01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/10/2018
Date de péremption : 31/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Machines de traitement des donnÈes (matÈriel)

2018/S 208-474780 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/10/2018
S208
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Opole: Machines de traitement des donnÈes (matÈriel)

2018/S 208-474780

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 183-413666)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Regionalny ZespÛ PlacÛwek Wsparcia Edukacji
365183911
ul. G?ogowska 27
Opole
45-315
Pologne
Point(s) de contact: Bogus?awa Pater
TÈlÈphone: +48 774047537
Courriel: bpater@rzpwe.opolskie.pl
Fax: +48 774047535
Code NUTS: PL524 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://rzpwe.opolskie.pl/

http://rzpwe.opolskie.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu i pomocy dydaktycznych stanowi?cych wyposa?enie pracowni i laboratoriÛw bran?owych dla szkolnictwa zawodowego w podziale na 6 cz??ci

NumÈro de rÈfÈrence: 67/ZP/RZPWE/9.2.1/2018

II.1.2)
Code CPV principal
30210000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu i pomocy dydaktycznych stanowi?cych wyposa?enie pracowni i laboratoriÛw bran?owych dla szkolnictwa zawodowego Cz?? I: Stanowiska dydaktycznego przedstawiaj?cego budow i dzia?anie oraz umo?liwiaj?cego przeprowadzenie diagnozy hybrydowego uk?adu nap?dowego pojazdÛw, umo?liwiaj?cego bezpieczne wykonywanie wysokonapi?ciowych (do 1000 V) pomiarÛw laboratoryjnych. Cz?? II: zestawu szkoleniowego z dziedziny robotyki Cz?? III: zestawu pomocy z zakresu mechatroniki Cz?? IV: sprz?tu komputerowego do pracowni informatycznej Cz?? V: sprz?tu komputerowego do pracowni sieci komputerowych Cz?? VI: sprz?tu do studia nagra W ramach projektu ÑOpolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracyî wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu WojewÛdztwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddzia?anie
   9. 2.1 Wsparcie kszta?cenia zawodowego

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/10/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 183-413666

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 5

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Na stronie BIP Zamawiaj?cego opublikowano pytania WykonawcÛw wraz z odpowiedziami oraz zmiana SIWZ z za??cznikami. Zmiany dotycz wymaganego terminu dostawy, ktÛry w cz??ciach od 3 do uleg zmianie z 14 na 21 dni. Dodatkowo zmieniono/uzupe?niono zapisy we wzorze umowy w paragrafie
   5.  Zmiany nie s istotne i nie ulega w zwi?zku z tym termin sk?adania ofert.

 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
30213100 - Ordinateurs portables 
30230000 - Matériel informatique 
30232000 - Périphériques (appareils) 
30234000 - Supports de mémoire 
30236000 - Matériel informatique divers 
31712110 - Circuits intégrés et microassemblages électroniques 
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes