Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 26/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Pièces de moteurs

2022/S 10-021987  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Opole: Pièces de moteurs 2022/S 010-021987 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polregio S.A. Opolski Zak?ad w Opolu Adresse postale: ul. Krakowska 48 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-075 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lidia Pato?a Courriel: lidia.patola@polregio.pl Téléphone: +48 665916091 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://polregio.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://polregio.eb2b.com.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa cz??ci do silników spalinowych - powtórne Numéro de référence: Op.240.1361.2021
II.1.2) Code CPV principal 34312000 Pièces de moteurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cz??ci do silników spalinowych do pojazdów trakcyjnych. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegó?owe warunki realizacji zamówienia, zosta zawarty we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
POLREGIO S.A. Opolski Zak?ad w Opolu, Sekcja Utrzymania Taboru ul. K. Miarki 38, 47-220 K?dzierzyn-Ko?le
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa cz??ci do silników spalinowych do pojazdów trakcyjnych. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegó?owe warunki realizacji zamówienia, zosta zawarty we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, w tym; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w par. 6 ust. 2 SWZ. W terminie sk?adania ofert, o którym mowa w § 12 ust. 1 SWZ, Wykonawca jest obowi?zany z?o?y?:
   1.  aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzaj?cych, Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej "JEDZ"), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odr?bnym za??czniku "Wzór JEDZ", opublikowanym wraz z SWZ na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z §
   8.  Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV JEDZ i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ. Ponadto Zamawiaj?cy ??da wskazania w cz??ci II sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc w cz??ci IV sekcji C pkt 10 JEDZ cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom. Wykonawca mo?e wykorzysta JEDZ z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamówienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj prawid?owe.
   2.  O?wiadczenia lub dokumenty powinny by z?o?one w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8 SWZ.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, na podstawie 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, Wykonawca musi przed?o?y wraz z ofert?: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) prawomocnego skazania za przest?pstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego: - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert lub ofert cz??ciow albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 (i art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 4) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji. www.polregio.eb2b.com.pl/
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona lub wykonuje co najmniej jedn dostaw cz??ci do autobusów szynowych o warto?ci nie mniejszej ni 200 000 z brutto.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca obowi?zany jest do wniesienia wadium w kwocie 9 000,00 z (s?ownie: dziewi? tysi?cy z?otych).
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Okre?lono w SWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Okre?lono w SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Szczegó?owe informacje dot. aukcji elektronicznej opisane zosta?y w par. 18 SWZ.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/01/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/04/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/01/2022 Heure locale: 12:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dost?pnej na platformie zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
pa?dziernik 2022 r.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22458701 Fax: +48 22458700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22458700 Fax: +48 22458701
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22458801 Fax: +48 22458800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Pologne-Opole: Pièces de moteursType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34312000 - Pièces de moteurs