01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/07/2018
Date de péremption : 03/09/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole Lubelskie: Supervision du projet et documentation

2018/S 138-315725 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/07/2018 S138  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Opole Lubelskie: Supervision du projet et documentation 2018/S 138-315725 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Powiat Opolski 43101943100000 ul. Lubelska 4 Opole Lubelskie 24-300 Pologne Point(s) de contact: Tadeusz Burek T╚l╚phone: +48 818276122 Courriel: tadeusz.burek@opole.lublin.pl Fax: +48 818272236 Code NUTS: PL815 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.opole.lublin.pl http://www.opole.lublin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es l'adresse suivante:
Starostwo Powiatowe 43102908500000 ul. Lubelska 4 Opole Lubelskie 24-300 Pologne Point(s) de contact: Lidia Markowska T╚l╚phone: +48 818272128 Courriel: starostwo@opole.lublin.pl Fax: +48 818272236 Code NUTS: PL815 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.opole.lublin.pl www.opole.lublin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kontrola i monitoring realizacji prac zwi?zanych z utworzeniem oraz modernizacj cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu Đe-Geodezja" Etap II Num╚ro de r╚f╚rence: GKK.272.2.2018
II.1.2) Code CPV principal 71248000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga kontroli i monitoringu realizacji prac zwi?zanych z utworzeniem oraz modernizacj cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu Đe-Geodezja cyfrowy zas█b geodezyjny wojew█dztwa lubelskiegoţ ˝ etap II. W wyniku niniejszego zam█wienia publicznego wy?oniony zostanie inspektor nadzoru i kontroli prac geodezyjnych przeprowadzonych na terenie Gminy J█zef█w nad Wis? (jednostka ewidencyjna J█zef█w nad Wis? ˝ obszar wiejski i jednostka ewidencyjna J█zef█w nad Wis? ˝ miasto) i jednostki ewidencyjnej Opole Lubelskie ˝ miasto. Przedmiot zam█wienia dotyczy projektu Đe-Geodezja cyfrowy zas█b geodezyjny wojew█dztwa lubelskiegoţ, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Dzia?anie
   2. 1 Cyfrowe Lubelskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 72316000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat Opolski
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola i monitoring realizacji prac zwi?zanych z utworzeniem oraz modernizacj cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu Đe-Geodezja cyfrowy zas█b geodezyjny wojew█dztwa lubelskiegoţ ˝ etap II. Opis przedmiotu zam█wienia dla: jednostki ewidencyjnej J█zef█w nad Wis? ˝ obszar wiejski (061202_5 J█zef█w nad Wis? ˝ obszar wiejski), jednostki ewidencyjnej J█zef█w nad Wis? ˝ miasto (061202_4 J█zef█w nad Wis? ˝ miasto), jednostki ewidencyjnej Opole Lubelskie ˝ miasto (061205_4 Opole Lubelskie ˝ miasto) okre?la Za??cznik nr 1 do SIWZ oraz dokumenty okre?laj?ce prace geodezyjne wykonywane w ramach odr?bnego przedmiotu zam█wienia wraz z uzgodnionym przez Lubelskiego Wojew█dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektem modernizacji ewidencji grunt█w i budynk█w okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ - cz?? 67 ˝ powiat opolski, J█zef█w nad Wis? ˝ obszar wiejski, J█zef█w nad Wis? ˝ miasto, Opole Lubelskie ˝ miasto. Wykonawca udzieli minimum 3-letniego okresu ?wiadczenia r?kojmi. Wyd?u?enie okresu ?wiadczenia r?kojmi do max. 5 lat jest jednym z kryteri█w jako?ci opisanym w pkt 14 SIWZ. Przedmiot zam█wienia obejmuje m.in.: weryfikacj minimum 100 operat█w jednostkowych stanowi?cych materia?y PZGiK dla kontrolowanej gminy J█zef█w nad Wis? (w sk?ad, kt█rej wchodz jednostka ewidencyjna J█zef█w nad Wis? ˝ miasto, jednostka ewidencyjna J█zef█w nad Wis? ˝ obszar wiejski). Ilo? operat█w technicznych, kt█re wykonawca przyjmie do weryfikacji stanowi r█wnie kryterium jako?ci opisane w pkt. 14 SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: weryfikacja materia?█w PZGiK / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres ?wiadczenia r?kojmi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 545 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPLU.02.01.00-06-0039/16
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiaj?cy w post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp (pkt
   5. 4. i
   5. 5. SIWZ) oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu i SIWZ
   2.  Zamawiaj?cy nie okre?la szczeg█lnego warunku w tym zakresie.
   3.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si wykonawc w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
   4.  wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu stanowi o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (zwanego w post?powaniu Đjednolitym dokumentemţ). W post?powaniu wykonawca przesy?a zamawiaj?cemu jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawc kwalifikowanej us?ugi zaufania, b?d?cego podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi certyfikacyjne) i zaszyfrowany na adres egeodezja@opole.lublin.pl w taki spos█b, aby jednolity dokument dotar do zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W tre?ci przes?anej wiadomo?ci nale?y wskaza oznaczenie i nazw post?powania, zgodnie z instrukcj sk?adania jednolitego dokumentu stanowi?c za??cznik nr 3 do SIWZ.
   5.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o kt█rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
   6.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w wymienionych w pkt. 6-7 SIWZ.
   7.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia ?aden z nich nie mo?e podlega wykluczeniu z powodu niespe?niania warunk█w, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, natomiast spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt 5-6 SIWZ.
   8.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
   9.  Na wezwanie zamawiaj?cego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty:
   9. 1. W celu potwierdzenia spe?niania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lonego w pkt
   5. 3.3. SIWZ zamawiaj?cy ??da od wykonawcy: a) Wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czenia dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy. Wz█r wykazu us?ug stanowi Za??cznik nr 6 do SIWZ. Dalsze wymagane dokumenty wskazane s w kolejnej cz??ci. egeodezja@opole.lublin.pl
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w w/w zakresie. Ci?g dalszy zapis█w w pkt. III.1.3: b) Wykazu os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz█r wykazu os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego stanowi za??cznik nr 7 do SIWZ. 10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokument█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; 7) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 8) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Dalsze wymagane dokumenty wskazane s w kolejnej cz??ci. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Ci?g dalszy zapisu w pkt III.1.2: 10) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu. 11. O?wiadczenia, o kt█rych mowa w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., dotycz?ce wykonawcy i innych podmiot█w, na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp oraz dotycz?ce podwykonawc█w, sk?adane s w oryginale. 12. Dokumenty, o kt█rych mowa w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., inne ni o?wiadczenia, o kt█rych mowa w pkt
   7. 13. SIWZ, sk?adane s w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. 13. Je?eli tre? informacji przekazanych przez wykonawc w jednolitym europejskim dokumencie zam█wienia, o kt█rym mowa w pkt 7 SIWZ, b?dzie odpowiada zakresowi informacji, kt█rych zamawiaj?cy wymaga poprzez ??danie dokument█w, zamawiaj?cy mo?e odst?pi od ??dania tych dokument█w od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz braku podstaw wykluczenia s odpowiednie informacje przekazane przez wykonawc lub odpowiednio przez podmioty, na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zam█wienia, 14. Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   6. 3. SIWZ: 1) ppkt 1 - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) ppkt 2-4 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. 15. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   6. 3. ppkt 1 SIWZ, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt
   6. 5. ppkt 1 SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt
   6. 6. SIWZ zdanie pierwsze stosuje si?. 16. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwr█ci si do w?a?ciwych organ█w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu. Ci?g dalszy w sekcji VI.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rym mowa w pkt
   5. 2.1. lit. c) SIWZ, je?eli wyka?e ?e wykona w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie: a) co najmniej 2 (dwie) us?ugi, polegaj?ce na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. ˝ Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej Đustaw Pgikţ, lub co najmniej 2 (dwie) us?ugi, polegaj?ce na wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy Pgik. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony r█wnie w przypadku wykonania co najmniej 1 (jednej) us?ugi, polegaj?cej na wykonaniu modernizacji EGiB przeprowadzonej w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. ˝ Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej Đustaw Pgikţ i co najmniej 1 (jednej) us?ugi, polegaj?cej na wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji przeprowadzonej w trybie art.24a ustawy Pgik. Oraz Co najmniej 1 (jedn?) us?ug?, polegaj?c na wykonaniu za?o?enia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo na utworzeniu zbior█w danych GESUT i BDOT500 lub co najmniej 1 (jedn?) us?ug?, polegaj?c na wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania za?o?enia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbior█w danych GESUT i BDOT500. Warto? ka?dej z us?ug polegaj?cych na: ˇ wykonaniu modernizacji EGiB, nie mo?e by mniejsza ni 200 000,00 PLN brutto, ˇ wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji nie mo?e by mniejsza ni 13 000,00 PLN brutto, ˇ wykonaniu za?o?enia mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbior█w danych GESUT i BDOT500 nie mo?e by mniejsza ni 15 000,00 PLN brutto, ˇ wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania za?o?enia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbior█w danych GESUT i BDOT500 nie mo?e by mniejsza ni 3 000,00 PLN brutto. b) dysponuje nast?puj?cymi osobami skierowanymi przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, odpowiedzialnymi za ?wiadczenie us?ug: ˇ 2 osobami posiadaj?cymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o kt█rych mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z p█?n. zm.) ˇ 1 osob posiadaj?c kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o kt█rych mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z p█?n. zm.) Dopuszcza si sytuacj dysponowania 1 osob posiadaj?c kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o kt█rych mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 1 osob posiadaj?c kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o kt█rych mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 .5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. UWAGA!
   1.  W przypadku, gdy ww. us?ugi realizowane by?y ??cznie z innymi us?ugami, Wykonawca musi bezwzgl?dnie okre?li warto? brutto tylko tych us?ug (ka?dej osobno), kt█re potwierdzaj spe?nienie warunk█w udzia?u w niniejszym post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych ni Rzeczpospolita Polska pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stwach cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla os█b obj?tych opisem przedmiotu zam█wienia, kt█rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 
3.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
W celu zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, wykonawca, kt█rego ofert wybrano, jako najkorzystniejsz przed podpisaniem umowy sk?ada: a) pe?nomocnictwo, je?eli umow podpisuje pe?nomocnik, b) umow reguluj?c wsp█?prac wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, je?eli oferta tych wykonawc█w zostanie wybrana, Zakres zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru wykonawcy okre?la wz█r umowy stanowi?cy Za??cznik nr 5 do SIWZ. W przypadku zmiany terminu wykonania odr?bnego przedmiotu zam█wienia publicznego pn. Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu Đe-Geodezja cyfrowy zas█b geodezyjny wojew█dztwa lubelskiegoţ ˝ etap II dla cz??ci 67 powiat opolski, J█zef█w nad Wis? ˝ obszar wiejski, J█zef█w nad Wis? ˝ miasto, Opole Lubelskie ˝ miasto, termin realizacji niniejszego przedmiotu zam█wienia ulega odpowiednio zmianie.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 03/09/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 03/09/2018 Heure locale: 10:15 Lieu:
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
Etap III planowany jest do og?oszenia w IV kw. 2018 lub I kwartale 2019 roku.
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ci?g dalszy sekcji III: 17. W przypadku wskazania przez wykonawc dost?pno?ci o?wiadcze lub dokument█w, o kt█rych mowa w▀ 5 (sk?adanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu) i ▀7 (sk?adanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu przez wykonawc maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o kt█rych mowa w pkt
   6. 5. SIWZ) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w,jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126) w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi og█lnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc o?wiadczenia lub dokumenty. 18. W przypadku wskazania przez wykonawc o?wiadcze lub dokument█w, o kt█rych mowa w ▀ 5 (sk?adanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu) i ▀ 7 (sk?adanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu przez wykonawc maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o kt█rych mowa w pkt
   6. 5. SIWZ) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., kt█re znajduj si w posiadaniu zamawiaj?cego, w szczeg█lno?ci o?wiadcze lub dokument█w przechowywanych przez zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiaj?cy w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o?wiadcze lub dokument█w, o ile s one aktualne. 19. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz by z?o?one wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.W przypadku, o kt█rym mowa w pkt
   7. 24. SIWZ zamawiaj?cy mo?e ??da od wykonawcy przedstawienia t?umaczenia na j?zyk polski wskazanych przez wykonawc i pobranych samodzielnie przez zamawiaj?cego dokument█w. 20. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci 3 000,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych). 21. Termin dw█ch miesi?cy okre?lony w sekcji IV.2.6) nale?y rozumie jako 60 dni liczone od ustalonej daty sk?adania ofert. 22. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce warunk█w udzia?u w post?powaniu zosta?y zawarte w pkt. 5, 6 i 7 SIWZ. 23. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie w okresie trzech lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy polegaj?cych na powt█rzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem udzielonego zam█wienia. 24. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w, kt█re mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego pod adresem www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl. www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 18.5. i 18.6. SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 11. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71630000 - Services de contr˘le et d'essais techniques 
72316000 - Services d'analyse de donnÚes