Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 27/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie

2022/S 10-022021  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Opole: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 2022/S 010-022021 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wodoci?gi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Oleska 64 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-222 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Mrozik Courriel: przetargi@wikopole.com.pl TÈlÈphone: +48 77443575 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wikopole.com.pl/34/strona-glowna.html
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://wikopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://wikopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla obiektÛw SpÛ?ki Wodoci?gi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: PU-252-1/22
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej elektrycznej dla 186 punktÛw poboru energii nale??cych do Zamawiaj?cego znajduj?cych si na terenie miasta Opola oraz gmin Opole, D?browa, PrÛszkÛw, TarnÛw Opolski, Izbicko, na okres 12 miesi?cy. Ca?kowita sumaryczna moc zapotrzebowania (umowna) wynosi 6 795,8 kW. Zamawiaj?cy przewiduje dostaw ci?g? energii elektrycznej z rozliczeniem wg jednej ceny profilowej dla wszystkich przedstawionych punktÛw poboru energii (dalej: PPE) na napi?ciu 15kV oraz 0,4kV i cz?stotliwo?ci 50 Hz, podstawowego standardu jako?ciowego spe?niaj?cego wymagania przepisÛw Eksploatacji Urz?dze Elektrycznych przy zachowaniu przepisÛw Budowy Urz?dze Elektrycznych, PrzepisÛw Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy oraz aktualnych Polskich Norm. Szacunkowa sumaryczna ilo? dostarczanej energii elektrycznej w rocznym okresie dostawy dla 185 punktÛw poboru wynosi oko?o 12 300 MWh.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Teren miasta Opola oraz gmin Opole, D?browa, PrÛszkÛw, TarnÛw Opolski, Izbicko.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej elektrycznej dla 186 punktÛw poboru energii nale??cych do Zamawiaj?cego znajduj?cych si na terenie miasta Opola oraz gmin Opole, D?browa, PrÛszkÛw, TarnÛw Opolski, Izbicko, na okres 12 miesi?cy. Ca?kowita sumaryczna moc zapotrzebowania (umowna) wynosi 6 795,8 kW. Zamawiaj?cy przewiduje dostaw ci?g? energii elektrycznej z rozliczeniem wg jednej ceny profilowej dla wszystkich przedstawionych punktÛw poboru energii (dalej: PPE) na napi?ciu 15kV oraz 0,4kV i cz?stotliwo?ci 50 Hz, podstawowego standardu jako?ciowego spe?niaj?cego wymagania przepisÛw Eksploatacji Urz?dze Elektrycznych przy zachowaniu przepisÛw Budowy Urz?dze Elektrycznych, PrzepisÛw Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy oraz aktualnych Polskich Norm. Szacunkowa sumaryczna ilo? dostarczanej energii elektrycznej w rocznym okresie dostawy dla 185 punktÛw poboru wynosi oko?o 12 300 MWh. Dokumenty zamÛwienia zawieraj?ce m.in. SWZ, wzÛr umowy, wykaz punktÛw poboru zamieszczone s stronie internetowej prowadzonego post?powania.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmiany punktÛw poboru energii (PPE) ñ w zakresie zarÛwno ilo?ci, jak i wszelkich ich parametrÛw. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu energii, gdy taka potrzeba wyniknie w trakcie realizacji zamÛwienia, przy czym maksymalna warto? opcji (zwi?kszenia) nie przekroczy 10 % zamÛwienia szacunkowego (podstawowego). Dostawy energii obj?te prawem opcji b?d nabywane z zastosowaniem ceny energii podanej w ofercie dla zamÛwienia podstawowego. O zmianie ilo?ci kupowanej energii Zamawiaj?cy powiadomi pisemnie Wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O zamÛwienie mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlegaj wykluczeniu. Warunki udzia?u w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zosta?y okre?lone w SWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 258 300,00 z?otych (s?ownie: dwie?cie pi??dziesi?t osiem tysi?cy trzysta z?otych 00/100). Wykonawca zobowi?zany jest wnie? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ca?kowitej ceny ofertowej brutto. SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wadium oraz zabezpieczenia reguluj zapisy SWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamÛwienia (w tym tak?e wspÛlnicy spÛ?ki cywilnej) ustanawiaj Pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynika z tre?ci pe?nomocnictwa przed?o?onego wraz z ofert?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/01/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 26/04/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/01/2022 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi na platformie przetargowej dost?pnej pod adresem https://wikopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://wikopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z Wykonawcami s?: - w zakresie procedury: Iwona Mrozik tel. 77 44 35575, Danuta Pydych tel. 77 44 35696; - w zakresie przedmiotu zamÛwienia: Waldemar Kowalewski tel. 77 44 35618.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj przepisy dzia?u IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
   2. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4. Terminy wniesienia odwo?ania: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb,
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7. Terminy oblicza si wed?ug przepisÛw prawa cywilnego. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   8. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 10. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym. 12.Pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Pologne-Opole: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'ÈnergieType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 27/01/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire