01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption : 10/03/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Services d'engazonnement

2019/S 22-048103 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Opole: Services d'engazonnement 2019/S 022-048103 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miejski Zarz?d Dróg w Opolu 530546013 ul. Firmowa 1 Opole 45-594 Pologne Point(s) de contact: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Bartosz Szyma?ski Téléphone: +48 774697400 Courriel: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl Fax: +48 774697402 Code NUTS: PL524 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mzd-opole.logintrade.net www.mzd-opole.logintrade.net
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: www.mzd-opole.logintrade.net Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues autre adresse:
Miejski Zarz?d Dróg w Opolu Firmowa 1 Opole 45-594 Pologne Point(s) de contact: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Bartosz Szyma?ski Téléphone: +48 774697400 Courriel: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl Fax: +48 774697402 Code NUTS: PL524 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mzd-opole.logintrade.net www.mzd-opole.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: www.mzd-opole.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Piel?gnacja terenów zieleni w zakresie: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewn?trznych Numéro de référence: NP.260.10.2019.P
II.1.2) Code CPV principal 77314100
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na koszeniu trawy i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewn?trznych na terenie miasta Opola wed?ug nast?puj?cego podzia?u: Cz??
   1.  Rejon I - drogi na prawach powiatu - krajowe, wojewódzkie, powiatowe, Cz??
   2.  Rejon II - drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Pó?wie?, Chmielowice, ?erkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wie?, Winów, Wrzoski, S?awice, Karczów Cz??
   3.  Rejon III - drogi gminne w dzielnicach: Czarnow?sy, Borki, Brzezie, Dobrze Ma?y, ?wierkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, ?ródmie?cie, Nowa Wie Królewska Cz??
   4.  Rejon IV - drogi gminne w dzielnicach: Gos?awice, Kolonia Gos?awicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice. Drogi wewn?trzne koszone s interwencyjnie wg potrzeb. Niniejsze zadanie zosta?o podzielone na 4 cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 500 249.98 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??
   1.  Rejon I - drogi na prawach powiatu - krajowe, wojewódzkie, powiatowe
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 90511300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL524 Lieu principal d'exécution:
Miasto Opole
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Wykonanie us?ugi polega na skoszeniu trawy i chwastów ??cznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie pó?niej ni w ci?gu 24 godzin od skoszenia na kompostowni zlokalizowan na terenie Miejskiego Sk?adowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów dzia?aj?cej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczysto?ciami znajduj?cymi si na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzd?u dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewn?trznych na terenie miasta Opola wed?ug bie??cych ustale z Zamawiaj?cym.
   1. 2. Koszenie interwencyjne - s to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiaj?cego, których nie wykonanie skutkowa b?dzie zagro?eniem bezpiecze?stwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowi?zuje si wykona niezw?ocznie lecz nie pó?niej ni 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawc informacji o konieczno?ci przyst?pienia do tych?e prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje si wys?anie informacji drog elektroniczn lub faxem.
   1. 3. Pierwsze koszenie b?dzie realizowane równocze?nie we wszystkich czterech cz??ciach, pozosta?e wg. zlece w zale?no?ci od potrzeb w danej cz??ci. Minimalna ilo? planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ci?gu roku dla danej cz??ci zamówienia.
   1. 4. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach podanego metra?u wskaza miejsce do koszenia nie uj?te w za??czniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej us?ugi b?dzie u?ywana cena jednostkowa okre?lona w kosztorysie ofertowym.
   1. 5. Wszelkie w?tpliwo?ci zwi?zane z realnym metra?em koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w za??czniku nr 2 b?d ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiaj?cego b?d Wykonawc (b?d wspólnie) w celu prawid?owego wystawienia protoko?u oraz w?a?ciwego rozliczenia z Wykonawc?.
   1. 6. Wykonawca ponosi ca?kowit odpowiedzialno? za szkody wyrz?dzone na dzia?kach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowi?zany jest do naprawienia szkody w?adaj?cym terenem bez zb?dnej zw?oki, b?d przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, b?d przez zap?at odpowiedniej sumy pieni??nej.
   1. 7. Wykonawca ma obowi?zek zna i stosowa w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotycz?ce ochrony ?rodowiska naturalnego, w tym równie ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie op?aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre?lonych w odpowiednich przepisach dotycz?cych ochrony ?rodowiska, poniesie Wykonawca.
   1. 8. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezw?ocznie naprawi wszelkie powsta?e uszkodzenia na w?asny koszt, a tak?e, je?li to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiaj?cego.
   1. 9. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace przy u?yciu sprz?tu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni by ubrani w stroje robocze z logo firmy.
   1. 10. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegó?owymi uzgodnienia z Zamawiaj?cym.
   1. 11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpiecze?stwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczaj?cy do minimum utrudnienia w ruchu.
   1. 12. Wymóg zwi?zany z ustaw z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno?ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z pó?n. zm.). Wykonawca winien uwzgl?dni podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi okre?lone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. Cd. pkt II.2.11)
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Szacowana ilo? wykoszenia trawy i chwastów ??cznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dob / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 435 078.98 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 30/04/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy nie b?dzie korzysta z opcji w niniejszym post?powaniu. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu cd pkt II.2.4)
   1. 13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a uPzp. Zamawiaj?cy wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z pó?n. zm.), osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: a. Kierowanie pracami polegaj?cymi na koszeniu traw. b. Wykonywanie prac polegaj?cych na koszeniu traw.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Podana warto? szacunkowa uwzgl?dnia warto? zamówie z art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ??
   2.  Rejon II - drogi gminne w dzielnicach
:
Bierkowice, Pó?wie?, Chmielowice, ?erkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wie?, Winów, Wrzoski, S?awice, Karczów
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 90511300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL524 Lieu principal d'exécution:
Miasto Opole
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Wykonanie us?ugi polega na skoszeniu trawy i chwastów ??cznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie pó?niej ni w ci?gu 24 godzin od skoszenia na kompostowni zlokalizowan na terenie Miejskiego Sk?adowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów dzia?aj?cej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczysto?ciami znajduj?cymi si na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzd?u dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewn?trznych na terenie miasta Opola wed?ug bie??cych ustale z Zamawiaj?cym.
   1. 2. Koszenie interwencyjne - s to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiaj?cego, których nie wykonanie skutkowa b?dzie zagro?eniem bezpiecze?stwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowi?zuje si wykona niezw?ocznie lecz nie pó?niej ni 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawc informacji o konieczno?ci przyst?pienia do tych?e prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje si wys?anie informacji drog elektroniczn lub faxem.
   1. 3. Pierwsze koszenie b?dzie realizowane równocze?nie we wszystkich czterech cz??ciach, pozosta?e wg. zlece w zale?no?ci od potrzeb w danej cz??ci. Minimalna ilo? planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ci?gu roku dla danej cz??ci zamówienia.
   1. 4. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach podanego metra?u wskaza miejsce do koszenia nie uj?te w za??czniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej us?ugi b?dzie u?ywana cena jednostkowa okre?lona w kosztorysie ofertowym.
   1. 5. Wszelkie w?tpliwo?ci zwi?zane z realnym metra?em koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w za??czniku nr 2 b?d ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiaj?cego b?d Wykonawc (b?d wspólnie) w celu prawid?owego wystawienia protoko?u oraz w?a?ciwego rozliczenia z Wykonawc?.
   1. 6. Wykonawca ponosi ca?kowit odpowiedzialno? za szkody wyrz?dzone na dzia?kach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowi?zany jest do naprawienia szkody w?adaj?cym terenem bez zb?dnej zw?oki, b?d przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, b?d przez zap?at odpowiedniej sumy pieni??nej.
   1. 7. Wykonawca ma obowi?zek zna i stosowa w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotycz?ce ochrony ?rodowiska naturalnego, w tym równie ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie op?aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre?lonych w odpowiednich przepisach dotycz?cych ochrony ?rodowiska, poniesie Wykonawca.
   1. 8. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezw?ocznie naprawi wszelkie powsta?e uszkodzenia na w?asny koszt, a tak?e, je?li to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiaj?cego.
   1. 9. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace przy u?yciu sprz?tu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni by ubrani w stroje robocze z logo firmy.
   1. 10. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegó?owymi uzgodnienia z Zamawiaj?cym.
   1. 11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpiecze?stwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczaj?cy do minimum utrudnienia w ruchu.
   1. 12. Wymóg zwi?zany z ustaw z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno?ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z pó?n. zm.). Wykonawca winien uwzgl?dni podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi okre?lone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. Cd. pkt II.2.11)
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Szacowana ilo? wykoszenia trawy i chwastów ??cznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dob / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 313 231.30 MTL
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 30/04/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy nie b?dzie korzysta z opcji w niniejszym post?powaniu. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu cd pkt II.2.4)
   1. 13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiaj?cy wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z pó?n. zm.), osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: a. Kierowanie pracami polegaj?cymi na koszeniu traw. b. Wykonywanie prac polegaj?cych na koszeniu traw.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Podana warto? szacunkowa uwzgl?dnia warto? zamówie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ??
   3.  Rejon III - drogi gminne w dzielnicach
:
Czarnow?sy, Borki, Brzezie, Dobrze Ma?y, ?wierkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, ?ródmie?cie, Nowa Wie Królewska
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 90511300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL524 Lieu principal d'exécution:
Miasto Opole
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Wykonanie us?ugi polega na skoszeniu trawy i chwastów ??cznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie pó?niej ni w ci?gu 24 godzin od skoszenia na kompostowni zlokalizowan na terenie Miejskiego Sk?adowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów dzia?aj?cej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczysto?ciami znajduj?cymi si na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzd?u dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewn?trznych na terenie miasta Opola wed?ug bie??cych ustale z Zamawiaj?cym.
   1. 2. Koszenie interwencyjne - s to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiaj?cego, których nie wykonanie skutkowa b?dzie zagro?eniem bezpiecze?stwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowi?zuje si wykona niezw?ocznie lecz nie pó?niej ni 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawc informacji o konieczno?ci przyst?pienia do tych?e prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje si wys?anie informacji drog elektroniczn lub faxem.
   1. 3. Pierwsze koszenie b?dzie realizowane równocze?nie we wszystkich czterech cz??ciach, pozosta?e wg. zlece w zale?no?ci od potrzeb w danej cz??ci. Minimalna ilo? planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ci?gu roku dla danej cz??ci zamówienia.
   1. 4. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach podanego metra?u wskaza miejsce do koszenia nie uj?te w za??czniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej us?ugi b?dzie u?ywana cena jednostkowa okre?lona w kosztorysie ofertowym.
   1. 5. Wszelkie w?tpliwo?ci zwi?zane z realnym metra?em koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w za??czniku nr 2 b?d ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiaj?cego b?d Wykonawc (b?d wspólnie) w celu prawid?owego wystawienia protoko?u oraz w?a?ciwego rozliczenia z Wykonawc?.
   1. 6. Wykonawca ponosi ca?kowit odpowiedzialno? za szkody wyrz?dzone na dzia?kach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowi?zany jest do naprawienia szkody w?adaj?cym terenem bez zb?dnej zw?oki, b?d przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, b?d przez zap?at odpowiedniej sumy pieni??nej.
   1. 7. Wykonawca ma obowi?zek zna i stosowa w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotycz?ce ochrony ?rodowiska naturalnego, w tym równie ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie op?aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre?lonych w odpowiednich przepisach dotycz?cych ochrony ?rodowiska, poniesie Wykonawca.
   1. 8. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezw?ocznie naprawi wszelkie powsta?e uszkodzenia na w?asny koszt, a tak?e, je?li to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiaj?cego.
   1. 9. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace przy u?yciu sprz?tu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni by ubrani w stroje robocze z logo firmy.
   1. 10. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegó?owymi uzgodnienia z Zamawiaj?cym.
   1. 11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpiecze?stwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczaj?cy do minimum utrudnienia w ruchu.
   1. 12. Wymóg zwi?zany z ustaw z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno?ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z pó?n. zm.). Wykonawca winien uwzgl?dni podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi okre?lone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. Cd. pkt II.2.11)
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Szacowana ilo? wykoszenia trawy i chwastów ??cznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dob / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 443 204.90 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 30/04/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy nie b?dzie korzysta z opcji w niniejszym post?powaniu. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu cd pkt II.2.4)
   1. 13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiaj?cy wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z pó?n. zm.), osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: a. Kierowanie pracami polegaj?cymi na koszeniu traw. b. Wykonywanie prac polegaj?cych na koszeniu traw.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Podana warto? szacunkowa uwzgl?dnia warto? zamówie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ??
   4.  Rejon IV - drogi gminne w dzielnicach
:
Gos?awice, Kolonia Gos?awicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 90511300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL524 Lieu principal d'exécution:
Miasto Opole
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Wykonanie us?ugi polega na skoszeniu trawy i chwastów ??cznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie pó?niej ni w ci?gu 24 godzin od skoszenia na kompostowni zlokalizowan na terenie Miejskiego Sk?adowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów dzia?aj?cej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczysto?ciami znajduj?cymi si na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzd?u dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewn?trznych na terenie miasta Opola wed?ug bie??cych ustale z Zamawiaj?cym.
   1. 2. Koszenie interwencyjne - s to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiaj?cego, których nie wykonanie skutkowa b?dzie zagro?eniem bezpiecze?stwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowi?zuje si wykona niezw?ocznie lecz nie pó?niej ni 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawc informacji o konieczno?ci przyst?pienia do tych?e prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje si wys?anie informacji drog elektroniczn lub faxem.
   1. 3. Pierwsze koszenie b?dzie realizowane równocze?nie we wszystkich czterech cz??ciach, pozosta?e wg. zlece w zale?no?ci od potrzeb w danej cz??ci. Minimalna ilo? planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ci?gu roku dla danej cz??ci zamówienia.
   1. 4. Zamawiaj?cy zastrzega sobie w ramach podanego metra?u wskaza miejsce do koszenia nie uj?te w za??czniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej us?ugi b?dzie u?ywana cena jednostkowa okre?lona w kosztorysie ofertowym.
   1. 5. Wszelkie w?tpliwo?ci zwi?zane z realnym metra?em koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w za??czniku nr 2 b?d ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiaj?cego b?d Wykonawc (b?d wspólnie) w celu prawid?owego wystawienia protoko?u oraz w?a?ciwego rozliczenia z Wykonawc?.
   1. 6. Wykonawca ponosi ca?kowit odpowiedzialno? za szkody wyrz?dzone na dzia?kach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowi?zany jest do naprawienia szkody w?adaj?cym terenem bez zb?dnej zw?oki, b?d przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, b?d przez zap?at odpowiedniej sumy pieni??nej.
   1. 7. Wykonawca ma obowi?zek zna i stosowa w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotycz?ce ochrony ?rodowiska naturalnego, w tym równie ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie op?aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre?lonych w odpowiednich przepisach dotycz?cych ochrony ?rodowiska, poniesie Wykonawca.
   1. 8. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezw?ocznie naprawi wszelkie powsta?e uszkodzenia na w?asny koszt, a tak?e, je?li to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiaj?cego.
   1. 9. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace przy u?yciu sprz?tu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni by ubrani w stroje robocze z logo firmy.
   1. 10. Wykonawca b?dzie wykonywa zlecone prace zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegó?owymi uzgodnienia z Zamawiaj?cym.
   1. 11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpiecze?stwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczaj?cy do minimum utrudnienia w ruchu.
   1. 12. Wymóg zwi?zany z ustaw z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno?ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z pó?n. zm.). Wykonawca winien uwzgl?dni podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi okre?lone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. Cd. pkt II.2.11)
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Szacowana ilo? wykoszenia trawy i chwastów ??cznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dob / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 308 734.80 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 30/04/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy nie b?dzie korzysta z opcji w niniejszym post?powaniu. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu cd pkt II.2.4)
   1. 13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiaj?cy wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z pó?n. zm.), osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: a. Kierowanie pracami polegaj?cymi na koszeniu traw. b. Wykonywanie prac polegaj?cych na koszeniu traw.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie nie dotyczy projektu finansowanego ze ?róde Unii Europejskiej. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu: Podana warto? szacunkowa uwzgl?dnia warto? zamówie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.
II.2.14) Informations complémentaires Do oferty wykonawca do??cza aktualny na dzie sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunek posiadania kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e si posiadaniem koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie: a) Zezwolenie wydanego przez organ w?a?ciwy na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zbierania, transportowania odpadów b?d?cych przedmiotem zamówienia o kodach 20 03 01 oraz 20 02 01 (zgodnie z Ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987 z pó?n. zm.), W celu potwierdzenia spe?niania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi?zani s przed?o?y dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie takich kompetencji lub uprawnie?, okre?lonych w lit a. Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia ww. dokumentów w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu: WADIUM
   1.  Wysoko? wadium. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: CZ??
   1.  2 000,00 z CZ??
   2.  1 000,00 z CZ??
   3.  1 000,00 z CZ??
   4.  1 000,00 z
   2.  Forma wadium. 1) Wadium mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z pó?n. zm.). Dok?adne dane na temat WADIUM zawieraj zapisy SIWZ dost?pnej na www.mzd-opole.logintrade.net Z uwagi brak miejsca w og?oszeniu:
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegaj?cych na powtórzeniu podobnych robót o warto?ci do: a. cz?? 1 - 500 000,00 netto tj. us?ugi koszenia i wywozu odpadów. b. cz?? 2 - 200 000,00 z netto, tj. us?ugi koszenia i wywozu odpadów. c. cz?? 3 - 300 000,00 z netto, tj. us?ugi koszenia i wywozu odpadów. d. cz?? 4 - 200 000,00 z netto, tj. us?ugi koszenia i wywozu odpadów.
   2.  Wielko? i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji: Piel?gnacja terenów zieleni w zakresie: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewn?trznych na terenie miasta Opola Dok?adne dane na temat zamówie z art. 67 ust. 1 pkt 6 zawieraj zapisy SIWZ dost?pnej na www.mzd-opole.logintrade.net Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu:
   9.  W celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a u.p.z.p., b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobów, zamawiaj?cy ??da przedstawienia dokumentów, które okre?laj w szczególno?ci: 1) zakres dost?pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno?ciach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?. Cd. pkt III.1.2) www.mzd-opole.logintrade.net www.mzd-opole.logintrade.net
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zamawiaj?cy odst?puje od okre?lenia niniejszego warunku udzia?u w przedmiotowym post?powaniu. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu doko?czenie pkt III.1.1) wykaz dokumentów W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, dokumentów (o?wiadcze?), o których mowa w niniejszym punkcie
   9.  Forma i sposób sporz?dzenia dokumentów wskazanych powy?ej zosta?a wskazana w Rozdziale 10a pkt
   7.  10. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów sk?adanych przez wykonawc w post?powaniu w celu wykazania spe?nia warunków udzia?u w post?powaniu: 1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - sk?adany w formie elektronicznej, 2) za??cznik nr 3 Wykaz osób, które b?d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz z o?wiadczenie o posiadaniu wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych - sk?adany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p., 3) za??cznik nr 4 Wykaz wykonanych us?ug wraz z dowodami okre?laj?cymi czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie - sk?adany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p., 4) za??cznik nr 4a - Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego - sk?adany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.; 5) za??cznik nr 6 Zobowi?zanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku okre?lonym w art. 22a u.p.z.p.) - sk?adany wraz z ofert w formie elektronicznej. Forma i sposób sporz?dzenia dokumentów wskazanych powy?ej zosta?a wskazana w Rozdziale 10a pkt
   7.  Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu:
   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 - 8 u.p.z.p., Zamawiaj?cy ??da przed?o?enia nast?puj?cych dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p. oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p., wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie; Cd. pkt III.1.2) poni?ej Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie; 4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiaj?cy ??da przedstawienia odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie 5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie; 6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie; 7) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie 8) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i pkt 6 u.p.z.p zamawiaj?cy ??da przedstawienia o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p. - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, Cd. pkt III.2.1)
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
3) Warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej b?dzie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e: a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykszta?cenia i do?wiadczenia, niezb?dnych do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywania przez nich czynno?ci, tj.: Cz?? 1 "Rejon I - drogi na prawach powiatu - krajowe, wojewódzkie, powiatowe" 1) Kierownik prac - posiadaj?cy co najmniej 2-letnie do?wiadczenie w nadzorowaniu us?ug w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. us?ugi koszenia traw w pasach drogowych. Cz?? 2,,Rejon II - drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Pó?wie?, Chmielowice, ?erkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wie?, Winów, Wrzoski, S?awice, Karczów" 1) Kierownik prac - posiadaj?cy co najmniej 2-letnie do?wiadczenie w nadzorowaniu us?ug w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. us?ugi koszenia traw w pasach drogowych. Cz?? 3,,Rejon III - drogi gminne w dzielnicach: Czarnow?sy, Borki, Brzezie, Dobrze Ma?y, ?wierkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, ?ródmie?cie, Nowa Wie Królewska" 1) Kierownik prac - posiadaj?cy co najmniej 2-letnie do?wiadczenie w nadzorowaniu us?ug w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. us?ugi koszenia traw w pasach drogowych. Cz?? 4,,Rejon IV - drogi gminne w dzielnicach: Gos?awice, Kolonia Gos?awicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice" 1) Kierownik prac - posiadaj?cy co najmniej 2-letnie do?wiadczenie w nadzorowaniu us?ug w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. us?ugi koszenia traw w pasach drogowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o realizacj zamówienia (np. konsorcjum - oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wy?ej opisany warunek udzia?u w post?powaniu Wykonawcy mog wykaza ??cznie razem lub co najmniej jeden z nich. W celu potwierdzenia spe?niania niniejszego warunku Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia za??cznika nr 3 (zawieraj?cego wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z o?wiadczeniem o posiadaniu wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych) w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie. b) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) us?ugi, której przedmiot zamówienia obejmowa?: Cz?? 1 "Rejon I - drogi na prawach powiatu - krajowe, wojewódzkie, powiatowe" Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (??cznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacj odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej ni 500 000 m2 Cz?? 2,,Rejon II - drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Pó?wie?, Chmielowice, ?erkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wie?, Winów, Wrzoski, S?awice, Karczów" Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (??cznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacj odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej ni 100 000 m2 Cz?? 3,,Rejon III - drogi gminne w dzielnicach: Czarnow?sy, Borki, Brzezie, Dobrze Ma?y, ?wierkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, ?ródmie?cie, Nowa Wie Królewska" Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (??cznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacj odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej ni 100 000 m2 Cd. pkt III.1.3) poni?ej Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cz?? 4,,Rejon IV - drogi gminne w dzielnicach: Gos?awice, Kolonia Gos?awicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice" Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (??cznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacj odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej ni 100 000 m2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o realizacj zamówienia (np. konsorcjum - oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wy?ej opisany warunek udzia?u w post?powaniu Wykonawcy mog wykaza ??cznie razem lub co najmniej jeden z nich. W celu potwierdzenia spe?niania niniejszego warunku Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, wykazu wykonanych us?ug wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz z za??cznikiem nr 4 Wykonawca sk?ada dowody okre?laj?ce czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Zaleca si?, aby przedk?adane dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonane przez Wykonawców us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, zawiera?y co najmniej: a. wskazanie, ?e Wykonawca sk?adaj?cy ofert w niniejszym post?powaniu realizowa us?ugi, których dokumenty dotycz?, b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane by?y us?ugi, c. opini podmiotu wskazanego powy?ej w pkt. b stwierdzaj?c?, ?e us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie (w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych). Je?eli wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, to w wykazie wykonanych robót powinien wyra?nie wskaza jaki zakres robót by przez niego faktycznie zrealizowany (patrz: Wyrok Trybuna?u z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C 387/14). c) dysponowanie sprz?tem koniecznym do wykonania niniejszego zadania, w szczególno?ci: Cz?? 1 "Rejon I - drogi na prawach powiatu - krajowe, wojewódzkie, powiatowe" Kosiarka bijakowa - 3 szt. w tym jedna szt. z mo?liwo?ci zbierania trawy Kosiarkami ?y?kowymi - 10 szt. Ci?gnikami z przyczepami lub innymi ?rodkami transportu umo?liwiaj?cymi wywóz odpadów powsta?ych przy realizacji zadania - 2 szt. Cz?? 2,,Rejon II - drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Pó?wie?, Chmielowice, ?erkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wie?, Winów, Wrzoski, S?awice, Karczów" Kosiarka bijakowa - 2 szt. w tym jedna szt. z mo?liwo?ci zbierania trawy Kosiarkami ?y?kowymi - 5 szt. Ci?gnikami z przyczepami lub innymi ?rodkami transportu umo?liwiaj?cymi wywóz odpadów powsta?ych przy realizacji zadania - 1 szt. Cz?? 3,,Rejon III - drogi gminne w dzielnicach: Czarnow?sy, Borki, Brzezie, Dobrze Ma?y, ?wierkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, ?ródmie?cie, Nowa Wie Królewska" Kosiarka bijakowa - 2 szt. w tym jedna szt. z mo?liwo?ci zbierania trawy Kosiarkami ?y?kowymi - 5 szt. Ci?gnikami z przyczepami lub innymi ?rodkami transportu umo?liwiaj?cymi wywóz odpadów powsta?ych przy realizacji zadania - 1 szt. Cz?? 4,,Rejon IV - drogi gminne w dzielnicach: Gos?awice, Kolonia Gos?awicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice" Kosiarka bijakowa - 2 szt. w tym jedna szt. z mo?liwo?ci zbierania trawy Kosiarkami ?y?kowymi - 5 szt. Ci?gnikami z przyczepami lub innymi ?rodkami transportu umo?liwiaj?cymi wywóz odpadów powsta?ych przy realizacji zadania - 1 szt. Cd. pkt III.2.1)
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé ŕ des ateliers protégés et ŕ des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative ŕ la profession La prestation est réservée ŕ une profession déterminée Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Us?uga nie jest zastrze?ona dla okre?lonego zawodu. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu - cd. pkt III.1.3) W celu potwierdzenia spe?niania niniejszego warunku Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie Wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4a do niniejszej SIWZ wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Doko?czenie pkt III.1.2) 9) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp zamawiaj?cy ??da przedstawienia o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie Cd. pkt III.2.2)
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Warunki realizacji umowy zawieraj zapisy umowy oraz SIWZ z za??cznikami dost?pnymi na stronie www.mzd-opole.logintrade.net Doko?czenie pkt III.2.1) 10) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp Zamawiaj?cy ??da przedstawienia o?wiadczenia wykonawcy o o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie. Cd. pkt VI.3 Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu; Zamówienie realizowane jest w formie przetargu nieograniczonego www.mzd-opole.logintrade.net
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 10/03/2019 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 08/05/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 10/03/2019 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie. Otwarcie ofert odb?dzie si w siedzibie Zamawiaj?cego w p. 314 (3 pi?tro). Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Osobami upowa?nionymi do otwarcia ofert s osoby wchodz?ce w sk?ad komisji przetargowej
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Stycze 2021 rok.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Doko?czenie pkt III.2.2)
   3.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wy?ej w Rozdziale 10 pkt 2
:
a) ppkt 1) - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p.; b) ppkt 2, 3, 4) - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: - nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar po-rozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci.
   4.  Dokumenty, o których mowa w powy?ej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugi, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu.
   5.  Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 3 zast?puje si je dokumentem zawieraj?-cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje si?.
   6.  W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwróci si do w?a?ciwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
   7.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), sk?ada dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 u.p.z.p.. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje si?.
   8.  W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwróci si do w?a?ciwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
   9.  Forma i sposób sporz?dzenia dokumentów wymienionych powy?ej zosta?a wskazana w Rozdziale 10a pkt
   7.  10. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, który: a) polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyj?tkiem o?wiadczenia stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ); Cd. pkt VI.4.3)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Doko?czenie VI.3) b) wska?e podwykonawców, którym zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia, a którzy nie s podmiotami, na których zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyj?tkiem o?wiadczenia stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ) Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 10 lit a i b w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie. Forma i sposób sporz?dzenia dokumentów zosta?a wskazana w Rozdziale 10a pkt
   7.  13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. Forma i sposób sporz?dzenia dokumentów zosta?a wskazana w Rozdziale 10a pkt
   7.  1) Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 2) Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 3) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 5) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób 6) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 7) W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosków. 8) W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 9) Szczegó?owe zapisy dotycz?ce procedury odwo?awczej znajduj si w Dziale VI ?rodki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p. 10) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Krajowa Izba Odwo?awcza Ul. Post?pu 17a 02-676 Warszawa Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio odwolania@uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
77312000 - Services d'enlčvement des mauvaises herbes 
77314100 - Services d'engazonnement 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages