Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 21/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostro??ka: Bennes ordures

2022/S 18-042940  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Ostro??ka: Bennes ordures 2022/S 018-042940 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ostro??ckie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: 7582364783 Adresse postale: Aleja Wojska Polskiego 7A Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Zakrzewski Courriel: biuro@opkostroleka.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.opkostroleka.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka/proceedings
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka/proceedings Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka/proceedings
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Podmiot ze 100% udzia?em samorz?du terytorialnego
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcj? wykupu, 2 pojazd█w specjalnych - ?mieciarek Num╚ro de r╚f╚rence: 1/ZPUE/2022
II.1.2) Code CPV principal 34144511 Bennes ordures
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 2 sztuk fabrycznie nowych pojazd█w - ?mieciarek. Przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczeg█lno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do cel█w demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? r█wnie? wcze?niej rekondycjonowany. Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach wskazanych w SWZ i za??cznikach stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Zamawiaj?cy nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej sp?aty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem ĐIn blancoţ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 339 814.98 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcj? wykupu, 1 pojazdu specjalnego - ?mieciarki - cz??? 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144511 Bennes ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL924 Ostro??cki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu - ?mieciarki. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczeg█lno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do cel█w demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? r█wnie? wcze?niej rekondycjonowany. Wykonawca o?wiadcza, ?e oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu b?dzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach wskazanych w SWZ i za??cznikach stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Je?eli Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zam█wienia wskaza? znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, dopuszcza si? zaoferowanie rozwi?za? r█wnowa?nych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametr█w technicznych, jako?ciowych oraz funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Zamawiaj?cy nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej sp?aty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem ĐIn blancoţ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Dost?pno?? serwisu / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 169 907.49 EUR
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 96 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcj? wykupu, 1 pojazdu specjalnego - ?mieciarki - cz??? 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144511 Bennes ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL924 Ostro??cki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu - ?mieciarki. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczeg█lno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do cel█w demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? r█wnie? wcze?niej rekondycjonowany. Wykonawca o?wiadcza, ?e oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu b?dzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach wskazanych w SWZ i za??cznikach stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Je?eli Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zam█wienia wskaza? znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, dopuszcza si? zaoferowanie rozwi?za? r█wnowa?nych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametr█w technicznych, jako?ciowych oraz funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Zamawiaj?cy nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej sp?aty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem ĐIn blancoţ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Dost?pno?? serwisu / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 169 907.49 EUR
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 96 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykona? nale?ycie co najmniej 1 (jedno) ?wiadczenie polegaj?ce na dostawie pojazd█w specjalnych (?mieciarek) o warto?ci co najmniej 400 000,00 z? brutto.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawar? z nim umow? w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy, wymienionych w za??czniku nr 6 do SWZ. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego. Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy b?dzie to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2022 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 22/03/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 21/02/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert w dniu up?ywu terminu sk?adania ofert. W przypadku wyst?pienia awarii systemu teleinformatycznego, kt█ra spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykaz o?wiadcze? lub dokument█w, jakie zobowi?zani s? z?o?y? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, znajduje si? w rozdziale IV SWZ. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? wykonawc█w, w stosunku do kt█rych zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: a) w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. Zamawiaj?cy oceni brak podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie z?o?onego wraz z ofert? o?wiadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wymaganych podmiotowych ?rodk█w dowodowych. W zakresie nieuregulowanym ustaw? Pzp lub SWZ do o?wiadcze? i dokument█w sk?adanych przez wykonawc? w post?powaniu zastosowanie maj? w szczeg█lno?ci przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy oraz rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie. Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1) znajduje si? w Za??czniku nr 7 do SWZ. Niniejsze post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego prowadzone jest w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SWZ przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu kopi? odwo?ania przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Ostro??ka: Bennes orduresType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144511 - Bennes Ó ordures