Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostro??ka: ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes

2021/S 111-290461  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Pologne-Ostro??ka: ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes 2021/S 111-290461 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum ?o?nierzy Wykl?tych NumÈro national d'identification: 387874578 Adresse postale: ul. Romualda Traugutta 19 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 07-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jerzy Kurstak Courriel: przetargi@muzeumzolnierzywykletych.pl TÈlÈphone: +48 797509707 Fax: +48 297142768 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://muzeumzolnierzywykletych.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: muzeum
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wyko?czenie oraz wyposa?enie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposa?enie pomieszcze funkcjonalno-u?ytkowych Muzeum ?o?nierzy Wykl?tych w Ostro??ce NumÈro de rÈfÈrence: PZP.13/2020
II.1.2) Code CPV principal 32000000 ...quipements et appareils de radio, de tÈlÈvision, de communication, de tÈlÈcommunication et Èquipements connexes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja zadania p.n.: Wyko?czenie oraz wyposa?enie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposa?enie pomieszcze funkcjonalno-u?ytkowych Muzeum ?o?nierzy Wykl?tych w Ostro??ce (w organizacji). SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la Za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 029 187.58 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 583 000.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exÈcution:
Muzeum ?o?nierzy Wykl?tych w Ostro??ce (w organizacji), budynek F, 07-410 Ostro??ka, ul. Traugutta 19, woj. mazowieckie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia stanowi dostawa, monta?, integracja i uruchomienie systemÛw m.in. z dziedziny kinotechniki, elektroakustyki, o?wietlenie scenicznego niezb?dnych do prawid?owego i w pe?ni funkcjonalnego kina, ktÛre b?dzie zlokalizowane w budynku ÑFî Muzeum ?o?nierzy Wykl?tych w Ostro??ce przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostro??ka. Opis przedmiotu zamÛwienia, zwany dalej ÑOPZî, stanowi za??cznik nr 3 do SIWZ. Wszystkie dostawy oraz monta obj?te zakresem zamÛwienia nale?y wykona zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia, specyfikacjami, wytycznymi Zamawiaj?cego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Wykonanie zamÛwienia musi prowadzi do pe?nej funkcjonalno?ci kina. Przedmiar robÛt ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkni?tego katalogu opisu robÛt. Przedmiar zawiera jedynie specyfikacj ilo?ciow sprz?tu, urz?dze i wyposa?enia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione tylko w dokumentacji zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 255-639983
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wyko?czenie oraz wyposa?enie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposa?enie pomieszcze funkcjonalno-u?ytkowych Muzeum ?o?nierzy Wykl?tych w Ostro??ce (w organ Ö
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mikor Inzyniering Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 113 28 71 100 Adresse postale: al. Krakowska 34 A Ville: Janki Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-090 Pays: Pologne Courriel: biuro@mikor-inzyniering.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 624 030.89 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 029 187.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Dostawa i monta o?wietlenia scenicznego, systemu d?wi?kowego sali kinowej, monta projektora 2D/3D
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/06/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes