Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services de recyclage des ordures mÈnagËres

2022/S 52-136028  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services de recyclage des ordures mÈnagËres 2022/S 052-136028 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Unieszkodliwiania OdpadÛw "JANIK" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Henryka Sienkiewicza 91 Ville: Ostrowiec ?wi?tokrzyski Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-400 Pays: Pologne Courriel: przetargi@kancelariajiz.pl TÈlÈphone: +48 606206214 Fax: +48 412620669 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.arl.ostrowiec.pl/bip/janik/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka Prawa Handlowego - Gminna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie frakcji palnej z Zak?adu Unieszkodliwiania odpadÛw ÑJANIKî Sp z o.o. w Janiku NumÈro de rÈfÈrence: 1/UE/2021
II.1.2) Code CPV principal 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia sukcesywny odbiÛr, oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentÛw do produkcji paliwa alternatywnego RDF (odpady o kodzie 19 12 10 lub 19 12 12). Oferowany sposÛb zagospodarowania komponentÛw do produkcji RDF musi by? zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczegÛlnionymi w za??czniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Szacunkowa ilo?? odpadÛw, ktÛra zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowi?zywania umowy wyniesie: nie wi?cej ni? 8000 Mg
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 800 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia sukcesywny odbiÛr, oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentÛw do produkcji paliwa alternatywnego RDF (odpady o kodzie 19 12 10 lub 19 12 12). Oferowany sposÛb zagospodarowania komponentÛw do produkcji RDF musi by? zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczegÛlnionymi w za??czniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Szacunkowa ilo?? odpadÛw, ktÛra zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowi?zywania umowy wyniesie: nie wi?cej ni? 8000 Mg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 237-624546
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GREEN PETROL SP. Z O.O., Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-013 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 462 962.96 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 800 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powa¨niu o udzielenie zamÛwienia. 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni¨kom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¨wo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services de recyclage des ordures mÈnagËresType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères