Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 27/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Consommables médicaux

2021/S 228-599526  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Opole: Consommables médicaux 2021/S 228-599526 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Numéro national d'identification: 754-25-63-619 Adresse postale: Al.W.Witosa 26 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksander Fija?kowski Courriel: aleksander.fijalkowski@usk.opole.pl Téléphone: +48 4520114 Fax: +48 4520121 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.opole.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://usk-opole.logintrade.net Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://usk-opole.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup i dostawa sprzetu medycznego jednorazowego u?ytku z zakresu ?ywienia na bie??ce potrzeby USK w Opolu. Numéro de référence: DZP/2-23/233/139/2021
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup i dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z zakresu ?ywienia na bie??ce potrzeby USK w Opolu.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'exécution:
USK w Opolu
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z zakresu ?ywienia na bie??ce potrzeby USK w Opolu.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: jako? / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwrócon kolejno? oceny ofert.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 
1.Wykonawca zobowi?zuje si do sukcesywnej dostawy asortymentu w pozycjach i ilo?ciach wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, po uprzednim zg?oszeniu zamówienia faksem b?d w formie dokumentu elektronicznego dor?czonego na adres e-mail: .......................................w terminie do 7 dni roboczych .
   2.  Wykonawca zawiadomi Zamawiaj?cego o terminie wysy?ki i przewidywanym terminie dostarczenia asortymentu drog telefoniczn pod numerem telefonu Zamawiaj?cego: ................
   3.  Za dat i miejsce ka?dorazowej dostawy uwa?a si wydanie asortymentu obj?tego przedmiotem umowy osobie upowa?nionej przez Zamawiaj?cego do odbioru.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2021 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/03/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/12/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
platforma Logintrade
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert nale?y przedstawi?:
   1. 1 O?wiadczenie, ?e oferowany asortyment posiada wa?ne ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowi?zuj?ce w tym zakresie przepisy prawa, które zostan udost?pnione niezw?ocznie do wgl?du na ?yczenie Zamawiaj?cego.
   1. 2 W celu potwierdzenia spe?nienia warunków technicznych bezwzgl?dnych nale?y za??czy wype?niony za??cznik nr 1 do SWZ oraz instrukcje, katalogi, próbki, itp., potwierdzaj?ce spe?nienie warunków okre?lonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spe?nienia warunków technicznych.
   1. 3 W celu potwierdzenia spe?nienia warunków technicznych bezwzgl?dnych nale?y za??czy próbki w ilo?ci 3 szt. przedmiotu zamówienia.
   2.  Wykaz o?wiadcze sk?adanych przez Wykonawc w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu
   2. 1. Na podstawie art.139 ust.2 Pzp, Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona najwy?ej na wezwanie przedstawi o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego.
   2. 2. O?wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
   2. 3. Wzór JEDZ "Jednolity Europejski Dokument Zamówienia" Wykonawca otrzyma wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentów.
   2. 4. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych tj.: a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust.1 pkt. 1, 2, 4 pzp, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b/ odpisu z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie okre?lonym w art. 109 ust.1 pkt.4 pzp.,sporz?dzonego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
   3.  Informacje dla wykonawców zagranicznych
   3. 1. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: a)dokumentów o których mowa w pkt
   2. 4 a) SWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. b) dokumentów o których mowa w pkt
   2. 4.b) SWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Pologne-Opole: Consommables médicauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 27/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux