Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?omianki: Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res

2020/S 129-317468  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un march╚ /d'une concession en cours - Proc╚dure ouverte Pologne-?omianki: Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res 2020/S 129-317468 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ?omianki Adresse postale: ul. Warszawska 115 Ville: ?omianki Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-092 Pays: Pologne Point(s) de contact: Referat Zam█wie Publicznych Courriel: aneta.witkowska@lomianki.pl T╚l╚phone: +48 228889843 Fax: +48 228889844 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lomianki.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi www.lomianki.pl https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐOdbi█r odpad█w komunalnych od mieszka?c█w oraz obs?uga Gminnego Punktu Odbierania Odpad█w w okresie od
   1. 7.2019 do 30.6.2020ţ Num╚ro de r╚f╚rence
:
RZP271.06.2019
II.1.2) Code CPV principal 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐOdbi█r odpad█w komunalnych od mieszka?c█w oraz obs?uga Gminnego Punktu Odbierania Odpad█w w okresie od
   1. 7.2019 do 30.6.2020ţ
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Lieu principal d'ex╚cution:
Teren gminy ?omianki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

   3. 1. Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych z terenu gminy ?omianki zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454), tj.: 1) odbi█r i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych: a) od w?a?cicieli nieruchomo?ci zlokalizowanych na terenie gminy ?omianki z terenu posesji; b) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbi█rki Odpad█w Komunalnych zwanym dalej ĐGPSZOKţ; c) z Punkt█w Selektywnej Zbi█rki Przeterminowanych Lek█w; d) z Punkt█w Selektywnej Zbi█rki Zu?ytych Baterii; 2) dostarczenie i rozdysponowanie work█w na odpady; 3) dostarczenie kontener█w i pojemnik█w do obs?ugi GPSZOK; 4) opr█?nianie zestaw█w do segregacji na terenach og█lnodost?pnych.
   3. 2. Przedmiot zam█wienia nie obejmuje odbioru odpad█w biodegradowlanych, oraz odpad█w komunalnych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci niezamieszkanych.
   3. 3. Wykonawca b?dzie realizowa przedmiot zam█wienia w spos█b zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454) oraz aktualnie obowi?zuj?cymi aktami wykonawczymi do powy?szej ustawy, w szczeg█lno?ci rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziom█w ograniczenia sk?adowania masy odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji (Dz.U. 2017 poz. 2412), rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami niekt█rych frakcji odpad█w komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167), a tak?e zapisami aktualnie obowi?zuj?cym w Wojew█dzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
   3. 4. Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w Za??cznikach 4˝5 do SIWZ.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 01/07/2019 Fin: 30/06/2020
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une dur╚e d╚passant quatre ans:
Wykonawca zobowi?zany jest wykona zam█wienie w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 128-314247
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1 Intitul╚:
ĐOdbi█r odpad█w komunalnych od mieszka?c█w oraz obs?uga Gminnego Punktu Odbierania Odpad█w w okresie od
   1. 7.2019 do 30.6.2020ţ
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
28/06/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BY Wojciech By?kniewicz Adresse postale: ul. Arkuszowa 43 Ville: Warszawa Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 01-934 Pays: Pologne Courriel: iwona.radomska@bys.com.pl T╚l╚phone: +48 228354048
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EKO BY Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. W█lczy?ska 249 Ville: Warszawa Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 01-919 Pays: Pologne Courriel: iwona.radomska@bys.com.pl T╚l╚phone: +48 228354048 Adresse internet: http://www.bys.com.pl/ http://www.bys.com.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 11 760 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
17. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego. 17.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy, odnosz?ce si do post?powa o warto?ci powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 17.2. odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 17.3. odwo?anie wnosi si?: 17.3.1. w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 17.3.2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej; 17.4. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si?: 17.4.1. w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
03/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina ?omianki
VII.1.4) Description des prestations:

   3. 1. Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych z terenu gminy ?omianki zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454), tj.: 1) odbi█r i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych: a) od w?a?cicieli nieruchomo?ci zlokalizowanych na terenie gminy ?omianki z terenu posesji; b) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbi█rki Odpad█w Komunalnych zwanym dalej ĐGPSZOKţ; c) z Punkt█w Selektywnej Zbi█rki Przeterminowanych Lek█w; d) z Punkt█w Selektywnej Zbi█rki Zu?ytych Baterii; 2) dostarczenie i rozdysponowanie work█w na odpady; 3) dostarczenie kontener█w i pojemnik█w do obs?ugi GPSZOK; 4) opr█?nianie zestaw█w do segregacji na terenach og█lnodost?pnych.
   3. 2. Przedmiot zam█wienia nie obejmuje odbioru odpad█w biodegradowlanych, oraz odpad█w komunalnych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci niezamieszkanych.
   3. 3. Wykonawca b?dzie realizowa przedmiot zam█wienia w spos█b zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454) oraz aktualnie obowi?zuj?cymi aktami wykonawczymi do powy?szej ustawy, w szczeg█lno?ci rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziom█w ograniczenia sk?adowania masy odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji (Dz.U. 2017 poz. 2412), rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami niekt█rych frakcji odpad█w komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167), a tak?e zapisami aktualnie obowi?zuj?cym w Wojew█dzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
   3. 4. Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w Za??cznikach 4˝5 do SIWZ.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 01/07/2019 Fin: 31/07/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 12 740 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BY Wojciech By?kiniewicz Adresse postale: ul. Arkuszowa 43 Ville: Warszawa Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 01-934 Pays: Pologne Courriel: iwona.radomska@bys.com.pl T╚l╚phone: +48 228354048 Adresse internet: http://www.bys.com.pl/ http://www.bys.com.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EKO BY Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. W█lczy?ska 249 Ville: Warszawa Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 01-919 Pays: Pologne Courriel: iwona.radomska@bys.com.pl T╚l╚phone: +48 228354048 Adresse internet: http://www.bys.com.pl/ http://www.bys.com.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Strony zgodnie o?wiadczaj?, ?e w umowie nr RZP.272.06.2019 z 28.6.2019 wprowadza si nast?puj?ce zmiany:
   1.  Do ▀ 1 ust. 9 pkt 2 dodaje si lit. d o nast?puj?cym brzmieniu: Harmonogram na lipiec 2020 r. musi by dostarczony przez Wykonawc w wersji elektronicznej do Urz?du Miejskiego w ?omiankach na adres: odpady@poczta.lomianki.pl w ci?gu dw█ch dni roboczych od daty podpisania niniejszego aneksu.
   2.  ▀ 2 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: Przedmiot umowy wykonywany b?dzie w terminie od dnia zawarcia umowy (nie wcze?niej ni od
   1. 7.2019) do 31.7.2020: 1) dostarczenie work█w na odpady na teren nieruchomo?ci po?o?onych w gminie ?omianki w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy (nie wcze?niej ni od
   1. 7.2019); 2) dostarczenie kontener█w i pojemnik█w do obs?ugi GPSZOK ˝ w dniu zawarcia umowy (nie wcze?niej ni od
   1. 7.2019) do 31.7.2020; 3) odbi█r i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zlokalizowanych na terenie gminy ?omianki z terenu posesji, w Punkcie Selektywnej Zbi█rki Odpad█w Komunalnych, z Punkt█w Selektywnej Zbi█rki Przeterminowanych Lek█w, z Punkt█w Selektywnej Zbi█rki Zu?ytych Baterii ˝ od
   1. 7.2019 do 31.7.2020.
   3.  ▀ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ??czny koszt przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 13 759 200,00 PLN brutto (s?ownie: trzyna?cie milion█w siedemset pi??dziesi?t dziewi? tysi?cy dwie?cie z?otych 00/100).
   4.  Integraln cz??ci Aneksu jest pismo Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej z
   5. 6.2020 r. oraz aneks przed?u?aj?cy gwarancj bankow nale?ytego wykonania umowy. odpady@poczta.lomianki.pl
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
W nawi?zaniu do korespondencji dotycz?cej braku mo?liwo?ci rozstrzygni?cia post?powania przetargowego RZP.271.11.2020 na ĐOdbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych od mieszka?c█w oraz obs?uga Gminnego Punktu Odbierania Odpad█w w okresie od
   1. 7.2020 do 31.12.2020ţ uprzejmie informuj?, i Wydzia Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej uzyska zgod Pani Burmistrz na realizacje wariantu pierwszego. Zarz?dzeniem zosta?y r█wnie przesuni?te ?rodki i Wydzia Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej ma zabezpieczone ?rodki finansowe na wariant pierwszy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 11 760 000.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 12 740 000.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres