Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Appareils de tomographie

2020/S 68-161218  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Opole: Appareils de tomographie 2020/S 068-161218 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Adresse postale: al. W. Witosa 26 Ville: Opole Code NUTS: PL Code postal: 45-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bernard Pancerz Courriel: zamowienia@wcm.opole.pl TÈlÈphone: +48 4520114 Fax: +48 4520121 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.usk.opole.pl www.usk.opole.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.usk.opole.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup, dostawa, monta i uruchomienie tomografu komputerowego oraz przeszkolenie z obs?ugi NumÈro de rÈfÈrence: TLZP/2-23/233/37/2020
II.1.2) Code CPV principal 33115000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Tomograf nowy wyprodukowany w 2020 roku, nieu?ywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprz?towej i oprogramowania na dzie sk?adania oferty.
   2.  Tomograf komputerowy ca?ego cia?a, umo?liwiaj?cy uzyskanie min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pe?nego obrotu uk?adu lampa-detektor.
   3.  Detektor min. 32-rz?dowy.
   4.  Tomograf umo?liwiaj?cy: ó badania klatki piersiowej, kr?gos?upa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narz?dÛw tych obszarÛw anatomicznych, ó badania naczy domÛzgowych, wewn?trzczaszkowych, du?ych naczy oraz naczy obwodowych, ó akwizycj submilimetrow niewielkich struktur anatomicznych, ó badania wielonarz?dowe w zakresie min. 200 cm.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Tomograf nowy wyprodukowany w 2020 roku, nieu?ywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprz?towej i oprogramowania na dzie sk?adania oferty: tak.
   2.  Tomograf komputerowy ca?ego cia?a, umo?liwiaj?cy uzyskanie min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pe?nego obrotu uk?adu lampa-detektor: tak. Poda ilo? warstw.
   3.  Detektor min. 32-rz?dowy: tak. Poda ilo? rz?dÛw.
   4.  Tomograf umo?liwiaj?cy: ó badania klatki piersiowej, kr?gos?upa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narz?dÛw tych obszarÛw anatomicznych, ó badania naczy domÛzgowych, wewn?trzczaszkowych, du?ych naczy oraz naczy obwodowych, ó akwizycj submilimetrow niewielkich struktur anatomicznych ó badania wielonarz?dowe w zakresie min. 200 cm: tak.
   5.  Certyfikaty i ?wiadectwa dla tomografu komputerowego: ó deklaracja zgodno?ci dla oferowanego typu tomografu, ó zg?oszenie do rejestru wyrobÛw medycznych oferowanego typu tomografu: tak.
   6.  ?rednica otworu gantry [cm] 70.
   7.  Maksymalne obci??enie sto?u [kg] 250.
   8.  Wyposa?enie sto?u w: ó materac, ó podpÛrka pod g?ow i r?ce, ó uchwyt na rolk na jednorazowe prze?cierad?o: tak.
   9.  Maksymalna moc generatora [kW] 32. 10. Minimalne napi?cie anody, mo?liwe do zastosowania w protoko?ach bada [kV] 80. 11. Maksymalny pr?d anody lampy rtg [mA] 400. 12. Maksymalna pojemno? cieplna anody [MHU] 3,5.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? parametrÛw technicznych / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 14 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑPoprawa efektywno?ci dzia?ania Oddzia?u Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zak?adzie Opieki Zdrowotnej WojewÛdzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymian niezb?dnego sprz?tu i wyposa?enia oraz remontî RPOP.10.01.01-16-0011/17-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000 PLN. Procedura odwrÛcona art. 24 aa Pzp.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Towar dostarczony b?dzie w odpowiednich opakowaniach zapewniaj?cych prawid?owe warunki transportu i przechowania, posiadaj?cych informacj w j?zyku polskim, oraz dat wa?no?ci. Wymagania te musz znajdowa si na opakowaniu lub w formie ulotki (w zale?no?ci od produktu), zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa.
   2.  Wykonawca dostarczy asortyment obj?ty przedmiotem umowy na w?asny koszt i odpowiedzialno? do wyznaczonego miejsca, tj. do siedziby Zamawiaj?cego w dni robocze w godz. od
   8. 00ñ14.00. Koszty wykonania i ubezpieczenia asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu umowy do sumy ubezpieczenia rÛwnej warto?ci przedmiotu niniejszej umowy do czasu wydania Zamawiaj?cemu przedmiotu umowy pokrywa w ca?o?ci Wykonawca.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp, Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy termin sk?adania ofert krÛtszy ni termin okre?lony w ust. 2, ale nie krÛtszy ni 15 dni, je?li zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenia terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. Aktualnie w Zak?adzie Diagnostyki Obrazowej USK znajduje si jeden sprawny skaner TK. W obliczu panuj?cej sytuacji epidemiologicznej istnieje konieczno? pilnego uruchomienia drugiej pracowni tomograficznej. Jest to zwi?zane przede wszystkim ze spodziewan du? ilo?ci bada wykonywanych u pacjentÛw podejrzanych o COVID-19 przy d?ugim czasie oczekiwania na wyniki testÛw RT-PCR, co ju ma miejsce w innych krajach. Tomografia komputerowa jest tu podstawowym narz?dziem, ktÛre mo?e nie tylko pomÛc postawi rozpoznanie, ale s?u?y rÛwnie do monitorowania dynamiki choroby u pacjentÛw ze stwierdzonym ju zaka?eniem SARSCoV-2, w tym osÛb w trakcie respiratoroterapii. Zgodnie z zaleceniami m.in. WHO oraz PLTR, aby unikn? transmisji wirusa na osoby niezaka?one, a diagnozowane z powodu innych schorze?, nale?y w miar mo?liwo?ci dla tych celÛw przeznaczy oddzielne pracownie i aparaty. Uruchomienie drugiego aparatu TK umo?liwi?oby ponadto sprawn prac Zak?adu Radiologii, poniewa ka?de badanie TK wykonane u pacjenta z podejrzeniem COVID-19 poci?ga za sob konieczno? wdro?enia kilkugodzinnej procedury dekontaminacji pracowni. W ocenie Zamawiaj?cego, b?d?cej wynikiem wnikliwej analizy ca?okszta?tu okoliczno?ci faktycznych i prawnych towarzysz?cych przedmiotowemu zamÛwieniu, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego zamÛwienia, jak rÛwnie skrÛcenie terminu sk?adania ofert w tym konkretnym przypadku jest ca?kowicie uzasadnione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2020 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 17/04/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Sekcja ZamÛwie Publicznych USK Opole
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia w niniejszym post?powaniu mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych. Do oferty Wykonawca do??cza aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie JEDZ w zakresie wskazanym wy?ej.
   1.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw: a) z?o?y aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) z?o?y odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych; c) Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamÛwie publicznych. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt 1: ó ppkt a ñ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, ó ppkt b ñ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw dotycz?cych przedmiotu zamÛwienia Wykonawca przedstawi:
   1.  o?wiadczenie Wykonawcy, ?e oferowane: urz?dzenia posiadaj wa?ne ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowi?zuj?ce w tym zakresie przepisy prawa, ktÛre zostan udost?pnione niezw?ocznie do wgl?du na ?yczenie Zamawiaj?cego;
   2.  certyfikat CE, deklaracja zgodno?ci producenta na oferowane ww. urz?dzenia zgodnie z klas wyrobu medycznego;
   3.  w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw technicznych bezwzgl?dnych nale?y za??czy wype?niony za??cznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi, itp. potwierdzaj?ce spe?nienie warunkÛw okre?lonych dla przedmiotu zamÛwienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spe?nienia warunkÛw technicznych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom niniejszego post?powania, a tak?e innym podmiotom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179ñ198g ustawy Prawo zamÛwie publicznych, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   1.  Je?eli czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?ce podstaw wniesienia odwo?ania zosta?y przekazane w drog elektroniczn ñ 10 dni.
   2.  Tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urz?dowym UE oraz wobec postanowie SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ñ 10 dni.
   3.  Wobec czynno?ci innych ni okre?lone w punktach od 1 do 2 odwo?anie wnosi si w terminie liczonym od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia 10 dni. a) Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Prawo zamÛwie publicznych, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw,okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. b) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. c) Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust.
   2.  ustawy Prawo zamÛwie publicznych. Skarga do s?du a) Na wyrok Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO) oraz postanowienia ko?cz?ce post?powanie odwo?awcze stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby, b?d miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, wnoszona za po?rednictwem Prezesa KIO. b) Skarg wnosi si w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce operatora publicznego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33115000 - Appareils de tomographie