Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 20/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opoczno: Services financiers et d'assurance

2020/S 149-366157  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Opoczno: Services financiers et d'assurance

2020/S 149-366157

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 124-304166)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci w Opocznie
Adresse postale: ul. Krótka 1
Ville: Opoczno
Code NUTS: PL713 Piotrkowski
Code postal: 26-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: PGK Opoczno Sp. z o.o. w Opocznie
Courriel: sekretariat@pgk.opoczno.pl
Téléphone: +48 447547611
Fax: +48 447890647 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pgk.opoczno.pl

http://www.pgk.opoczno.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa pojazdu ci??arowego - ?mieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego

Numéro de référence: 08/2020

II.1.2)
Code CPV principal
66000000 Services financiers et d'assurance

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia s dostawa i us?uga pn.: "Dostawa pojazdu ci??arowego - ?mieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego".
   2.  Na przedmiot zamówienia sk?ada si us?uga leasingu operacyjnego na okres 36 miesi?cy oraz dostawa fabrycznie nowego pojazdu ci??arowego - ?mieciarki dwukomorowej.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, tj. zarówno wymagania dla pojazdu ci??arowego - ?mieciarki dwukomorowej jak i warunki (zakres) finansowania, okre?la za??cznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
   4.  Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, obowi?zany b?dzie dostarczy przedmiot dostawy do siedziby Zamawiaj?cego we w?asnym zakresie i na swój koszt i odpowiedzialno??, w terminie uzgodnionym przez strony oraz umo?liwi jego sprawdzenie pod wzgl?dem technicznym.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 124-304166

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 06/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/08/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 05/10/2020

Lire:

Date: 19/10/2020

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 06/08/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 20/08/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34144510 - Véhicules pour ordures 
34144512 - Véhicules de compactage des ordures ménagères 
66000000 - Services financiers et d'assurance