Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Ordinateurs personnels

2023/S 193-600676  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-?ód?: Ordinateurs personnels 2023/S 193-600676 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?ód? - Urzad Miasta ?odzi Adresse postale: ul. Piotrkowska 104 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 90-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: PROWADZ?CY POST?POWANIE Wydzia? Zamówie? Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 ?ód?, Mariusz Bednarek, Waldemar Seliga Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl Téléphone: +48 426384888 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ezamowienia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego Numéro de référence: DSR-ZP-II.271.80.2023
II.1.2) Code CPV principal 30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego Zamówienie podzielono na 4 cz??ci zamówienia: Cz??? 1 - Jednostki centralne + monitory Cz??? 2 - Dostawa komputerów przeno?nych (laptopów) Cz??? 3 - Dostawa urz?dze? wielofunkcyjnych Cz??? 4 - Dostawa drukarek kodów kreskowych Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (dla ka?dej cz??ci zamówienia) znajduje si? w Za??czniku nr 1 do SWZ Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert na dowolnie wybran? cz??? lub cz??ci zamówienia. Ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone odr?bnie dla ka?dej cz??ci zamówienia
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 4 - Dostawa drukarek kodów kreskowych
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30174000 Machines à produires des étiquettes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Lieu principal d'exécution:
Miasto ?ód? - do magazynu Zamawiaj?cego znajduj?cego si? na III pi?trze bez mo?liwo?ci wjazdu wind? - ?ód?, ul. Piotrkowska 104, budynek B.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw? drukarek kodów kreskowych ilo?ci 18 sztuk Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (dla ka?dej cz??ci zamówienia) znajduje si? w Za??czniku nr 1 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres udzielonej gwarancji (G) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zaistnienia potrzeby zwi?kszenia ilo?ci Sprz?tu dla cz??ci 4 zamówienia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji do wysoko?ci 70 % warto?ci umowy, okre?lonej w § 7 ust.
   1.  Zakres ewentualnego zwi?kszenia zamówienia w ramach opcji b?dzie obejmowa? dostaw? sprz?tu komputerowego z ka?dej cz??ci, spe?niaj?cych wymagania okre?lone w SOPZ, do lokalizacji wskazanej przez Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy z prawa opcji nie skorzysta, a realizacja zamówienia obj?tego opcj? jest wy??cznie uprawnieniem Zamawiaj?cego. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego, w trakcie obowi?zywania umowy, pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji wraz z okre?leniem liczby Sprz?tu zamawianego opcjonalnie oraz realizacja zamówienia w terminie obowi?zywania niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawca w przedmiotowym post?powaniu zobowi?zany b?dzie dostarczy? dodatkowy Sprz?t z zakresu opcjonalnego wyceniony tak samo jak Sprz?t z zakresu podstawowego i na takich samych warunkach.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia dla cz??ci 4 - 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 144-457138
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Cz??? 4 - Dostawa drukarek kodów kreskowych
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp "Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli:"nie z?o?ono ?adnego wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ?adnej oferty" Uzasadnienie faktyczne: Zamawiaj?cy uniewa?nia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w cz??ci 4 zamówienia z uwagi na fakt, i? nie z?o?ono ?adnej oferty w wymaganym przez Zamawiaj?cego terminie sk?adania ofert tj. do dnia 30.08.2023 r. do godz. 09.00.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. Pozosta?e kwestie dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy reguluje pkt 37 SWZ
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/10/2023 Dostawa sprz?tu komputerowego 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30174000 - Machines à produires des étiquettes 
30213000 - Ordinateurs personnels