Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Orzesze: Électricité

2021/S 8-013699  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Orzesze: Électricité 2021/S 008-013699 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Urz?d Miejski Orzesze Adresse postale: ul. ?w. Wawrzy?ca 21 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Miejska Biblioteka Publiczna Adresse postale: ul. ?w. Wawrzy?ca 23 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Miejski O?rodek Kultury Adresse postale: ul. Rynek 1 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej Adresse postale: ul. Powsta?ców 5B Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 1 Adresse postale: ul. Miarki 1a Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 2 Adresse postale: ul. Bukowina 19-21 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 3 Adresse postale: ul. Szkolna 44 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 4 + oddzia przedszkolny Adresse postale: ul. Stuska 10 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 5 Adresse postale: ul. ?orska 101 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 6 Adresse postale: ul. 1000-lecia 3 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 7 Adresse postale: ul. Uczniowska 1 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 8 Adresse postale: ul. Chrobrego 64 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 9 Adresse postale: ul. Kobiórska 1 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Szko?a Podstawowa nr 10 Adresse postale: ul. Norwida 2 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Przedszkole z Oddzia?em Integracyjnym nr 1 Adresse postale: ul. K. Miarki 4a Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Przedszkole nr 2 Adresse postale: ul. Mi?a 1a Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Przedszkole nr 3 Adresse postale: ul. Szkolna 55 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Przedszkole nr 6 Adresse postale: ul. Miko?owska 128 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: miasto Orzesze - Przedszkole nr 7 Adresse postale: ul. Mleczna 2 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Adresse postale: ul. Wieniawskiego 4 Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Orzesze - ??obek Miejski w Orzeszu Adresse postale: ul. Mleczna 44A Ville: Orzesze Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Mika Courriel: rzp@orzesze.pl Téléphone: +48 323248819 Fax: +48 323248826 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup energii elektrycznej do o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urz?dze niezwi?zanych z o?wietleniem ulicznym na zasilanie urz?dze b?d?cych w dyspo... Numéro de référence: WRZP.271.26.2020
II.1.2) Code CPV principal 09310000 Électricité
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. 3. Zakup energii elektrycznej do o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urz?dze niezwi?zanych z o?wietleniem ulicznym, tj. do budynków Urz?du Miejskiego, placówek o?wiatowych, ??obka, MOK, MOPS, ZGKiM, bibliotek, licznika w rejonie fontanny oraz licznika w rejonie placu targowego.
   1. 4. Energia elektryczna powinna spe?nia parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami, w szczególno?ci zgodnie z rozdzia?em 10 rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó?owych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z pó?n. zm.): Parametry jako?ciowe energii elektrycznej i standardy jako?ciowe obs?ugi odbiorców oraz sposób za?atwiania reklamacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 394 088.82 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22C Tyski Lieu principal d'exécution:
Miasto Orzesze
II.2.4) Description des prestations:

   1. 3. Zakup energii elektrycznej do o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urz?dze niezwi?zanych z o?wietleniem ulicznym tj. do budynków Urz?du Miejskiego, placówek o?wiatowych, ??obka, MOK, MOPS, ZGKiM, bibliotek, licznika w rejonie fontanny oraz licznika w rejonie placu targowego.
   1. 4. Energia elektryczna powinna spe?nia parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami, w szczególno?ci zgodnie z rozdzia?em 10 rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó?owych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z pó?n. zm.): Parametry jako?ciowe energii elektrycznej i standardy jako?ciowe obs?ugi odbiorców oraz sposób za?atwiania reklamacji.
   1. 5. Jednostki organizacyjne obj?te post?powaniem:
   1.  Urz?d Miejski, ul. ?w. Wawrzy?ca 21;
   2.  Urz?d Miejski, ul. ?w. Wawrzy?ca 23;
   3.  ??obek Miejski w Orzeszu, ul. Mleczna 44A;
   4.  fontanna rejon ul. Rybnickiej;
   5.  plac targowy rejon ul. ?w. Wawrzy?ca;
   6.  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. ?w. Wawrzy?ca 23, ul. D?ugosza 48;
   7.  Miejski O?rodek Kultury, ul. Rynek 1;
   8.  Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej, ul. Powsta?ców 5B;
   9.  Szko?a Podstawowa nr 2, ul. Bukowina 19-21; 10. Szko?a Podstawowa nr 4, ul. Stuska 10 + oddzia przedszkolny; 11. Szko?a Podstawowa nr 5, ul. ?orska 101; 12. Szko?a Podstawowa nr 6, ul. 1000-lecia 3; 13. Szko?a Podstawowa nr 8, ul. Chrobrego 64; 14. Szko?a Podstawowa nr 9, ul. Kobiórska 1; 15. Szko?a Podstawowa nr 10, ul. Norwida 2; 16. Szko?a Podstawowa nr 1, ul. Miarki 1a; 17. Szko?a Podstawowa nr 3, ul. Szkolna 44; 18. Szko?a Podstawowa nr 7, ul. Uczniowska 1; 19. Przedszkole z Oddzia?em Integracyjnym nr 1, ul. K. Miarki 4a; 20. Przedszkole nr 2, ul. Mi?a 1a; 21. Przedszkole nr 3, ul. Szkolna 55; 22. Przedszkole nr 6, ul. Miko?owska 128; 23. Przedszkole nr 7, ul. Mleczna 2; 24. Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
   1. 6. Przewidywane zu?ycie energii elektrycznej w okresie dwuletnim - z podzia?em na taryfy - zgodnie z za??cznikiem do wniosku:
   1.  C11 - 2 147 674 kWh;
   2.  C12a - 291 186 kWh, w tym szczyt - 72 790 kWh, pozaszczyt - 218 396 kWh;
   3.  C12b - 2 239 790 kWh, w tym dzie - 761 529 kWh, noc - 1 478 261 kWh;
   4.  G11 - 38 246 kWh. ??cznie - 4 716 896 kWh.
   1. 7. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ - wykaz punktów poboru.
   2.  Po przeprowadzonym post?powaniu sprzedawca (dostawca energii) zawrze umowy (21 szt.) na dostaw energii elektrycznej dla Miasta Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu. W przypadku zmiany formy organizacyjnej jednostek obj?tych post?powaniem, zmiany te wprowadzone zostan do umowy poprzez zawarcie aneksu.
   3.  Podwykonawcy
   3. 1. Wykonawca mo?e powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy.
   3. 2. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia.
   3. 3. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez wykonawc w ofercie cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, i podania przez wykonawc firm podwykonawców.
   3. 4. Powierzenie wykonawcy cz??ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zamówienia.
   3. 5. Zamawiaj?cy nie okre?la przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowi?zkowi przedk?adania Zamawiaj?cemu po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s dostawy lub us?ugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wy??czeniem umów o podwykonawstwo o warto?ci mniejszej ni 0,5 % umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wy??czenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto?ci wi?kszej ni 50 000 PLN brutto.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sprzeda energii elektrycznej nast?powa b?dzie po podpisaniu umowy, ale nie wcze?niej ni od
   1. 1.2021 do 31.12.2022 oraz nie wcze?niej ni po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wadium. Zamawiaj?cy okre?la kwot wadium w wysoko?ci 40 000,00 PLN. Formy wniesienia wadium - zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 203-492990
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zakup energii elektrycznej do o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urz?dze niezwi?zanych z o?wietleniem ulicznym na zasilanie urz?dze b?d?cych w dyspo...
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: innogy Polska Spó?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Wybrze?e Ko?ciuszkowskie 41 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-347 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 642 484.51 PLN Offre la plus basse: 1 642 484.51 PLN / Offre la plus élevée: 1 913 427.73 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - adres e-mail: rzp@orzesze.pl, z zastrze?eniem regulacji ppkt II.
   2.  Wszelk korespondencj dotycz?c niniejszego post?powania nale?y kierowa do Zamawiaj?cego z powo?aniem si na nr WRZP.271.26.2020
   3.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   4.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w instrukcji u?ytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP - stanowi?cej za??cznik nr 6 do SIWZ.
   5.  Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAPu).
   6.  Za dat przekazania oferty, wniosków, zawiadomie?, dokumentów elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentów lub o?wiadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
   7.  Identyfikator post?powania i klucz publiczny dla danego post?powania o udzielenie zamówienia dost?pne s na Li?cie wszystkich post?powa na miniPortalu oraz stanowi za??cznik nr 7 do niniejszej SIWZ. II. Z?o?enie oferty
   1.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez wykonawc jest dost?pny dla wykonawców na mini portalu lub w za??czniku nr 7 do SIWZ. W formularzu oferty wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP lub adres e-mail, na którym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem.
   2.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych rtf, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zosta w instrukcji u?ytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP - za??cznik nr 6 do SIWZ.
   3.  Wszelkie informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrze?e jako tajemnic przedsi?biorstwa, powinny zosta z?o?one w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Za??cznik stanowi?cy tajemnic przedsi?biorstwa," a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi jawn cz?? skompresowane do jednego pliku archiwum (zip).
   4.  Do oferty nale?y do??czy jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (zip). Szczegó?y dotycz?ce przygotowania dokumentu dost?pne w SIWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal rzp@orzesze.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/03 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/03 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
3.Odwo?anie a) Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. b) Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. c) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. d) Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Terminy na wniesienie odwo?ania a) Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8.  b) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8.  c) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi si?: w przypadku zamówie?, których warto? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. d) Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen - og?oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki. e) W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. f) W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/03 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité