Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole:PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules

2024/S 12-031842  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Opole: PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules 2024/S 012-031842 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji w Opolu Adresse postale: ul. Korfantego 2 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-077 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eugenia Poni?y, Anna Lis, Jaros?aw Hamadyk Courriel: zamowienia@op.policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 478612673 Fax: +48 478612114 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.opolska.policja.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 12 - Dostawa cz??ci i akcesoriÛw do pojazdÛw s?u?bowych marki Suzuki NumÈro de rÈfÈrence: WS-ZF.2380.44.2023
II.1.2) Code CPV principal 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa cz??ci zamiennych i akcesoriÛw do pojazdÛw s?u?bowych eksploatowanych przez Komend? WojewÛdzk? Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 322 338.93 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'exÈcution:
Opole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa cz??ci zamiennych i akcesoriÛw do pojazdÛw s?u?bowych eksploatowanych przez Komend? WojewÛdzk? Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik do SWZ. Podane ilo?ci asortymentu w opisie przedmiotu zamÛwienia, nale?y traktowa? jako wielko?? przybli?on?. Ilo?? zamawianego asortymentu mo?e ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, bez prawa do roszcze? po stronie Wykonawcy. Przedmiot zamÛwienia b?dzie zamawiany partiami, ktÛre w tre?ci umowy okre?lane s? jako Ñjednorazowe zamÛwienieî, w zale?no?ci od aktualnych potrzeb Zamawiaj?cego. Wielko?? Ñjednorazowego zamÛwieniaî zostanie ka?dorazowo uzgodniona poprzez pisemne zg?oszenie w terminie do 3 dni roboczych przed odbiorem licz?c od chwili zg?oszenia. OdbiÛr przedmiotu zamÛwienia dokonywany b?dzie sukcesywnie partiami transportem w?asnym Zamawiaj?cego ze wskazanego przez wykonawc? punktu znajduj?cego si? w granicach administracyjnych miasta Opola lub wykonawca dostarczy zamÛwione cz??ci na adres Wydzia?u Transportu Komendy WojewÛdzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole, do 3 dni roboczych od zg?oszenia, przes?anego przez Zamawiaj?cego faksem lub na adres e-mail wykonawcy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oryginalno?? cz??ci zamiennych / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 195-610813
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zadanie nr 12 - Dostawa cz??ci i akcesoriÛw do pojazdÛw s?u?bowych marki Suzuki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INTER CARS S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 128 052.03 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 49 591.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a 02-676 Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 / 4587840 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a 02-676 Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 / 4587840 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a 02-676 Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 / 4587840 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Zadanie nr 12 - Dostawa cz??ci i akcesoriÛw do pojazdÛw s?u?bowych marki Suzuki 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules