Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostrów Mazowiecka: Chaudičres pour chauffage central

2021/S 179-465456  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Ostrów Mazowiecka: Chaudičres pour chauffage central 2021/S 179-465456 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Ostrów Mazowiecka Numéro national d'identification: 7591622397 Adresse postale: ul. gen. W?adys?awa Sikorskiego 5 Ville: Ostrów Mazowiecka Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 07-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Leonik Courriel: joanna.leonik@gminaostrowmaz.home.pl Téléphone: +48 297468600 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://bip.gminaostrowmazowiecka.pl/wiadomosci/2681/lista/1/2021 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowych i prac maj?cych na celu realizacj dostawy i monta?u kot?ów, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów s?onecznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka Numéro de référence: IG.271.18.2021
II.1.2) Code CPV principal 44621220 Chaudičres pour chauffage central
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych i prac maj?cych na celu realizacj inwestycji polegaj?cej dostawie i monta?u kot?ów, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów s?onecznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, która jest realizowana w ramach projektu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszcze powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka".
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331100 Capteurs solaires pour la production de chaleur 09331200 Modules solaires photovoltaďques 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exécution:
Teren Gminy Ostrów Mazowiecka.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególno?ci:
   1. 1. w zakresie kot?ów: 1) opracowanie dokumentacji projektowych (uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym: zg?oszenia robót budowlanych, pozwolenia na budow?, je?li jest wymagane oraz innych wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwole?, uzgodnie?, zg?osze?); 2) dostaw i monta w oparciu o posiadan przez Zamawiaj?cego dokumentacj techniczn 11 sztuk kot?ów wraz z osprz?tem, w tym: a) 5 sztuk kot?ów gazowych, b) 5 sztuk kot?ów na biomas?, c) 1 kocio elektryczny 3) demonta istniej?cego kot?a, 4) dobór pieca centralnego ogrzewania zgodnie z PFU, 5) pod??czenie pieca do instalacji c.o. oraz c.w.u., 6) monta zespo?u pompowego ze sterowaniem, 7) bezp?atne us?ugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
   1. 2. w zakresie instalacji fotowoltaicznych: 1) opracowanie dokumentacji projektowych (uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym: zg?oszenia robót budowlanych, pozwolenia na budow?, je?li jest wymagane oraz innych wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwole?, uzgodnie?, zg?osze?). 2) dostaw i monta w oparciu o posiadan przez Zamawiaj?cego dokumentacj techniczn 8 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcj dostosowan do miejsca monta?u, 3) monta konstrukcji pod modu?y PV, 4) monta modu?ów PV na konstrukcji, 5) u?o?enie tras kablowych i kabli od paneli do rozdzielnicy elektrycznej, 6) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, w tym monta zabezpiecze?, 7) monta inwerterów PV, 8) monta uk?adu automatyki i monitorowania, 9) pod??czenie inwerterów do systemu elektroenergetycznego inwestora, 10) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzaj?cych prawid?owe dzia?anie aparatury, 11) uruchomienie uk?adu i regulacje, 12) szkolenie u?ytkownika z obs?ugi wykonanej instalacji, 13) bezp?atne us?ugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
   1. 3. w zakresie instalacji kolektorów s?onecznych 1) opracowanie dokumentacji projektowych zgodnie z PFU; 2) dostaw i monta w oparciu o posiadan przez Zamawiaj?cego dokumentacj techniczn 2 zestawów instalacji kolektorów s?onecznych wraz z konstrukcj dostosowan do miejsca monta?u, 3) monta kolektorów s?onecznych na dachu sko?nym przy zastosowaniu uchwytów systemowych; 4) monta zasobnika solarnego; 5) monta armatury zabezpieczaj?cej instalacji solarnej i instalacji wodnej; 6) monta grupy pompowej; 7) monta ruroci?gów instalacji solarnej i wodnej; 8) monta izolacji ruroci?gów instalacji solarnej i wodnej; 9) wpi?cie instalacji solarnej do istniej?cej instalacji przygotowania c.w.u.; 10) pod??czenie do górnej w??ownicy instalacji kot?owej c.o.; 11) monta reduktora ci?nienia wraz z manometrem na instalacji zimnej wody; 12) monta uk?adu automatyki wraz z czujnikami i okablowaniem; 13) nape?nianie instalacji czynnikiem solarnym; 14) przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji solarnych do eksploatacji; 15) przekazanie przysz?ym U?ytkownikom instalacji solarnej informacji na temat jej prawid?owej obs?ugi; 16) bezp?atne us?ugi serwisowe w okresie gwarancyjnym;
   2.  Szczegó?owy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ - PFU, na który sk?adaj si?: 1) PROGRAM FUNKCJONALNO-U?YTKOWY Instalacje urz?dze grzewczych oraz odnawialnych ?róde energii dla budynków mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej, 2) PROGRAM FUNKCJONALNO-U?YTKOWY Instalacje fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje kompleksowego zaprojektowania oraz dostawy i monta?u pompy ciep?a na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, który zosta uj?ty w PFU.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Czas reakcji przegl?du gwarancyjnego na ??danie / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "Redukcja emisji zanieczyszcze powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy informuje, i na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   6. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   6. 1.1. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: - Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie;
   6. 1.2. uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: - Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie;
   6. 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie;
   6. 1.4. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie: Zamawiaj?cy okre?la, ?e ww. warunek zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie), wykona (a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonuje) nale?ycie: dostaw wraz z monta?em instalacji fotowoltaicznych w ilo?ci min. 5 instalacji - w ramach jednej lub wielu umów. lub dostaw wraz z monta?em kot?ów lub pieców c.o. w ilo?ci min. 5 kot?ów lub pieców c.o. - w ramach jednej lub wielu umów, UWAGA: Wykonawcy mog wykaza si do?wiadczeniem tak?e wówczas, je?eli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z monta?em.
   7. 1. Wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
   7. 2. Zamawiaj?cy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp.
   8. 1. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca na dzie sk?adania ofert: a) nie podlega wykluczeniu; b) spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   8. 1.1. O?wiadczenie, o którym mowa w pkt
   8. 1 SWZ, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "Jednolitym dokumentem" lub "JEDZ" - wg za??cznika 4 do SWZ.
   8. 1.2. Je?eli Wykonawca nie z?o?y o?wiadczenia, o którym mowa w pkt
   8. 1 SWZ, lub jest ono niekompletne lub zawiera b??dy, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc odpowiednio do jego z?o?enia, poprawienia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie, chyba ?e oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgl?du na jego z?o?enie, uzupe?nienie lub poprawienie lub zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   8. 1.3. Zamawiaj?cy mo?e ??da od Wykonawców wyja?nie dotycz?cych tre?ci o?wiadczenia, o których mowa w pkt
   8. 1 SWZ.
   8. 1.4. Je?eli z?o?one przez Wykonawc o?wiadczenie, o którym mowa w pkt
   8. 1 SWZ, budzi w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego, mo?e on zwróci si bezpo?rednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
   8. 2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale
   6. 3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia do??czaj do oferty o?wiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofert sk?ada spó?ka cywilna, a pe?en zakres prac wykonaj wspólnicy wspólnie w ramach umowy spó?ki o?wiadczenie powinno potwierdza ten fakt. O?wiadczenie nale?y z?o?y wg wymogów za??cznika nr 5 do SWZ.
   8. 3. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie (nie krótszym ni 10 dni od dnia wezwania) nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych (aktualnych na dzie z?o?enia): Ci?g dalszy w sekcji III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:

   8. 3.1. w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy przed terminem sk?ania ofert zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ;
   8. 3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzia?u w post?powaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - wg za??cznika nr 7 do SWZ; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w pkt
   8. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp, - wg za??cznika nr 8 do SWZ.
   8. 20. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) dokumentu wskazanego w pkt
   8. 3.2 ppkt 1) SWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt
   8. 3.2 ppkt 1) SWZ - wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; 2) dokumentów wskazanych w pkt
   8. 3.2 ppkt 3) - 5) SWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. - wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:

   4. 8. Przedmiotowe ?rodki dowodowe. Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy z?o?enia wraz z ofert nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych: a) karty katalogowe oferowanych kot?ów gazowych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urz?dze na rynku polskim obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spe?nienie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w za??czniku Nr 9 do SWZ - "Minimalne parametry urz?dze do potwierdzenia kartami katalogowymi", zgodnie z pkt. 1 (dla kot?ów gazowych), b) karty katalogowe oferowanych kot?ów na biomas podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urz?dze na rynku polskim obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spe?nienie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w za??czniku Nr 9 do SWZ - "Minimalne parametry urz?dze do potwierdzenia kartami katalogowymi", zgodnie z pkt. 2 (dla kot?ów na biomas?), c) karta katalogowa oferowanego kot?a elektrycznego podpisana przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urz?dze na rynku polskim obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spe?nienie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w za??czniku Nr 9 do SWZ - "Minimalne parametry urz?dze do potwierdzenia kartami katalogowymi", zgodnie z pkt. 3 (dla kot?a elektrycznego), a) karty katalogowe oferowanych modu?ów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urz?dze na rynku polskim obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w Za??czniku Nr 9 do SWZ - "Minimalne parametry urz?dze do potwierdzenia kartami katalogowymi", zgodnie z pkt 4 (dla modu?u) i pkt 5 (dla inwerterów), b) karty katalogowe kolektorów s?onecznych i zasobników c.w.u. podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urz?dze na rynku polskim obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w Za??czniku Nr 9 do SWZ - "Minimalne parametry urz?dze do potwierdzenia kartami katalogowymi", zgodnie z pkt 6 (dla kolektorów s?onecznych) i pkt 7 (dla zasobników c.w.u.), c) certyfikaty potwierdzaj?ce pozytywny wynik testów: - zgodno?ci oferowanych modu?ów fotowoltaicznych z normami IEC 61215, EN-61730-1 lub równowa?ne oraz EN-61730-2 lub równowa?nej, - odporno?ci modu?ów na amoniak zgodnie z norm IEC 62716 lub równowa?n - odporno?ci modu?ów na mg? soln zgodnie z norm IEC 61701 lub równowa?n - odporno?ci modu?ów na degradacj indukowan potencja?em PID lub równowa?nym, - wytrzyma?o?ci modu?ów na obci??eniem 8000 Pa, wydane przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezale?n od wykonawcy jednostk badawcz posiadaj?c akredytacj ISO 17025 lub równowa?n (fakt posiadania przez jednostk badawcz akredytacji ISO 17025 lub równowa?nej mo?e wynika z tre?ci wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowi?zany jest to udokumentowa odr?bnym dokumentem); d) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodno?ci z norm PN-EN 12975-1 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN 12975-2 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN ISO 9806 (lub równowa?n?) wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezale?n od wykonawcy jednostk badawcz posiadaj?c akredytacj ISO 17025 lub równowa?n (fakt posiadania przez jednostk badawcz akredytacji ISO 17025 lub równowa?nej mo?e wynika z tre?ci wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowi?zany jest to udokumentowa odr?bnym dokumentem); Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
W odniesieniu do dokumentów wydanych przez jednostki oceniaj?ce zgodno? Zamawiaj?cy akceptuje odpowiednie przedmiotowe ?rodki dowodowe, inne ni te, o których mowa wy?ej, w szczególno?ci dokumentacj techniczn producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dost?pu do certyfikatów lub sprawozda z bada wydanych przez jednostk oceniaj?ca zgodno? ani mo?liwo?ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost?pu nie mo?e by przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ?e dany Wykonawca udowodni, ?e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub us?ugi spe?niaj wymagania, cechy lub kryteria okre?lone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania zwi?zane z realizacj zamówienia. W odniesieniu do dokumentów wydanych przez niezale?ne od Wykonawcy jednostki badawcze posiadaj?ce akredytacj ISO 17025 lub równowa?n Zamawiaj?cy akceptuje równowa?ne przedmiotowe ?rodki dowodowe, je?li potwierdzaj?, ?e oferowane dostawy spe?niaj okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania.
   4. 8.1. Zamawiaj?cy informuje, ?e dzia?aj?c na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, ?e w sytuacji, w której Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodków dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj?cy jednokrotnie wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
   4. 8.2. Postanowie pkt
   4. 8.1 SWZ nie stosuje si?: a) w cz??ci w jakiej przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, b) pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   4. 8.3 Zamawiaj?cy mo?e ??da od Wykonawców wyja?nie dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodków dowodowych.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
21.1. Projekt umowy stanowi za??cznik nr 2 do SWZ. 21.2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowie projektu umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 09/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Zamawiaj?cy, najpó?niej przed otwarciem ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj o kwocie, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
11.1. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu, który dost?pny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dost?pnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 11.3. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do nast?puj?cych formularzy: "Formularz do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji". 11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy us?ug administracji publicznej (ePUAP). Zasady sk?adania ofert oraz dokumentów sk?adanych wraz z ofert oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysy?ania opisane zosta?y w Instrukcji u?ytkownika. Wykonawca zobowi?zany jest zapozna si z ww. Instrukcj i post?powa wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegaj?c si o udzielenie zamówienia w szczególno?ci sk?adaj?c ofert akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w instrukcji u?ytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez u?ytkownika urz?dzeniem teleinformatycznym z dost?pem do sieci Internet. Aplikacja dzia?a tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework
   4. 5. W przypadku korzystania z urz?dze mobilnych oraz Mac lub Linux, dost?p do wszystkich funkcjonalno?ci systemu miniPortal mo?e by ograniczony. Specyfikacja po??czenia, formatu przesy?anych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: - specyfikacja po??czenia formularze udost?pnione s za pomoc protoko?u TLS
   1. 2, - format danych oraz kodowanie miniPortal - formularze dost?pne s w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, - oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opieraj si o czas serwera i dane zapisywane s z dok?adno?ci co do setnej cz??ci sekundy, - integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysy?aj?cego wniosek do Zamawiaj?cego, ESP Zamawiaj?cego automatycznie generuje rodzaj urz?dowego po?wiadczenia odbioru, czyli urz?dowe po?wiadczenie przed?o?enia (UPP), które jest powi?zane z wysy?anym dokumentem. W UPP w sekcji "Dane po?wiadczenia" jest zawarta informacja o dacie dor?czenia. System dost?pny jest za po?rednictwem nast?puj?cych przegl?darek internetowych: - Microsoft Internet Explorer od wersji
   9. 0, - Mozilla Firefox od wersji 15, - Google Chrome od wersji 20. 11.10. Ofert sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. 11.11. Sposób z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w "Instrukcji u?ytkownika", dost?pnej na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl). - Szczegó?owe informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdzia 11 SWZ. 12.1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 8 000,00 PLN (s?ownie: osiem tysi?cy z i 00/100). 24.1. W zwi?zku z tym, ?e post?powanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowi?zuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: - Szczegó?owe informacje dotycz?ce RODO zawiera rozdzia 22 SWZ, - Szczegó?owe informacje dotycz?ce warunków udzia?u w post?powaniu zosta?y zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ, - Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej prowadzonego post?powania, na której udost?pniane b?d zmiany i wyja?nienia tre?ci SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpo?rednio zwi?zane z post?powaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://bip.gminaostrowmazowiecka.pl/wiadomosci/2681/lista/1/2021 https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal https://miniportal.uzp.gov.pl https://bip.gminaostrowmazowiecka.pl/wiadomosci/2681/lista/1/2021
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://bip.gminaostrowmazowiecka.pl/wiadomosci/2681/lista/1/2021 https://bip.gminaostrowmazowiecka.pl/wiadomosci/2681/lista/1/2021
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovoltaďques 
44621220 - Chaudičres pour chauffage central 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment