Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 04/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Services de formation spÈcialisÈe

2021/S 40-100561  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Opole: Services de formation spÈcialisÈe

2021/S 040-100561

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 038-095258)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Adresse postale: ul. Krakowska 38
Ville: Opole
Code NUTS: PL524 Opolski
Code postal: 45-075
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ?ukasz Krawczyk
Courriel: l.krawczyk@ocrg.opolskie.pl
TÈlÈphone: +48 774033631
Fax: +48 774033609
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ocrg.ezamawiajacy.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Organizacja i realizacja specjalistycznych kursÛw dla uczniÛw, wychowankÛw i s?uchaczy szkÛ lub placÛwek systemu o?wiaty prowadz?cych kszta?cenie zawodowe z terenu wojewÛdztwa opolskiego

II.1.2)
Code CPV principal
80510000 Services de formation spÈcialisÈe

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Organizacja i realizacja specjalistycznych kursÛw (zwanych dalej: kursami) dla uczniÛw, wychowankÛw i s?uchaczy szkÛ lub placÛwek systemu o?wiaty prowadz?cych kszta?cenie zawodowe z terenu wojewÛdztwa opolskiego ñ w ramach projektu pn. ÑOpolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracyî (poddzia?anie
   9. 2.1 RPO WO na lata 2014 ñ 2020), wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 038-095258

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 04/03/2021

Heure locale: 23:59

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 02/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 05/03/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
80510000 - Services de formation spécialisée