01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Services de pratique mÈdicale

2018/S 242-553265 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2018 S242  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Opole: Services de pratique mÈdicale 2018/S 242-553265 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Komenda WojewÛdzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2 Opole 45-077 Pologne Point(s) de contact: Eugenia Poni?y, Anna Lis TÈlÈphone: +48 774222673 Courriel: zamowienia@op.policja.gov.pl Fax: +48 774222114 Code NUTS: PL524 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.opolska.policja.gov.pl Adresse du profil díacheteur: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl http://www.opolska.policja.gov.pl http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug medycznych - zadanie nr 2 NumÈro de rÈfÈrence: WS-Z.2380.56.2018
II.1.2) Code CPV principal 85121000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug medycznych z zakresu medycyny pracy (zadanie nr 2) na warunkach okre?lonych w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia i wzorze umowy stanowi?cych za??czniki do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 750 498.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL524 Lieu principal d'exÈcution:
1 obiekt zlokalizowany na terenie miasta Opola, za wyj?tkiem bada odwo?awczych (paragraf 6 ust.1 wzoru umowy)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia dla Zadania nr 2 jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ug w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych ?wiadcze dla policjantÛw i pracownikÛw Policji komÛrek organizacyjnych Centralnego Biura ?ledczego Policji i Biura Spraw Wewn?trznych Policji znajduj?cych si na terenie dzia?ania Komendanta WojewÛdzkiego Policji w Opolu, wydawanie na tej podstawie orzecze lekarskich o braku b?d istnieniu przeciwwskaza do pracy/s?u?by na zajmowanym stanowisku, obejmuj?ce w szczegÛlno?ci wykonywanie nast?puj?cych ?wiadcze zdrowotnych: 1) bada okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Policji; 2) bada wst?pnych, okresowych i kontrolnych pracownikÛw Policji; 3) bada wst?pnych osÛb przyjmowanych do odbycia sta?u w Policji; 4) bada kierowcÛw, w tym upowa?niaj?cych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu l?dowym oraz uprzywilejowanych jednostek p?ywaj?cych (stermotorzystÛw); 5) bada sanitarno-epidemiologicznych; 6) bada lekarskich po orzeczeniu komisji lekarskiej o zdolno?ci funkcjonariusza do s?u?by z ograniczeniem i wydawanie orzecze lekarskich wskazuj?cych ograniczenia w odniesieniu do opisu obecnie zajmowanego stanowiska s?u?by; 7) bada lekarskich w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania s?u?by/pracy na zajmowanym stanowisku przez kobiety w ci??y oraz matki karmi?ce; 8) bada wysoko?ciowych; 9) bada poziomu o?owiu we krwi; 10) innych bada specjalistycznych zleconych przez Zamawiaj?cego lub lekarza przeprowadzaj?cego badania profilaktyczne; 11) wykonywanie szczepie ochronnych (w tym: przeprowadzanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego, wydanie ksi??eczki szczepie?, zakup szczepionki wraz z iniekcj oraz informowanie osÛb szczepionych o terminach kolejnych dawek szczepionki): A/ przeciwko wirusowemu zapaleniu w?troby typu B, B/ przeciwko t??cowi, C/ przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mÛzgowych Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) zawarty jest w za??czniku do SIWZ Szacunkowe ilo?ci us?ug (odpowiednio do rodzaju) wskazane zosta?y w formularzu cen jednostkowych stanowi?cym za??cznik nr 6 do wzoru umowy. Okre?lenie ilo?ci us?ug (wed?ug za??cznika nr 6 do wzoru umowy), przyj?te zosta?o przez Zamawiaj?cego szacunkowo, w celu wyliczenia przez Wykonawc ceny oferty i nie mo?e by podstaw roszcze ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub wi?kszej liczby zlece w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilo? zlecanych us?ug wynika b?dzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego w tym zakresie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: odleg?o? od siedziby Zamawiaj?cego / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji bada okresowych / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 179-405700
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug medycznych - zadanie nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu ul. Krakowska 44 Opole 45-075 Pologne Code NUTS: PL524
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 656.00 PLN Offre la plus basse: 26 697.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 26 697.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Badania laboratoryjne
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 / 4587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 / 4587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 / 4587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique médicale