Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie

2022/S 10-022104  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Opole: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 2022/S 010-022104 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wodoci?gi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Oleska 64 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-222 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Mrozik Courriel: przetargi@wikopole.com.pl TÈlÈphone: +48 77443575 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wikopole.com.pl/34/strona-glowna.html
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla obiektÛw SpÛ?ki Wodoci?gi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: PU-252-41/21
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej elektrycznej dla 185 punktÛw poboru energii nale??cych do Zamawiaj?cego znajduj?cych si na terenie miasta Opola oraz gmin Opole, D?browa, PrÛszkÛw, TarnÛw Opolski, Izbicko, na okres 6 miesi?cy. Ca?kowita sumaryczna moc zapotrzebowania (umowna) wynosi 6 795,8 kW. Zamawiaj?cy przewiduje dostaw ci?g? energii elektrycznej z rozliczeniem wg jednej ceny profilowej dla wszystkich przedstawionych punktÛw poboru energii (dalej: PPE) na napi?ciu 15kV oraz 0,4kV i cz?stotliwo?ci 50 Hz, podstawowego standardu jako?ciowego spe?niaj?cego wymagania przepisÛw Eksploatacji Urz?dze Elektrycznych przy zachowaniu przepisÛw Budowy Urz?dze Elektrycznych, PrzepisÛw Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy oraz aktualnych Polskich Norm. Szacunkowa sumaryczna ilo? dostarczanej energii elektrycznej w 6-miesi?cznym okresie dostawy dla 185 punktÛw poboru wynosi oko?o 6 150 MWh.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Teren miasta Opola oraz gmin Opole, D?browa, PrÛszkÛw, TarnÛw Opolski, Izbicko.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej elektrycznej dla 185 punktÛw poboru energii nale??cych do Zamawiaj?cego znajduj?cych si na terenie miasta Opola oraz gmin Opole, D?browa, PrÛszkÛw, TarnÛw Opolski, Izbicko, na okres 6 miesi?cy. Ca?kowita sumaryczna moc zapotrzebowania (umowna) wynosi 6 795,8 kW. Zamawiaj?cy przewiduje dostaw ci?g? energii elektrycznej z rozliczeniem wg jednej ceny profilowej dla wszystkich przedstawionych punktÛw poboru energii (dalej: PPE) na napi?ciu 15kV oraz 0,4kV i cz?stotliwo?ci 50 Hz, podstawowego standardu jako?ciowego spe?niaj?cego wymagania przepisÛw Eksploatacji Urz?dze Elektrycznych przy zachowaniu przepisÛw Budowy Urz?dze Elektrycznych, PrzepisÛw Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy oraz aktualnych Polskich Norm. Szacunkowa sumaryczna ilo? dostarczanej energii elektrycznej w 6-miesi?cznym okresie dostawy dla 185 punktÛw poboru wynosi oko?o 6 150 MWh. Dokumenty zamÛwienia zawieraj?ce m.in. SWZ, wzÛr umowy, wykaz punktÛw poboru zamieszczone s stronie internetowej prowadzonego post?powania.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmiany punktÛw poboru energii (PPE) ñ w zakresie zarÛwno ilo?ci, jak i wszelkich ich parametrÛw. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu energii, gdy taka potrzeba wyniknie w trakcie realizacji zamÛwienia, przy czym maksymalna warto? opcji (zwi?kszenia) nie przekroczy 10 % zamÛwienia szacunkowego (podstawowego). Dostawy energii obj?te prawem opcji b?d nabywane z zastosowaniem ceny energii podanej w ofercie dla zamÛwienia podstawowego. O zmianie ilo?ci kupowanej energii Zamawiaj?cy powiadomi pisemnie Wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 248-658007
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla obiektÛw SpÛ?ki Wodoci?gi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj przepisy dzia?u IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
   2. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4. Terminy wniesienia odwo?ania: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb,
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7. Terminy oblicza si wed?ug przepisÛw prawa cywilnego. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   8. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 10. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym. 12.Pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Pologne-Opole: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'ÈnergieType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire