Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: RÈactifs de laboratoire

2021/S 65-164630  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Opole: RÈactifs de laboratoire 2021/S 065-164630 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Adresse postale: al. W. Witosa 26 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bernard Pancerz Courriel: bernard.pancerz@usk.opole.pl TÈlÈphone: +48 4520114 Fax: +48 4520121 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.opole.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa testÛw do bada metod lateksow oraz metod IF dla Zak?adu Mikrobiologii NumÈro de rÈfÈrence: DZP/2-23/233/24/2021
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup i dostawa testÛw do bada metod lateksow oraz metod IF dla Zak?adu Mikrobiologii
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ testy lateksowe do wykrywania i identyfikacji antygenÛw infekcji jelitowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 1 ñ testy lateksowe do wykrywania i identyfikacji antygenÛw infekcji jelitowych: ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenÛw somatycznych pa?eczek salmonella: B, C1, C2, D, E, G w pierwotnych hodowlach bakteryjnych wraz z odczynnikiem grupowym ñ poliwalentnym B-G, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pa?eczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenÛw enteropatogennych pa?eczek Escherichia coli ñ grupowe antygeny poliwalentne A, B i C z prÛbek pobranych z organizmu ludzkiego, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenÛw enteropatogennych pa?eczek Escherichia coli ñantygeny poliwalentne z grupy A z prÛbek pobranych z organizmu ludzkiego, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenÛw enteropatogennych pa?eczek Escherichia coli ñantygeny poliwalentne z grupy B z prÛbek pobranych z organizmu ludzkiego, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenÛw enteropatogennych pa?eczek Escherichia coli ñantygeny poliwalentne z grupy C z prÛbek pobranych z organizmu ludzkiego, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pa?eczek Escherichia coli O157 w hodowli tych drobnoustrojÛw w pod?o?u p?ynnym.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??
   2.  Test do wykrywania antygenu Pneumocystis jirovecii, metod immunofluorescencji po?redniej
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
II.2.4) Description des prestations:
ó zestaw do oznaczania wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenÛw enteropatogennych pa?eczek Escherichia ñantygeny poliwalentne z grupy A (punkt 4) zawiera odczynniki monowalentne: 026, 055, 0111,0127, 0142, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenÛw enteropatogennych pa?eczek Escherichia coli ñantygeny poliwalentne z grupy B (punkt 5) zawiera odczynniki monowalentne: 086, 0119, 0124, 0125, 0126, 0128, ó zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenÛw enteropatogennych pa?eczek Escherichia coli ñantygeny poliwalentne z grupy C (punkt 6) zawiera odczynniki monowalentne: 025, 044, 0144.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 037-091825
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ testy lateksowe do wykrywania i identyfikacji antygenÛw infekcji jelitowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??
   2.  Test do wykrywania antygenu Pneumocystis jirovecii, metod immunofluorescencji po?redniej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire