Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostro??ka: Bennes à ordures

2022/S 18-043359  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Ostro??ka: Bennes à ordures 2022/S 018-043359 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ostro??ckie Przedsi?biorstwo Komunalne Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: 7582364783 Adresse postale: Aleja Wojska Polskiego 7A Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Zakrzewski Courriel: biuro@opkostroleka.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.opkostroleka.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka/proceedings
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Podmiot ze 100% udzia?em samorz?du terytorialnego
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcj? wykupu, 2 pojazdów specjalnych - ?mieciarek Numéro de référence: 3/ZPUE/2021
II.1.2) Code CPV principal 34144511 Bennes à ordures
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów - ?mieciarek. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (rok produkcji: 2020 lub 2021), nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczególno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? równie? wcze?niej rekondycjonowany. Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach wskazanych w SWZ i za??cznikach stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisywanym. Zamawiaj?cy nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej sp?aty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem "In blanco".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66110000 Services bancaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL924 Ostro??cki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów - ?mieciarek. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (rok produkcji: 2020 lub 2021), nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczególno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? równie? wcze?niej rekondycjonowany. Wykonawca o?wiadcza, ?e oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu b?dzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach wskazanych w SWZ i za??cznikach stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Je?eli Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zamówienia wskaza? znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, dopuszcza si? zaoferowanie rozwi?za? równowa?nych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jako?ciowych oraz funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisywanym. Zamawiaj?cy nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej sp?aty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem "In blanco".
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Dost?pno?? serwisu / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 206-535696
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdy? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu kopi? odwo?ania przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Ostro??ka: Bennes à orduresType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144511 - Bennes à ordures 
66110000 - Services bancaires