Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ory:Travaux de construction

2024/S 12-031632  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-?ory: Travaux de construction 2024/S 012-031632 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska ?ory Adresse postale: Al. Wojska Polskiego 25 Ville: ?ory Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-240 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz Górski Courriel: zp@um.zory.pl Téléphone: +48 324348245 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.zory.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Renowacja zespo?u parkowo - pa?acowego w ?orach - Baranowicach - etap I
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Budynek pa?acu jest obiektem zabytkowym (z XVII wieku), obecnie - nieu?ytkowany. Obiekt wpisany do rejestruzabytków decyzj? z dnia 16.2.1966 r. Obiekt by?ego pa?acu oraz park znajduj? si? w rejestrze zabytków podnumerami: pa?ac 542/66, park A/484/2016. D?ugo?? obiektu: 39,52 m, szeroko?? obiektu: 19,54 m.Wysoko?? obiektu: 18,20 m - w najwy?szym punkcie schodkowego szczytu, wysoko?? obiektu: 16,20 m,powierzchnia zabudowy: 615,47 m2, powierzchnia ca?kowita: 2 125,63 m2, powierzchnia u?ytkowa: 1 474,41 m2,kubatura: 7 835,00 m3. Przedmiotem zamówienia jest: I. Cz??? ogólnobudowlana: 1) zabezpieczenie ?cian obiektu poprzez ankrowanie, 2) wzmocnienie korony murów wie?cami ?elbetowymi, 3) wykonanie ?elbetowych wzmocnie? szybu windowego w murach, 4) izolacja pionow? ?cian zewn?trznych, 5) izolacj? poziom? ?cian zewn?trznych i wewn?trznych metod? iniekcji niskoci?nieniowej, 6) wymiana drewnianej konstrukcji dachowej, 7) wymian? pokrycia dachu (dachówki cementowe na dachówki ceramiczne karpiówki uk?adane w koronk?)wraz z obróbkami blacharskimi, 8) przebudowa wn?trza obiektu w zakresie obj?tym projektem, 9) budowa przeszklonej oran?erii, 10) zabezpieczenie ppo?. stropów drewnianych, 11) wymian? stolarki okiennej oraz drzwiowej, 12) wykonanie wej?cia w elewacji pó?nocnej, 13) renowacj? elewacji z napraw?, wymian? tynków uzupe?nieniem ubytków oraz rekonstrukcj? detaliarchitektonicznych, 14) malowanie elewacji farb? laserunkow?, silikonowo-wapienn? specjalistyczn? do stosowania obiektachzabytkowych, 15) wyburzenia oraz demonta?e z wywozem gruzu i materia?ów z rozbiórki na wysyp, 16) naprawy, uzupe?nienia i zamurowania ?cian, 17) wymian? stropów oraz schodów z balustradami, 18) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych i przeciwd?wi?kowych, 19) tynki wewn?trzne, z malowaniem ?cian i sufitów, 20) wystrój sztukatorski, boazerie, 21) posadzki (p?ytki, posadzki kamienne, parkiet), 22) remont balkonów i tarasów, 23) wykonanie utwardzonej drogi po?arowej, 24) opracowanie instrukcji ppo?. wraz z scenariuszem po?aru. Wyposa?enie obiektu w sprz?t ppo?. orazpiktogramy informacyjne, 25) dostaw?, monta? i uruchomienie d?wigu osobowego z wykonaniem wentylacji szybu. D?wig zintegrowany zinstalacj? wykrywania po?aru (zjazd na przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i zatrzymanie urz?dzenia przyzaniku napi?cia i po sygnale z instalacji p.po?.). W zakresie robót d?wigowych nale?y wykona? dokumentacj?powykonawcz? d?wigu osobowego i towarowego przeprowadzi? rejestracj? i odbiór z udzia?em Urz?du DozoruTechnicznego i w??czy? urz?dzenia do eksploatacji, 26) dostawa, monta? i uruchomienie d?wigu towarowego z wykonaniem wentylacji szybu, 27) wykonanie prac konserwatorskich przy konserwacji polichromii ?ciennej i sufitowej z cz??ciow?rekonstrukcj?. II. Cz??? elektryczna:
   1.  instalacji elektryczna o?wietlenia podstawowego i awaryjnego,
   2.  instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urz?dze?,
   3.  wewn?trzne linie zasilaj?ce,
   4.  instalacja odgromowa,
   5.  instalacji iluminacji obiektu,
   6.  instalacji elektrycznej kot?owni,
   7.  instalacji zasilania i o?wietlenia szybów d?wigowych. Roboty niskopr?dowe
   8.  kanalizacja dla przy??cza teletechnicznego,
   9.  instalacja logiczna, 10. instalacja RTV/SAT,11. Instalacja sygnalizacji po?aru SSP, 12. instalacja oddymiania klatki schodowej, 13. instalacja systemu CCTV, 14. instalacji sygnalizacji w?amania i napadu SWiN, 15. instalacja kontroli dost?pu, 16. instalacja nag?o?nienia i projekcji, 17. instalacja wykrywania wycieku gazu w kot?owni. III. Cz??? instalacyjna: 1) instalacja co, 2) instalacja gazowa, 3) kot?ownia gazowa, 4) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 5) instalacja wod-kan i ppo?., 6) wykonanie zewn?trznej cz??ci instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, gazowej
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamówienia wspó?finansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Programu OperacyjnegoInfrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej:VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dzia?anie:
   8. 1 Ochrona dziedzictwa kulturowegoi rozwój zasobów kultury
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 139-341150
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ARS Longa Konserwacja Dzie? Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D M. Mazur spó?ka jawna Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wodpol Sp. z o.o.
Ville: ?ywiec Code NUTS: PL225 Bielski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 13 493 582.19 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Departament Odwo?awczy Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguja? Wykonawcy, jez?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamo?wienia oraz ponio?s? lub moz?e ponies?c? szkode? w wyniku naruszenia przez Zamawiaja?cego przepiso?w pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodna? z przepisami ustawy czynnos?c? Zamawiaja?cego, podje?ta? w poste?powaniu o udzielenie zamo?wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynnos?ci w poste?powaniu o udzielenie zamo?wienia, do kto?rej Zamawiaja?cy by? obowia?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi sie? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kto?rym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom poste?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sa?du. Skarge? wnosi sie? do Sa?du Okre?gowego w Warszawie za pos?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exécution:
?ory
VII.1.4) Description des prestations:
Budynek pa?acu jest obiektem zabytkowym(z XVII wieku), obecnie - nieu?ytkowany. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzj? z 16.2.1966. Obiekt by?ego pa?acu oraz park znajduj? si? w rejestrze zabytków pod numerami: Pa?ac 542/66 Park A/484/2016 D?ugo?? obiektu: 39,52 m, Szeroko?? obiektu: 19,54 m Wysoko?? obiektu: 18,20 m - w najwy?szym punkcie schodkowego szczytu, Wysoko?? obiektu: 16,20 m, Powierzchnia zabudowy: 615,47 m2, Powierzchnia ca?kowita: 2 125,63 m2, Powierzchnia u?ytkowa: 1 474,41 m2, Kubatura: 7 835,00 m3. Przedmiotem zamówienia jest: I. cz??? ogólnobudowlana 1) Zabezpieczenie ?cian obiektu poprzez ankrowanie. 2) Wzmocnienie korony murów wie?cami ?elbetowymi. 3) Wykonanie ?elbetowych wzmocnie? szybu windowego w murach. 4) Izolacja pionow? ?cian zewn?trznych. 5) Izolacj? poziom? ?cian zewn?trznych i wewn?trznych metod? iniekcji niskoci?nieniowej. 6) Wymiana drewnianej konstrukcji dachowej. 7) Wymian? pokrycia dachu (dachówki cementowe na dachówki ceramiczne karpiówki uk?adane w koronk?) wraz z obróbkami blacharskimi. 8) Przebudowa wn?trza obiektu w zakresie obj?tym projektem. 9) Budowa przeszklonej oran?erii. 10) Zabezpieczenie ppo?. stropów drewnianych. 11) Wymian? stolarki okiennej oraz drzwiowej. 12) Wykonanie wej?cia w elewacji pó?nocnej. 13) Renowacj? elewacji z napraw?, wymian? tynków uzupe?nieniem ubytków oraz rekonstrukcj? detali architektonicznych. 14) Malowanie elewacji farb? laserunkow?, silikonowo-wapienn? specjalistyczn? do stosowania obiektach zabytkowych. 15) Wyburzenia oraz demonta?e z wywozem gruzu i materia?ów z rozbiórki na wysyp. 16) Naprawy, uzupe?nienia i zamurowania ?cian. 17) Wymian? stropów oraz schodów z balustradami. 18) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych i przeciwd?wi?kowych. 19) Tynki wewn?trzne, z malowaniem ?cian i sufitów. 20) Wystrój sztukatorski, boazerie. 21) Posadzki (p?ytki, posadzki kamienne, parkiet). 22) Remont balkonów i tarasów. 23) Wykonanie utwardzonej drogi po?arowej. 24) Opracowanie instrukcji ppo?. wraz z scenariuszem po?aru. Wyposa?enie obiektu w sprz?t ppo?. oraz piktogramy informacyjne. 25) Dostaw?, monta? i uruchomienie d?wigu osobowego z wykonaniem wentylacji szybu. D?wig zintegrowany z instalacj? wykrywania po?aru (zjazd na przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i zatrzymanie urz?dzenia przy zaniku napi?cia i po sygnale z instalacji p.po?.). W zakresie robót d?wigowych nale?y wykona? dokumentacj? powykonawcz? d?wigu osobowego i towarowego przeprowadzi? rejestracj? i odbiór z udzia?em Urz?du Dozoru Technicznego i w??czy? urz?dzenia do eksploatacji. 26) Dostawa, monta? i uruchomienie d?wigu towarowego z wykonaniem wentylacji szybu. 27) Wykonanie prac konserwatorskich przy konserwacji polichromii ?ciennej i sufitowej z cz??ciow? rekonstrukcj?. II. Cz??? elektryczna
   1.  Instalacji elektryczna o?wietlenia podstawowego i awaryjnego.
   2.  Instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urz?dze?.
   3.  Wewn?trzne linie zasilaj?ce.
   4.  Instalacja odgromowa.
   5.  Instalacji iluminacji obiektu.
   6.  Instalacji elektrycznej kot?owni.
   7.  Instalacji zasilania i o?wietlenia szybów d?wigowych. Roboty niskopr?dowe
   8.  Kanalizacja dla przy??cza teletechnicznego.
   9.  Instalacja logiczna. 10. Instalacja RTV/SAT. 11. Instalacja sygnalizacji po?aru SSP. 12. Instalacja oddymiania klatki schodowej. 13. Instalacja systemu CCTV. 14. Instalacji sygnalizacji w?amania i napadu SWiN. 15. Instalacja kontroli dost?pu. 16. Instalacja nag?o?nienia i projekcji. 17. Instalacja wykrywania wycieku gazu w kot?owni. III. Cz??? instalacyjna 1) Instalacja co, 2) Instalacja gazowa, 3) Kot?ownia gazowa, 4) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 5) Instalacja wod-kan i ppo?., 6) Wykonanie zewn?trznej cz??ci instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, gazowej.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 14/03/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 16 974 613.78 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ARS Longa Konserwacja Dzie? Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D M. Mazur spó?ka jawna Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wodpol Sp. z o.o.
Ville: ?ywiec Code NUTS: PL225 Bielski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Pismem z dnia 27 lutego 2023 r. Wykonawca zawiadomi? Zamawiaj?cego o okoliczno?ciach wynikaj?cych z nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego wzrostu cen materia?ów budowlanych oraz ograniczonej dost?pno?ci dóbr i zasobów oraz o ich bie??cych skutkach dla realizacji Umowy, spowodowanych rosn?c? skal? inwestycji, rosn?cym popytem na rynku krajowym i zagranicznym, a w szczególno?ci ograniczaniem aktywno?ci przez wytwórców materia?ów budowlanych z uwagi na stan wojny w Ukrainie, wnosz?c o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia o kwot? 1 176 928,95 z? netto (s?ownie: jeden milion sto siedemdziesi?t sze?? tysi?cy dziewi??set dwadzie?cia osiem z?otych 95/100); Po przeprowadzeniu analizy wniosku Wykonawcy, Zamawiaj?cy wyrazi? zgod? na dokonanie waloryzacji wynagrodzenia o kwot? 1 000 000,00 z? netto (s?ownie: jeden milion z?otych 00/100). W zwi?zku z wy?ej opisanymi okoliczno?ciami skutkuj?cymi istotn? zmian? cen materia?ów i kosztów zwi?zanych z realizacj? zamówienia publicznego, których Strony, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mog?y przewidzie?, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 pa?dziernika 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsi?biorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185; dalej: Ustawa) Strony dokona?y zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikaj?cego z Umowy, zwi?kszaj?c je o kwot? 1 000 000.00 z? netto, tj. 1 230 000,00 z? brutto (s?ownie: jeden milion dwie?cie trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100 brutto). Na zasadzie art. 48 ust. 2 Ustawy, Strony ustali?y, ?e zwi?kszony koszt wykonania zamówienia publicznego ustalony z u?yciem wska?nika cen produkcji budowlano-monta?owej og?aszanego w komunikacie Prezesa G?ównego Urz?du Statystycznego wynosi 1 176 928,95 z? netto. W zwi?zku z powy?szym Strony o?wiadczy?y, ?e Zamawiaj?cy ponosi zwi?kszony koszt wykonania zamówienia publicznego w cz??ci stanowi?cej 84,97%, a Wykonawca w pozosta?ej cz??ci.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Wzrost cen materia?ów budowlanych oraz ograniczona dost?pno?? dóbr i zasobów z uwagi na stan wojny w Ukrainie.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 15 974 613.78 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 16 974 613.78 PLN Renowacja zespo?u parkowo - pa?acowego w ?orach - Baranowicach - etap I 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction