Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: MÈdicaments divers

2022/S 56-146364  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Opole: MÈdicaments divers 2022/S 056-146364 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu NumÈro national d'identification: 754-25-63-619 Adresse postale: Al.W.Witosa 26 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bernard Pancerz Courriel: bernard.pancerz@usk.opole.pl TÈlÈphone: +48 4520114 Fax: +48 4520121 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.opole.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa lekÛw i wyrobÛw medycznych na bie??ce potrzeby USK w Opolu . NumÈro de rÈfÈrence: DZP/2-23/233/03/2022
II.1.2) Code CPV principal 33690000 MÈdicaments divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup i dostawa lekÛw i wyrobÛw medycznych na bie??ce potrzeby USK w Opolu .
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 163 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ Ewalokumab program lekowy Chipocholesterolemia rodzinna
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Ewalokumab program lekowy Chipocholesterolemia rodzinna
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ Formalina buforowana 10% w pojemnikach
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Formalina buforowana 10% w pojemnikach
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 016-037375
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ Ewalokumab program lekowy Chipocholesterolemia rodzinna
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Amgen Sp z o.o Adresse postale: Pu?awska 145 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-715 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 111 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 111 053.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ Formalina buforowana 10% w pojemnikach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lab Path Experts Adresse postale: Pi?sudskiego 27B Ville: Kozieg?owy Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-028 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 52 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 45 870.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia lub kryteriami oceny ofert nale?y przedstawi?: 1) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e oferowane leki i wyroby medyczne okre?lone w za??czniku nr 1 posiadaj? wa?ne ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowi?zuj?ce w tym zakresie przepisy prawa 2) W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw technicznych bezwzgl?dnych nale?y za??czy? wype?niony za??cznik nr 1 .
   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia: 1) Podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, tj.: a) aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; Uwaga: W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia (w szczegÛlno?ci cz?onkowie konsorcjum,wspÛlnicy spÛ?ki cywilnej) odpis musi z?o?y? ka?dy z wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia; b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz?dzonego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem; c) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci / braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej sk?adane na podstawie art. 108 ust.1 pkt.5 i pkt.6 ustawy Pzp 3) O?wiadczenia o niepodleganiu wykluczenia, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego. O?wiadczenie sk?ada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Dz. Urz.UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej Ñjednolitym dokumentemî. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wype?nieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? rÛwnie? narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd. WzÛr JEDZ ÑJednolity Europejski Dokument ZamÛwieniaî wykonawca otrzyma wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw. Informacje dla wykonawcÛw zagranicznych W przypadku kiedy wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ppkt a i b sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, dokument lub dokument wystawione w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania ñ Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e spe?nia wymogi okre?lone w rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z przedmiotowym post?powaniem
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Opole: MÈdicaments diversType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33690000 - Médicaments divers