Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostro??ka: ...lectricitÈ

2021/S 65-164361  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Ostro??ka: ...lectricitÈ 2021/S 065-164361 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Ostro??ka NumÈro national d'identification: 550668410 Adresse postale: pl. gen. J. Bema 1 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzenna Suski Courriel: zp@um.ostroleka.pl TÈlÈphone: +48 297654271 Fax: +48 297654325 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ostroleka.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ostro??ckie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 550055819 Adresse postale: ul. Berka Joselewicza 1 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-410 Pays: Pologne Courriel: zp@um.ostroleka.pl TÈlÈphone: +48 297654271 Fax: +48 297654325 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ostroleka.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Urz?du Miasta Ostro??ki i jednostek podleg?ych NumÈro de rÈfÈrence: KPZ.271.50.2020
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej o ??cznym szacowanym wolumenie 10 223 072,40 kWh i us?uga dystrybucji w okresie 18 miesi?cy. Powy?sze dane maj charakter orientacyjny i wskazane zosta?y dla potrzeb ustalenia warto?ci przedmiotu zamÛwienia. Wykonawca winien uwzgl?dni mo?liwe wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)15%. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta przedstawiony w cz??ci III SIWZ ñ opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 868 921.75 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65300000 Distribution d'ÈlectricitÈ et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exÈcution:
Ostro??ka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej o ??cznym szacowanym wolumenie 10 223 072,40 kWh i us?uga dystrybucji w okresie 18 miesi?cy. Powy?sze dane maj charakter orientacyjny i wskazane zosta?y dla potrzeb ustalenia warto?ci przedmiotu zamÛwienia. Wykonawca winien uwzgl?dni mo?liwe wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)15%. ??czna ilo? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt energi elektryczn 318 szt., przy czym Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? zmiany ilo?ci punktÛw poboru zgodnie z zapisami ß 8 ust. 3 umowy. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia zawiera cz?? III SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 248-616696
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Urz?du Miasta Ostro??ki i jednostek podleg?ych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE ObrÛt S.A.
NumÈro national d'identification: 690254559 Adresse postale: ul. 8 Marca 6 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 106 222.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 868 921.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cej Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia
   1.  Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przepisÛw wykonawczych jak te postanowie niniejszej SIWZ, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp ñ odwo?anie oraz skarga. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp. 2 Odwo?anie: 1) Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 2) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3) Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 4) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni je?li zosta?o przes?ane w inny sposÛb. 5) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 6) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu, nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 7) Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 8) SzczegÛ?owo kwestie odnosz?ce si do odwo?ania przedstawione s w art. 180ñ192 ustawy Pzp.
   3.  Skarga do s?du 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 2) Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. 3) Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 4) SzczegÛ?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198a ñ 198g ustawy Pzp.
   4.  ?rodki ochrony prawnej, przys?uguj podmiotom okre?lonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
   5.  Wykonawca, zgodnie z art.181 ust.1 ustawy Pzp, mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité 
65300000 - Distribution d'électricité et services connexes