Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 27/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Mobilier mÈdical

2021/S 228-599571  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Opole: Mobilier mÈdical 2021/S 228-599571 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu NumÈro national d'identification: 754-25-63-619 Adresse postale: Al.W.Witosa 26 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksander Fija?kowski Courriel: aleksander.fijalkowski@usk.opole.pl TÈlÈphone: +48 4520114 Fax: +48 4520121 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.opole.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://usk-opole.logintrade.net Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://usk-opole.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup, monta i uruchomienie wÛzkÛw reanimacyjnych wraz z przeszkoleniem personelu z obs?ugi oraz wyposa?enia do wÛzkÛw reanimacyjnych. NumÈro de rÈfÈrence: DZP/2-23/233/135/2021
II.1.2) Code CPV principal 33192000 Mobilier mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup, monta i uruchomienie wÛzkÛw reanimacyjnych wraz z przeszkoleniem personelu z obs?ugi oraz wyposa?enia do wÛzkÛw reanimacyjnych w ramach zadania nr 2 dla projektu pn. ÑPoprawa efektywno?ci dzia?ania Oddzia?Ûw i Zak?adÛw w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymian niezb?dnego sprz?tu, wyposa?enia oraz remontî
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
WÛzki reanimacyjne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'exÈcution:
USK Opole
II.2.4) Description des prestations:
WÛzki reanimacyjne
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? techniczna / PondÈration: 30 Co t - Nom: Termin gwarancji / PondÈration: 10 Co t - Nom: cena / PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 35 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0100/17-00/68/2018/33 z 02 lutego 2018. ÑPoprawa efektywno?ci dzia?ania Oddzia?Ûw i Zak?adÛw w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymian niezb?dnego sprz?tu, wyposa?enia oraz remontî
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwrÛcon kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wyposa?enie wÛzkÛw reanimacyjnych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'exÈcution:
USK Opole
II.2.4) Description des prestations:
Wyposa?enie wÛzkÛw reanimacyjnych
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? techniczna / PondÈration: 30 Co t - Nom: Termin gwarancji / PondÈration: 10 Co t - Nom: cena / PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 35 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0100/17-00/68/2018/33 z 02 lutego 2018. ÑPoprawa efektywno?ci dzia?ania Oddzia?Ûw i Zak?adÛw w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymian niezb?dnego sprz?tu, wyposa?enia oraz remontî
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje odwrÛcon kolejno? oceny ofert.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Wykonawca zobowi?zuje si do dostawy przedmiotu umowy w godzinach od 7:30 do 14:00, Magazyn Zamawiaj?cego .
   2.  Wykonawca zawiadomi Zamawiaj?cego o terminie wysy?ki i przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy drog telefoniczn pod numerem telefonu Zamawiaj?cego: ÖÖ..
   3.  Koszty opakowania przedmiotu umowa stanowi element wynagrodzenia Wykonawcy.
   4.  Przedmiot umowy zostanie dostarczony: 1) w opakowaniu zabezpieczaj?cym przed dost?pem osÛb trzecich, a tak?e przed uszkodzeniem i zapewniaj?cym prawid?owe warunki przechowywania oznakowanych informacj obejmuj?c?: a) miejsce przeznaczenia, to jest: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, b) numer umowy, c) dat wysy?ki; 2) wraz z aktualnymi etykietami lub instrukcjami w j?zyku polskim zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2021 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 26/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/12/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
platforma Logintrade
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia lub kryteriami oceny ofert nale?y przedstawi?:
   1. 1. O?wiadczenie Wykonawcy, ?e oferowany asortyment, okre?lony w za??czniku nr 1, posiada wa?ne ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, w oparciu o obowi?zuj?ce w tym zakresie przepisy prawa, ktÛre zostan udost?pnione niezw?ocznie do wgl?du na ?yczenie Zamawiaj?cego.
   1. 2. Certyfikat CE, Deklaracja zgodno?ci producenta na oferowany sprz?t zgodnie z klas wyrobu medycznego.
   1. 3. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw technicznych bezwzgl?dnych nale?y za??czy wype?niony za??cznik nr 1 do SWZ oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzaj?ce spe?nienie warunkÛw okre?lonych dla przedmiotu zamÛwienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spe?nienia warunkÛw technicznych.
   2.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe Wykonawca sk?ada wraz z ofert?.
   3.  Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, zamawiaj?cy na podstawie art. 107 ust.2 pzp wzywa do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
   4.  Przepisu ust. 3 nie stosuje si?, je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e ??da od WykonawcÛw wyja?nie dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.1. Na podstawie art.139 ust.2 Pzp, Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona najwy?ej na wezwanie przedstawi o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego.
   2.  O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w ust. 1, sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej Ñjednolitym dokumentemî. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wype?nieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta rÛwnie narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. WzÛr JEDZ ÑJednolity Europejski Dokument ZamÛwieniaî Wykonawca otrzyma wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw.
   4.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 126 ust. 1 pzp ??da podmiotowych ?rodkÛw dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o ktÛrych mowa w art. 108 i art. 109 ust.1 pkt.4 pzp.
   4. 1. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych tj.: a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust.1 pkt. 1, 2, 4 pzp, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; Uwaga: W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia (w szczegÛlno?ci cz?onkowie konsorcjum, wspÛlnicy spÛ?ki cywilnej) odpis musi z?o?y ka?dy z wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia. b/ odpisu z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie okre?lonym w art. 109 ust.1 pkt.4 pzp., sporz?dzonego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
   3.  Informacje dla wykonawcÛw zagranicznych
   3. 1. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: a)dokumentÛw o ktÛrych mowa w pkt
   2. 4 a) SWZ ñ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku br
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Opole: Mobilier mÈdicalType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 27/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33192000 - Mobilier médical