñ
   1. 000,00 z?. Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Termin realizacji ca?o?ci zamÛwienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do 20 pa?dziernika 2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192100 Lits mÈdicaux 33192000 Mobilier mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu medycznego i wyposa?enia, w ilo?ci i o parametrach wymaganych okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SWZ, wraz z pe?n? obs?ug? gwarancyjn? oraz przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SWZ, dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. Pakiet 3:
   1.  ?Û?ko elektryczne - szt. 20;
   2.  Szafka przy?Û?kowa - szt. 20;
   3.  WÛzek do transportu chorych - szt. 2;
   4.  Materac przeciwodle?ynowy - szt. 3;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. ÑPoprawa efektywno?ci leczenia i diagnozowania pacjentÛw chorych na choroby zaka?ne poprzez przebudow? i doposa?enie w sprz?t i aparatur? medyczn? Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego oraz wymian? tomografu komputerowego w Szpitalu WojewÛdzkim w ?om?yî
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: PAKIET 3 ñ
   2. 700,00 z?. Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Termin realizacji ca?o?ci zamÛwienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do 20 pa?dziernika 2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu medycznego i wyposa?enia, w ilo?ci i o parametrach wymaganych okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SWZ, wraz z pe?n? obs?ug? gwarancyjn? oraz przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SWZ, dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. Pakiet 4:
   1.  WÛzek transportowy do posi?kÛw - szt. 1;
   2.  Rega? na baseny i kaczki - szt. 1;
   3.  Szafa zamykana na ?rodki ochrony indywidualnej - szt. 1;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. ÑPoprawa efektywno?ci leczenia i diagnozowania pacjentÛw chorych na choroby zaka?ne poprzez przebudow? i doposa?enie w sprz?t i aparatur? medyczn? Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego oraz wymian? tomografu komputerowego w Szpitalu WojewÛdzkim w ?om?yî
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: PAKIET 4 ñ 70,00 z?. Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Termin realizacji ca?o?ci zamÛwienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do 20 pa?dziernika 2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu medycznego i wyposa?enia, w ilo?ci i o parametrach wymaganych okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SWZ, wraz z pe?n? obs?ug? gwarancyjn? oraz przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SWZ, dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. Pakiet 5:
   1.  Macerator - szt. 1;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. ÑPoprawa efektywno?ci leczenia i diagnozowania pacjentÛw chorych na choroby zaka?ne poprzez przebudow? i doposa?enie w sprz?t i aparatur? medyczn? Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego oraz wymian? tomografu komputerowego w Szpitalu WojewÛdzkim w ?om?yî
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: PAKIET 5 ñ 280,00 z?. Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Termin realizacji ca?o?ci zamÛwienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do 20 pa?dziernika 2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu medycznego i wyposa?enia, w ilo?ci i o parametrach wymaganych okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SWZ, wraz z pe?n? obs?ug? gwarancyjn? oraz przeszkoleniem personelu Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych w Za??czniku nr 5 do SWZ, dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. Pakiet 6:
   1.  Stolik zabiegowy - szt. 1;
   2.  WÛzek reanimacyjny - szt. 1;
   3.  Stolik oddzia?owy - szt. 1;
   4.  WÛzek-wanna - szt.
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. ÑPoprawa efektywno?ci leczenia i diagnozowania pacjentÛw chorych na choroby zaka?ne poprzez przebudow? i doposa?enie w sprz?t i aparatur? medyczn? Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego oraz wymian? tomografu komputerowego w Szpitalu WojewÛdzkim w ?om?yî
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: PAKIET 6 ñ 280,00 z?. Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Termin realizacji ca?o?ci zamÛwienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie d?u?ej ni? do 20 pa?dziernika 2023 r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 118-369254
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
PAKIET 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VERSAMED Sp. z o.o., NumÈro national d'identification: NIP: 5423355196 Adresse postale: ul. Prz?dzalniana 14/1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-688 Pays: Pologne Courriel: biuro@versamed.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 89 610.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 84 818.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
PAKIET 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNITECHNIKA SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: NIP: 7780107822 Adresse postale: ul. Szamotulska 59 B Ville: Pozna? Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 60-566 Pays: Pologne Courriel: info@utsa.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 104 698.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 90 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
PAKIET 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
PAKIET 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VERSAMED Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP: 5423355196 Adresse postale: ul. Prz?dzalniana 14/1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-688 Pays: Pologne Courriel: biuro@versamed.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 710.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 938.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
PAKIET 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANI SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka Komandytowa NumÈro national d'identification: NIP: 9291817873 Adresse postale: ul. Grafitowa 2 Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 65-128 Pays: Pologne Courriel: biuro@sani.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 455.28 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 20 142.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
PAKIET 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VERSAMED Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP: 5423355196 Adresse postale: ul. Prz?dzalniana 14/1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-688 Pays: Pologne Courriel: biuro@versamed.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 335.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 173.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o ktÛrym mowa w art. 132 ustawy PZP. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia w post?powaniu.
   2.  Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Komunikacja w post?powaniu, w tym sk?adanie ofert, nast?puje za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.qov.pl.
   3.  Identyfikator post?powania na platformie e-ZamÛwienia: ocds-148610-364e3295-0a80-11ee-9355-06954b8c6cb9
   4.  Ofert? oraz o?wiadczenia (w tym JEDZ) i dokumenty sk?adane z ofert?, nale?y z?o?y? w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Wykaz o?wiadcze? i dokumentÛw sk?adanych wraz z ofert? zawarty jest w Rozdziale XII ust. 3 SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych okre?lonych w Rozdziale IX ust. 7 SWZ.
   7.  Podstawy wykluczenia z post?powania: art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835), art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1).
   8.  Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
   9.  Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. Pe?nomocnictwo winno by? za??czone do oferty w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. SzczegÛ?owe informacje zawarte s? w Rozdziale X SWZ. 10. Informacje dotycz?ce komunikacji w post?powaniu zawarte s? w Rozdziale XI SWZ. Maksymalny rozmiar plikÛw przesy?anych za po?rednictwem ÑFormularzy do komunikacjiî wynosi 150 MB (wielko?? ta dotyczy plikÛw przesy?anych jako za??czniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotycz?ce sprz?tu u?ywanego w celu korzystania z us?ug Platformy e-ZamÛwienia oraz informacje dotycz?ce specyfikacji po??czenia okre?la Regulamin Platformy e-ZamÛwienia. Z wy??czeniem sk?adania ofert, Zamawiaj?cy dopuszcza komunikacj? za po?rednictwem poczty elektronicznej; adres e-mail Zamawiaj?cego:przetargi@szpital-lomza.pl . 11. Informacje dot. ochrony danych osobowych zawarte s? w Rozdziale II SWZ. 12. Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XIV SWZ. 13. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. 14. ZamÛwienie w ramach projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 - Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ?RODOWISKO 2014-2020, O? PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIA?ANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia https://ezamowienia.qov.pl przetargi@szpital-lomza.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej reguluje Dzia? IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.)
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu med. i wyposa?enia dla Oddzia?u Obserwacyjno-Zaka?nego Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y - projekt POIS.11.03.00-00-0002/22 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33112340 - Échocardiographes 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène 
33192000 - Mobilier médical 
33192100 - Lits médicaux 
33195100 - Moniteurs