Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 15/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?omianki: Appareils et instruments m╚dicaux divers

2021/S 179-465339  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-?omianki: Appareils et instruments m╚dicaux divers 2021/S 179-465339 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Le?nym Num╚ro national d'identification: 1181349898 Adresse postale: ul. Marii Konopnickiej 65 Ville: ?omianki Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-092 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Wtulich Marta Postek Courriel: dzp@szpitaldziekanow.pl T╚l╚phone: +48 227657121 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpitaldziekanow.logintrade.net.
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://szpitaldziekanow.logintrade.net. Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://szpitaldziekanow.logintrade.net.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Zesp█ Publicznych Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ZAKUP OPTYKI DO ZABIEG"W ENDOSKOPOWYCH DLA SZPZOZ IM. DZIECI WARSZAWY nr sprawy DZ/33/2021 Num╚ro de r╚f╚rence: DZ/33/2021
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments m╚dicaux divers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup optyki do zabieg█w endoskopowych. Zam█wienie sk?ada si z dw█ch pakiet█w. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych na poszczeg█lne pakiety. ´ Pakiet I ´ Pakiet II W pakiecie I Zamawiaj?cy wymaga odbioru wyeksploatowanej optyki w ilo?ci 2 szt. w celu utylizacji. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 2 do SWZ ˝ Formularz specyfikacji dostarczanego sprz?tu, oraz za??cznik nr 2a do SWZ ˝ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Za??cznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji projektowanych postanowie umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments m╚dicaux divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Zesp█ Publicznych Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej im. ĐDzieci Warszawyţ w Dziekanowie Le?nym.ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 ?omianki
II.2.4) Description des prestations:
PAKIET I. CYSTO-URETROSKOP KOMPAKTOWY, OPERACYJNY 8/9,8 CHARR, KANA ROBOCZY 5CHARR 2SZT. OPTYKA K?T PATRZENIA 30 STOPNI ,?REDNICA 2,7 MM,-1 SZT. OPTYKA K?T PATRZENIA 0 STOPNI, ?REDNICA 2,7 MM -1 SZT. OPTYKA 0 STOPNI ,?REDNICA 1,9 MM - 1 ZESTAW OPTYKA 30 STOPNI ?REDNICA 1,9 MM, 1 SZT. OPTYKA 30 STOPNI ,?REDNICA 5,5 MM, CYSTO -URETROSKOP KOMPAKTOWY ATRAUMATYCZNY, 14 CHARR ,KANA INSTRUMENTOWY OWALNY 5 CHARR,. 1SZT. CYSTO -URETROSKOP KOMPAKTOWY 25 STOPNI ,ATRAUMATYCZNY , 17 CHARR ,KANA INSTRUMENTOWY OWALNY 7 CHARR, 1SZT.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 35 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W pakiecie I Zamawiaj?cy wymaga odbioru wyeksploatowanej optyki z SZPZOZ w ilo?ci 2 szt. w celu utylizacji.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments m╚dicaux divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Zesp█ Publicznych Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej im. ĐDzieci Warszawyţ w Dziekanowie Le?nym. Adres: ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 ?omianki
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet II. Optyka szerokok?tna 0 stopni ,?rednica 2,7 mm,
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 35 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na, kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca w oparciu o przes?anki wskazane w art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust.1 pkt 5), 7), 8) w nast?puj?cym zakresie: Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc na podstawie art. 108 ust 1 tj.: pkt 1) b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o kt█rym mowa w art. 228˝230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego po-chodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) pracy ma?oletnich cudzoziemc█w powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego; (Wykonawca/y / podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD) pkt 2) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1; (Wykonawca/y / podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD) pkt 3) wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiuz uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; (Wykonawca/y / podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD)pkt 4) wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne; (Wykonawca/y / podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD)pkt 5) je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o do-puszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie; (Wykonawca/y / podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD)
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc na podstawie art. 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) tj.: pkt 5) kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych dowod█w; art. 109 ust 1 pkt 5) (Wykonawca/y / podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD), pkt 7) kt█ry, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona lub nie-nale?ycie wykona albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zam█wienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie z tytu?u r?kojmi za wady; art. 109 ust 1 pkt 7) (Wykonawca/y /podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD) pkt 8) kt█ry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w po-st?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, lub kt█ry zatai te informacje lub nie jest w stanie przedstawi wymaganych podmiotowych ?rodk█w dowodowych; art. 109 ust 1 pkt 8) (Wykonawca/y / podmiot trzeci sk?ada stosowne o?wiadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5), 7), 8) oraz zrealizowali nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) umow?/umowy co najmniej dwie realizacje kt█rej/kt█rych zakres obejmowa dostaw urz?dze zwi?zanych z przedmiotem zam█wienia na rzecz Zamawiaj?cego/Zamawiaj?cych, kt█rym jest jednostka s?u?by zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) Uwaga: W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (w szczeg█lno?ci cz?onkowie konsorcjum, wsp█lnicy sp█?ki cywilnej) warunki udzia?u w postepowaniu mo?e spe?nia jeden z wykonawc█w samodzielnie, lub wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia ??cznie.W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (w szczeg█lno?ci cz?onkowie konsorcjum, wsp█lnicy sp█?ki cywilnej) ka?dy z Wykonawc█w nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7),
   8. 13. Podmiotowe ?rodki dowodowe, jakie b?dzie musia z?o?y wykonawca kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, przed udzieleniem zam█wienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie okre?lonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,(Wykonawca/podmiot trzeci sk?ada stosown informacj w JEDZ/ESPD w cz??ci III/A oraz III/D), Uwaga: W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (w szczeg█lno?ci cz?onkowie konsorcjum, wsp█lnicy sp█?ki cywilnej) informacj musi z?o?y ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Informacj o kt█rej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 sk?adaj wy??cznie podmioty, o kt█rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 pa?dziernika 2002r. o odpowiedzialno?ci podmiot█w zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b kary (Dz. U. z 2020r. poz. 358 ze zm.). 2) o?wiadczenie Wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p Uwaga: W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (w szczeg█lno?ci cz?onkowie konsorcjum, wsp█lnicy sp█?ki cywilnej) informacj musi z?o?y ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. wykaz wykonanych przez wykonawc w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) dostaw urz?dze zwi?zanych z przedmiotem zam█wienia wraz z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wy??cznie dostawy w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu. Do wykazu Wykonawca winien za??czy dow█d, i dostawy zosta?y wykonywane nale?ycie tj. referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tego dokumentu ˝ o?wiadczenia Wykonawcy.o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. 5)
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:

   6.  Termin wykonania zam█wienia
:
a) Dostawa w ci?gu maksymalnie 5 tygodni od dnia podpisania umowy. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje kr█tszy termin realizacji zam█wienia to w ramach kontraktu b?dzie zobowi?zany do realizacji dostaw w zaproponowanym terminie. b) Termin realizacji nie mo?e by jednak d?u?szy ni do 30.11.2021 r. ze wzgl?du na rozlicznie dotacji. Gwarancja na dostarczony sprz?t min. 24 miesi?ce
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 15/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 12/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 15/10/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Platforma zakupowa https://szpitaldziekanow.logintrade.net https://szpitaldziekanow.logintrade.net
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
oferta Wykonawcy winna zawiera?: wype?niony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ) zawieraj?cy w szczeg█lno?ci: wskazanie oferowanego przedmiotu zam█wienia, ??czn cen ofertow brutto, zobowi?zanie dotycz?ce warunk█w p?atno?ci, o?wiadczenie o okresie zwi?zania ofert oraz o akceptacji postanowie wzoru umowy bez zastrze?e?, a tak?e informacj kt█r cz?? zam█wienia Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcy. wype?niony i podpisany szczeg█?owy formularz specyfikacji dostarczanego sprz?tu (zgodny ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ).w celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sk?ada wraz z ofert?:o?wiadczenie Wykonawcy, sk?adane w oparciu o art. 125, i nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7?8 i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ tj. (JEDZ/ESPD),´ o?wiadczenie, i oferowany przedmiot zam█wienia jest zgodny z ustaw o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w s?u?bie zdrowia ( posiada certyfikaty CE/deklaracje zgodno?ci) zgodnie z klas wyrobu medycznego lub stosowne o?wiadczenie, i do danego produktu nie stosuje si przepis█w ww. ustawy wraz z za??czeniem innych dokument█w potwierdzaj?cych i?, produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, gdy ich przed?o?enie jest niezb?dne na podstawie odr?bnych przepis█w (Wykonawca sk?ada stosown informacj o dokumencie w JEDZ/ESPD w cz??ci IV/C ppkt 12), wraz z zaznaczeniem w?a?ciwych danych i odniesieniem do kt█rego produktu (pozycji) dotycz?;karty katalogowe produktu z informacjami potwierdzaj?cymi spe?nienie wymaga technicznych stawianych przez Zamawiaj?cego dla oferowanego przedmiotu zam█wienia, wraz z zaznaczeniem w?a?ciwych danych oraz odniesieniem, kt█rego parametru dotycz Autentyczno? ww. dokument█w musi zosta potwierdzona przez Wykonawc na ??danie Zamawiaj?cego aktualny dokument potwierdzaj?cy zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie okre?lonym w:art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamowie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi ,je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawij?cego przepis█w ustawy Prawo Zam█wie Publicznych.?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list , o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 oraz Rzecznik█w Ma?ych i ?redenich Przedsi?biorstw Szczeg█?owe informacje dotycz?ce?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w dziale IX ?rodki Ochrony prawnej w ustawie PZP
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamowie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments mÚdicaux divers