Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-OpatÛw:...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes

2023/S 55-158316  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-OpatÛw: ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes 2023/S 055-158316 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina OpatÛw Adresse postale: Pl. Obro?cÛw Pokoju 34 Ville: OpatÛw Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Code postal: 27 - 500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Fra?czak Courriel: opatow@umopatow.pl TÈlÈphone: +48 158681300 Fax: +48 158684647 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://opatow.gmina.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utworzenie ekspozycji sta?ej Europejskiego Centrum Templariuszy w ramach zadania pod nazw? ÑRozwÛj gospodarczy i turystyczny Opatowa poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy, NumÈro de rÈfÈrence: IMK.II.271.15.2022
II.1.2) Code CPV principal 32000000 ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdro?enie multimedialnej ekspozycji, wykorzystuj?cej najnowsze technologie 3D, pod nazw? Europejskie Centrum Templariuszy w Opatowie, po?wi?conej historii zakonu templariuszy oraz ich zwi?zkÛw z Polsk? i Opatowem opartych na najnowszych badaniach i aktualnej wiedzy historycznej uzupe?nionej aran?acj? scenograficzn? nawi?zuj?c? do epoki ?redniowiecza. W zakres prac wchodz?: us?ugi projektowe, roboty budowlane, dostawa sprz?tu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, wyposa?enie: meble, urz?dzenia wystawowe, sprz?t AV i multimedia Inwestycja dofinansowana z programu Rz?dowy Fundusz Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych. SzczegÛ?owy opis w OPZ i PFU za? 9 i 9a do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32300000 RÈcepteurs de tÈlÈvision et de radio et appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image 32322000 ...quipement multimÈdia 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), amÈnagements, appareils ÈlectromÈnagers ( l'exclusion de l'Èclairage) et produits de nettoyage 39100000 Mobilier 39130000 Mobilier de bureau 39133000 PrÈsentoirs 39150000 Mobilier et Èquipements divers 39154000 ...quipements d'exposition 39154100 Stands d'exposition 45000000 Travaux de construction 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45210000 Travaux de construction de b'timents 45212310 Travaux de construction de b'timents destinÈs aux expositions 45212312 Travaux de construction de parcs des expositions 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 45314000 Installation de matÈriel de tÈlÈcommunications 45316000 Travaux d'installation de systËmes d'illumination et de signalisation 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 71200000 Services d'architecture 71210000 Services de conseil en architecture 71220000 Services de crÈation architecturale 71221000 Services d'architecte pour les b'timents 71240000 Services d'architecture, d'ingÈnierie et de planification 71245000 Plans d'approbation, plans d'exÈcution et spÈcifications 71248000 Supervision du projet et documentation 71251000 Services d'architecture et de mÈtrage vÈrification 71300000 Services d'ingÈnierie 71320000 Services de conception technique 71323000 Services de conception technique pour processus et production industriels 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72212500 Services de dÈveloppement de logiciels de communication et de logiciels multimÈdia 72212650 Services de dÈveloppement de logiciels de systËme d'exploitation d'ordinateur personnel 72212670 Services de dÈveloppement de logiciels de gestion du systËme d'exploitation en temps rÈel 72212932 Services de dÈveloppement de logiciels de divertissement 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sÈcuritÈ 79900000 Services divers aux entreprises et services connexes 79930000 Conception de modËles 79931000 Services de dÈcoration d'intÈrieur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina OpatÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdro?enie multimedialnej ekspozycji, wykorzystuj?cej najnowsze technologie 3D, pod nazw? Europejskie Centrum Templariuszy w Opatowie, po?wi?conej historii zakonu templariuszy oraz ich zwi?zkÛw z Polsk? i Opatowem opartych na najnowszych badaniach i aktualnej wiedzy historycznej uzupe?nionej aran?acj? scenograficzn? nawi?zuj?c? do epoki ?redniowiecza. W zakres prac wchodz?: us?ugi projektowe, roboty budowlane, dostawa sprz?tu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, wyposa?enie: meble, urz?dzenia wystawowe, sprz?t AV i multimedia Inwestycja dofinansowana z programu Rz?dowy Fundusz Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych. Ekspozycja sta?a b?dzie zlokalizowana w istniej?cym budynku na dzia?ce o numerze ewidencyjnym 1276 w obr?bie 0001 w Opatowie. Budynek jest w trakcie remontu realizowanego w ramach odr?bnego zadania: Rewitalizacja budynku po by?ym wi?zieniu na cele muzeum regionalnego w ramach projektu ÑRewitalizacja Miasta Opatowaî. Budynek zostanie oddany do u?ytkowania w ramach odr?bnego zadania. Po oddaniu do u?ytkowania budynek zostanie przekazany Wykonawcy jako teren budowy. Stan budynku, jaki zostanie przekazany Wykonawcy do realizacji wystawy pokazano na za??czonych do PFU rysunkach projektu architektoniczno- budowlanego ÑRozbudowa i przebudowa celem zmiany sposobu u?ytkowania budynku po by?ym wi?zieniu (budynek mieszkalny) na cele muzeum regionalnegoî, Us?ugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba, ul. D?uga 41, 28-236 Rytwiany, 03.2022. (dalej wyci?g z PAB) Zgodnie z Art.103, punkt 3 Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych program funkcjonalno-u?ytkowy obejmuje opis zadania, w ktÛrym podaje si? przeznaczenie uko?czonych robÛt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materia?owe i funkcjonalne. PFU zosta? opracowany zgodnie z ROZPORZ?DZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegÛ?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robÛt budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego. Cel inwestycji: Celem inwestycji jest organizacja multimedialnej ekspozycji po?wi?conej historii zakonu templariuszy oraz ich zwi?zkÛw z Polsk? i Opatowem opartych na najnowszych badaniach i aktualnej wiedzy historycznej uzupe?nionej aran?acj? scenograficzn? nawi?zuj?c? do epoki ?redniowiecza. ZamÛwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robÛt budowlanych zwi?zanych z budow? wystawy sta?ej, wykonanie obiektÛw wystawienniczych, dostaw?, monta? i uruchomienie urz?dze? technicznych, wykonanie aplikacji i tre?ci multimedialnych wymaganych dla prawid?owej eksploatacji wystawy zgodnie z za?o?eniami Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w za??cznikach do SWZ ( za?. nr 9 OPZ i za? nr 9a PFU) oraz projektowanych postanowieniach umowy nr 8 do SWZ. UWAGA: w sk?ad Opisu Przedmiotu ZamÛwienia (OPZ) wchodzi niniejszy dokument za? nr 9 do SWZ - OPZ oraz za? nr 9a do SWZ- program funkcjonalno-u?ytkowy (PFU). W przypadku, gdyby oba dokumenty zawiera?y odmienny sposÛb opisania wymaga? Zamawiaj?cego, uzna? nale?y, ?e wiod?ce znaczenie maj? zapisy SzczegÛ?owego Opisu Przedmiotu ZamÛwienia uj?ty w za? 9 do SWZ - OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako?? - w tym do parametry techniczne i w?a?ciwo?ci estetyczne / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy b?dzie kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami : Lp. Kryterium Znaczenie
   1.  C ñ cena brutto oferty 40%
   2.  J - ÑJako?? - w tym do parametry techniczne i w?a?ciwo?ci estetyczne" 60% Przedmiotowe kryterium b?dzie rozpatrywane na podstawie z?o?onej wraz z ofert? PR"BKI Razem 100% szczegÛ?owy opis kryteriÛw zamieszczony w SWZ (ograniczona ilo?? znakÛw
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 159-452667
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Utworzenie ekspozycji sta?ej Europejskiego Centrum Templariuszy w ramach zadania pod nazw? ÑRozwÛj gospodarczy i turystyczny Opatowa poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy,
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, na podstawie art. 255 pkt. 3 tj. Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W post?powaniu z?o?one zosta?y 3 oferty, dwie z nich podlega?y odrzuceniu. Oferty wykonawcy TDC POLSKA Sp. z o.o. (11 992 500,00 z? brutto) ñ tj. oferta z najni?sz? cen? spo?rÛd ofert pozosta?ych w post?powaniu ñ przekracza kwot? jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia (10 020 000,00 z? brutto), jak rÛwnie? kwot? szacunkowej warto?ci zamÛwienia ustalonej przez Zamawiaj?cego przed wszcz?ciem postepowania (11 000 000,70 z? brutto) do ktÛrej Zamawiaj?cy mÛg? zwi?kszy? kwot? na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?du Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Utworzenie ekspozycji sta?ej Europejskiego Centrum Templariuszy w ramach zadania pod nazw? ÑRozwÛj gospodarczy i turystyczny Opatowa poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy, 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
32300000 - Récepteurs de télévision et de radio et appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image 
32322000 - Équipement multimédia 
39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 
39100000 - Mobilier 
39130000 - Mobilier de bureau 
39133000 - Présentoirs 
39150000 - Mobilier et équipements divers 
39154000 - Équipements d'exposition 
39154100 - Stands d'exposition 
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45212310 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions 
45212312 - Travaux de construction de parcs des expositions 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71210000 - Services de conseil en architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71245000 - Plans d'approbation, plans d'exécution et spécifications 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
71323000 - Services de conception technique pour processus et production industriels 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72212500 - Services de développement de logiciels de communication et de logiciels multimédia 
72212650 - Services de développement de logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel 
72212670 - Services de développement de logiciels de gestion du système d'exploitation en temps réel 
72212932 - Services de développement de logiciels de divertissement 
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes 
79930000 - Conception de modèles 
79931000 - Services de décoration d'intérieur