Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Oro?sko: Modules solaires photovoltaïques

2022/S 53-137690  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Oro?sko: Modules solaires photovoltaïques 2022/S 053-137690 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Oro?sko Adresse postale: ul. Szkolna 8 Ville: Oro?sko Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 26-505 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Zieli?ska Courriel: gmina@oronsko.pl Téléphone: +48 6185900 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.oronsko.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wymiana ?róde? grzewczych dla mieszka?ców Gminy Oro?sko Numéro de référence: RGK.271.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaïques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów s?onecznych, kot?ów na biomas? oraz pomp ciep?a na terenie Gminy Oro?sko, która jest realizowana w ramach projektu "Wymiana ?róde? grzewczych dla mieszka?ców Gminy Oro?sko".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 538 263.72 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Oro?sko
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 Modules solaires photovoltaïques 45310000 Travaux d'équipement électrique 71220000 Services de création architecturale 71320000 Services de conception technique 45311200 Travaux d'installations électriques 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exécution:
Teren Gminy Oro?sko.
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Oro?sko, obejmuj?ca: 1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej niezb?dnej do zainstalowania oraz oddania do u?ytku kompletnej instalacji dla u?ytkowników, 2) wykonanie niezb?dnych ekspertyz, inwentaryzacji i wizji lokalnej, 3) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnie?, pozwole?, zg?osze?, zezwole?, 4) dostaw? i monta? 24 zestawów instalacji fotowoltaicznych, 5) monta? konstrukcji pod modu?y PV, 6) monta? modu?ów PV na konstrukcji, 7) u?o?enie tras kablowych i kabli od modu?ów PV do rozdzielnicy elektrycznej, 8) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 9) monta? inwerterów PV, 10) monta? zabezpiecze? po stronie AC i DC, 11) uziemienie instalacji, 12) monta? uk?adu automatyki, 13) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzaj?cych prawid?owe dzia?anie aparatury, 14) uruchomienie uk?adu i regulacje, 15) szkolenie obs?ugi wraz z monta?em systemu zarz?dzania energi?, 16) wykonanie niezb?dnych otworów monta?owych w celu wprowadzenia urz?dze?, 17) zamurowanie otworów monta?owych po wprowadzeniu urz?dze?, 18) wykonanie przepustów w miejscach przej?? tras kablowych przez ?ciany, dach lub inne przeszkody, 19) uszczelnienie przepustów. 20) inne elementy uj?te w za??czniku nr
   1. 1 do SWZ i Projekcie umowy stanowi?cym za??cznik Nr
   2. 1 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-monta?owe / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Wymiana ?róde? grzewczych dla mieszka?ców Gminy Oro?sko" w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, O? priorytetowa IV "Przej?cie na gospodark? niskoemisyjn?" dla Dzia?ania
   4. 3 "Redukcja emisji zanieczyszcze? powietrza", Poddzia?anie
   4. 3.1 "Ograniczanie zanieczyszcze? powietrza i rozwój mobilno?ci miejskiej", Typ projektu
:
"Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urz?dze? grzewczych.
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? instalacji kolektorów s?onecznych na terenie Gminy Oro?sko
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331100 Capteurs solaires pour la production de chaleur 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45330000 Travaux de plomberie 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 71220000 Services de création architecturale 71320000 Services de conception technique 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exécution:
Teren Gminy Oro?sko.
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? instalacji kolektorów s?onecznych na terenie Gminy Oro?sko, obejmuj?ca: 1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej niezb?dnej do zainstalowania oraz oddania do u?ytku kompletnej instalacji dla u?ytkowników, 2) wykonanie niezb?dnych ekspertyz, inwentaryzacji i wizji lokalnej, 3) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnie?, pozwole?, zg?osze?, zezwole?, 4) dostaw? i monta? 12 zestawów instalacji kolektorów s?onecznych, 5) wykonanie konstrukcji (stela?u) pod kolektory s?oneczne (je?eli jest wymagana), 6) monta? kolektorów solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stela?u), 7) monta? zasobników C.W.U., 8) monta? grup pompowych, 9) monta? instalacji rurowych mi?dzy kolektorami a zasobnik-iem/ami, 10) wykonanie ruroci?gu solarnego zbiorczego, 11) p?ukanie i przeprowadzenie prób szczelno?ci ca?ej instalacji solarnej, 12) czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych, 13) izolacja termiczna instalacji, 14) nape?nienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie, 15) monta? zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uk?adu solarnego za po?rednictwem wy??cznika nadpr?dowego i ogranicznika przepi?? z podwójnym gniazdem elektrycznym, 16) monta? czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku, 17) wykonanie w??czenia do istniej?cego uk?adu, 18) zaprogramowanie i uruchomienie uk?adu automatyki, 19) wype?nieniu i zatynkowaniu otworów oraz cz??ci tynków naruszonych na skutek prowadzenia przewodów instalacji solarnej, 20) odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodz?cych z materia?ów ceramicznych. 21) inne elementy uj?te w za??czniku nr
   1. 2 do SWZ i Projekcie umowy stanowi?cym za??cznik Nr
   2. 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-monta?owe / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Wymiana ?róde? grzewczych dla mieszka?ców Gminy Oro?sko" w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, O? priorytetowa IV "Przej?cie na gospodark? niskoemisyjn?" dla Dzia?ania
   4. 3 "Redukcja emisji zanieczyszcze? powietrza", Poddzia?anie
   4. 3.1 "Ograniczanie zanieczyszcze? powietrza i rozwój mobilno?ci miejskiej", Typ projektu
:
"Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urz?dze? grzewczych.
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? kot?ów na biomas? na terenie Gminy Oro?sko
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44621220 Chaudières pour chauffage central 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45330000 Travaux de plomberie 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 71320000 Services de conception technique 45331110 Travaux d'installation de chaudières 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exécution:
Teren Gminy Oro?sko.
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? kot?ów na biomas? na terenie Gminy Oro?sko, obejmuj?ca: 1) wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, 2) demonta? istniej?cych kot?ów centralnego ogrzewania i zb?dnej armatury z pozostawieniem w kot?owni do dyspozycji u?ytkownika, 3) dostaw? i monta? 14 szt. kot?ów na biomas? (pellet) wraz z osprz?tem, 4) monta? nowego kot?a c.o. wraz z armatur? - wyposa?enie zgodnie z projektem, 5) pod??czenie kot?a do istniej?cej instalacji centralnego ogrzewania oraz zasobnika ciep?ej wody u?ytkowej, 6) monta? zespo?u pompowego ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym, 7) wykonanie p?ukania instalacji i prób ci?nieniowych, 8) uruchomienie kot?owni, 9) przeszkolenie u?ytkowników, 10) sporz?dzenie instrukcji obs?ugi kot?owni, 11) inne elementy uj?te w za??czniku nr
   1. 3 do SWZ i Projekcie umowy stanowi?cym za??cznik Nr
   2. 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-monta?owe / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Wymiana ?róde? grzewczych dla mieszka?ców Gminy Oro?sko" w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, O? priorytetowa IV "Przej?cie na gospodark? niskoemisyjn?" dla Dzia?ania
   4. 3 "Redukcja emisji zanieczyszcze? powietrza", Poddzia?anie
   4. 3.1 "Ograniczanie zanieczyszcze? powietrza i rozwój mobilno?ci miejskiej", Typ projektu
:
"Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urz?dze? grzewczych.
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? pomp ciep?a do c. o. i c.w.u. na terenie Gminy Oro?sko
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42511110 Pompes à chaleur 45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines 45231110 Travaux de pose de conduites 45251250 Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71320000 Services de conception technique 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage 71322200 Services de conception de pipelines 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exécution:
Teren Gminy Oro?sko.
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? pomp ciep?a do c. o. i c.w.u. na terenie Gminy Oro?sko, obejmuj?ca: 1) inwentaryzacj? faktycznego stanu technicznego pomieszcze? i instalacji CO+CWU w obiektach, w których zainstalowane maj? by? pompy ciep?a, na dzie? rozpocz?cia monta?u instalacji. 2) inwentaryzacj? stanu faktycznego instalacji elektrycznych wskazanych obiektów, na dzie? rozpocz?cia monta?u instalacji. 3) opracowania technicznej dokumentacji projektowej i powykonawczej, wykonawca sporz?dzi projekt techniczno-wykonawczy, 4) wykonanie fundamentu w pobli?u ?ciany budynku, o wysoko?ci ?redniej lokalnej wysoko?ci ?niegu, jednak nie ni?ej ni? 200 mm, wykonanie ruroci?gu dobiegowego od jednostki zewn?trznej na fundamencie do pomieszczenia, w którym usytuowana b?dzie pompa ciep?a, zapewni? przepusty wodoszczelne, 5) dostaw? i monta? 26 szt. pomp ciep?a wraz z osprz?tem, 6) monta? zbiornika CWU, 7) po??czenie do istniej?cej instalacji CO i CWU z uwzgl?dnieniem urz?dze? niezb?dnych do prawid?owej wspó?pracy z istniej?cymi ?ród?ami ciep?a, 8) modernizacja w niezb?dnym zakresie istniej?cej instalacji elektrycznej, w tym monta? licznika energii elektrycznej zu?ywanej przez wszystkie urz?dzenia, pod??czenie, 9) uruchomienie i rozruch instalacji stanowi?cych przedmiot zamówienia, 10) przeprowadzenie w niezb?dnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw, 11) szkolenie wskazanych przez w?a?ciciela nieruchomo?ci osób do bezpiecznej obs?ugi instalacji, 12) wykonanie przej?? przez przegrody (fundamenty, stropy, ?ciany) dla przewodów i ich zabezpieczenie, 13) uszczelnienie przepustów w miejscach przej?? ruroci?gów, 14) wykonanie prac porz?dkowych maj?cych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, 15) inne elementy uj?te w za??czniku nr
   1. 4 do SWZ i Projekcie umowy stanowi?cym za??cznik Nr
   2. 4 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-monta?owe / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Wymiana ?róde? grzewczych dla mieszka?ców Gminy Oro?sko" w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, O? priorytetowa IV "Przej?cie na gospodark? niskoemisyjn?" dla Dzia?ania
   4. 3 "Redukcja emisji zanieczyszcze? powietrza", Poddzia?anie
   4. 3.1 "Ograniczanie zanieczyszcze? powietrza i rozwój mobilno?ci miejskiej", Typ projektu
:
"Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urz?dze? grzewczych.
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 042-104428
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Oro?sko
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRO-ECO sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Zwyci?stwa 245/7 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-525 Pays: Pologne Courriel: kredlicki@proeco.com.pl Adresse internet: http://proeco.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 798 270.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 408 651.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? instalacji kolektorów s?onecznych na terenie Gminy Oro?sko
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? kot?ów na biomas? na terenie Gminy Oro?sko
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Semper Power Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. G?ówna 5 Ville: Krupski M?yn Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-693 Pays: Pologne Courriel: d.zareba@semperpower.pl Adresse internet: https://semperpower.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 210 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 208 048.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Zaprojektowanie oraz dostawa i monta? pomp ciep?a do c. o. i c.w.u. na terenie Gminy Oro?sko
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Semper Power Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. G?ówna 5 Ville: Krupski M?yn Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-693 Pays: Pologne Courriel: d.zareba@semperpower.pl Adresse internet: https://semperpower.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 040 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 921 564.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a? opisano w rozdziale 23 SWZ dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: http://www.bip.oronsko.pl http://www.bip.oronsko.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Oro?sko: Modules solaires photovoltaïquesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
42511110 - Pompes à chaleur 
44621220 - Chaudières pour chauffage central 
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331110 - Travaux d'installation de chaudières 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale 
71320000 - Services de conception technique 
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage 
71322200 - Services de conception de pipelines