Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 25/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?om?a: ...quipements mÈdicaux

2022/S 119-334714  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-?om?a: ...quipements mÈdicaux 2022/S 119-334714 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y Adresse postale: Al. Pi?sudskiego 11 Ville: ?om?a Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Code postal: 18-404 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gra?yna Barszcz Courriel: przetargi@szpital-lomza.pl TÈlÈphone: +48 864733268 Fax: +48 864733210 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-lomza.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=123 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa aparatury i sprz?tu medycznego dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y NumÈro de rÈfÈrence: ZT-SZP-226/01/46/2022
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie aparatury i sprz?tu medycznego dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia jest zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiaj?cego, zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 5 do SWZ.
   2.  Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SWZ.
   3.  ZamÛwienie jest podzielone na dwie cz??ci, zwane Pakietami: a) Pakiet 1 obejmuje dostaw?, monta? i uruchomienie nast?puj?cego asortymentu: ?Û?ko z wag? - 6 szt., ?Û?ko rehabilitacyjne z osprz?tem i materacem- 19 szt., ?Û?ko do OAIT-1 szt., ?Û?ko ortopedyczne elektryczne z osprz?tem-22 szt. b) Pakiet 2 obejmuje dostaw?, monta? i uruchomienie nast?puj?cego asortymentu: Szafka przy?Û?kowa z wysuwanym blatem-54 szt.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 918 343.88 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192100 Lits mÈdicaux 33192110 Lits orthopÈdiques 33192120 Lits d'hÙpital
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie aparatury i sprz?tu medycznego dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia jest zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiaj?cego, zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 5 do SWZ.
   2.  Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SWZ.
   3.  PAKIET 1 obejmuje dostaw?, monta? i uruchomienie nast?puj?cego asortymentu: ?Û?ko z wag?-6 szt., ?Û?ko rehabilitacyjne z osprz?tem i materacem-19 szt., ?Û?ko do OAIT-1 szt., ?Û?ko ortopedyczne elektryczne z osprz?tem-22 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 833 293.88 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt pn. ÑPoprawa sytuacji epidemiologicznej w zwi?zku z zagro?eniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewÛdztwa podlaskiegoîProjekt jest wspÛ?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020O? PriorytetowaVIII. Infrastruktura dla u?yteczno?ci publicznej
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: PAKIET 1 -
   8. 000,00 z? (s?ownie: osiem tysi?cy 00/100 z?otych), Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XV SWZ
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y, Al. Pi?sudskiego 11
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup, dostawa, monta? i uruchomienie aparatury i sprz?tu medycznego dla Szpitala WojewÛdzkiego im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w ?om?y. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia jest zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiaj?cego, zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 5 do SWZ.
   2.  Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SWZ.
   3.  PAKIET 2 obejmuje dostaw?, monta? i uruchomienie nast?puj?cego asortymentu: Szafka przy?Û?kowa z wysuwanym blatem- 54 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: OKRES GWARANCJI / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 85 050.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt pn. ÑPoprawa sytuacji epidemiologicznej w zwi?zku z zagro?eniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewÛdztwa podlaskiegoîProjekt jest wspÛ?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O? PriorytetowaVIII. Infrastruktura dla u?yteczno?ci publicznej
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: PAKIET 2 - 800,00 z? (s?ownie: osiemset 00/100 z?otych), Informacje dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XV SWZ
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie - zrealizowa? nale?ycie: - co najmniej jedn? dostaw? ?Û?ek specjalistycznych wykorzystywanych przy udzielaniu ?wiadcze? zdrowotnych, o warto?ci min. 400.000,00 z? (czterysta tysi?cy z?otych) brutto ñ dotyczy Pakietu 1, - co najmniej jedn? dostaw? szafek przy?Û?kowych stosowanych przy hospitalizacji pacjentÛw, o warto?ci min. 50.000,00 z? (pi??dziesi?t tysi?cy z?otych) brutto ñ dotyczy Pakietu 2,
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z wzorem umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/07/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/09/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/07/2022 Heure locale: 09:10 Lieu:
otwarcie ofert nast?pi w Sekcji ZamÛwie? Publicznych Szpitala WojewÛdzkiego w ?om?y, pok. 210c , budynek D, II pi?tro Administracja Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 132 ustawy PZP. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w: 1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP, 2) art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy PZP, 3) art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835), 4) art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1).
   3.  Ofert? oraz o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust.1 PZP w formie JEDZ nale?y z?o?y? w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   4.  Wraz z ofert? Wykonawca sk?ada dokumenty okre?lone w Rozdz. XIII ust. 3 SWZ.
   5.  Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
   6.  Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. SzczegÛ?owe informacje zawarte s? w Rozdz. XI SWZ.
   7.  .W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu, ktÛry dost?pny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dost?pnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (adres: przetargi@szpital-lomza.pl -nie dotyczy z?o?enia/zmiany/wycofania oferty). Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentÛw elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentÛw i o?wiadcze? oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us?ug administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plikÛw przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy: ÑFormularz z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskuî i ÑFormularza do komunikacjiî wynosi 150 MB. Informacje dotycz?ce komunikacji i z?o?enia oferty zawarte s? w Rozdz. XII SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych okre?lonych w Rozdz. IX ust. 6 SWZ.
   9.  Informacje dotycz?ce RODO zawarte s? w Rozdz. II SWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@szpital-lomza.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej reguluje Dzia? IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pÛ?n. zm.)
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-?om?a: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 25/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33192000 - Mobilier médical 
33192100 - Lits médicaux 
33192110 - Lits orthopédiques 
33192120 - Lits d'hôpital