Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski:...quipements mÈdicaux

2023/S 194-605811  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: ...quipements mÈdicaux 2023/S 194-605811 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim NumÈro national d'identification: REGON 000311473 Adresse postale: K. Szymanowskiego 11 Ville: Ostrowiec ?wi?tokrzyski Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 27-400 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zoz.ostrowiec.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opiekji zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
zakup specjalistycznego sprz?tu medycznego i wyposa?enia w celu poprawy dost?pno?ci do ?wiadczonych us?ug medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim NumÈro de rÈfÈrence: Sprawa ZP/23/2023
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest specjalistycznego sprz?tu medycznego i wyposa?enia w celu poprawy dost?pno?ci do ?wiadczonych us?ug medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim wed?ug szacunkowych ilo?ci okre?lonych w za??czniku nr 1 do SWZ podzielonego na 10 pakietÛw, ktÛry stanowi integraln? cz??? specyfikacji: pakiet 1 - cyfrowy aparat rentgenowski pakiet 2 - zestaw Laparoskopowy 4K wraz z osprz?tem i narz?dziami: monitory medyczne z wysi?gnikiem, kamera, ?rÛd?o ?wiat?a, pompa interdyscyplinarna, insuflator laparoskopowy, wÛzek aparaturowy, narz?dzia laparoskopowe pakiet 3 - wideo-kolonoskop, myjnia endoskopowa pakiet 4 - myjnia dezynfektor do basenÛw i kaczek pakiet 5 - pompy infuzyjne pakiet 6 - wirÛwka laboratoryjna pakiet 7 - autoklaw pakiet 8 - zasilacze UPS z sys. klimatyzacji pomieszczenia pakiet 9 - system kompresji klatki piersiowej pakiet 10 - resektoskop bipolarny, resektoskop monopolarny, ureterorenoskop (URS) d?ugi
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 742 102.54 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
cyfrowy aparat rentgenowski
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: parametry techniczne / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%, pamatery techniczne 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
zestaw Laparoskopowy 4K wraz z osprz?tem i narz?dziami: monitory medyczne z wysi?gnikiem, kamera, ?rÛd?o ?wiat?a, pompa interdyscyplinarna, insuflator laparoskopowy, wÛzek aparaturowy, narz?dzia laparoskopowe
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: parametry techniczne / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%, pamatery techniczne 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
wideo-kolonoskop, myjnia endoskopowa
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
myjnia dezynfektor do basenÛw i kaczek
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
pompy infuzyjne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
wirÛwka laboratoryjna
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
autoklaw
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
zasilacze UPS z sys. klimatyzacji pomieszczenia
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
system kompresji klatki piersiowej
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pakiet 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec ?wi?tokrzyski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
resektoskop bipolarny, resektoskop monopolarny, ureterorenoskop (URS) d?ugi
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: parametry techniczne / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%, parametry techniczne 10%
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 140-448004
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
cyfrowy aparat rentgenowski
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SOLVE Medical SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 965 799.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
zestaw Laparoskopowy 4K wraz z osprz?tem i narz?dziami: monitory medyczne z wysi?gnikiem, kamera, ?rÛd?o ?wiat?a, pompa interdyscyplinarna, insuflator laparoskopowy, wÛzek aparaturowy, narz?dzia laparoskopowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDEN-INMED Sp. z o.o.
Ville: Koszalin Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 456 237.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
wideo-kolonoskop, myjnia endoskopowa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o.o., Sp. k.
Ville: BrwinÛw Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 120 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
myjnia dezynfektor do basenÛw i kaczek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sani Sp. z o.o. Sp. k.
Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 892.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
pompy infuzyjne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medima Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 23 328.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6 IntitulÈ:
wirÛwka laboratoryjna
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑMPW MED. INSTRUMENTSî SpÛ?dzielnia Pracy Ville: Warszawa Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 143.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7 IntitulÈ:
autoklaw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SMS Sp. z o.o.
Ville: GÛra Kalwaria Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 129 359.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8 IntitulÈ:
zasilacze UPS z sys. klimatyzacji pomieszczenia
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 9 IntitulÈ:
system kompresji klatki piersiowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 73 235.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10 IntitulÈ:
resektoskop bipolarny, resektoskop monopolarny, ureterorenoskop (URS) d?ugi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDEN-INMED Sp. z o.o.
Ville: Koszalin Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 591.16 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Dokumenty sk?adane wraz z ofert?: 1) Oferty nale?y z?o?y?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. 2) Do oferty Wykonawca do??cza o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu czyli Jednolity europejski dokument zamÛwienia Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 3) Formularz oferty za??cznik nr 2 do swz: Wymagana forma: Formularz musi by? z?o?ony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob? upowa?nion? do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z form? reprezentacji okre?lon? w dokumencie rejestrowym w?a?ciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 4) Formularz cenowy oferty (za??cznik nr 10 do swz) 5) Pe?nomocnictwo. 6) O?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia
   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 2) Wykaz dostaw 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 4) dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia 5) O?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art.108 ust 1 pkt 5 pzp o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu nr 17a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej (art. 515 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Pzp)
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 zakup specjalistycznego sprz?tu medycznego i wyposa?enia w celu poprawy dost?pno?ci do ?wiadczonych us?ug medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux