Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services sylvicoles

2020/S 149-366179  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services sylvicoles

2020/S 149-366179

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 044-104773)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nadle?nictwo Ostrowiec ?wi?tokrzyski
Adresse postale: SudÛ 216
Ville: Ostrowiec ?wi?tokrzyski
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 27-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Pawe Czapka
Courriel: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl
TÈlÈphone: +48 412653149
Fax: +48 412651429 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ostrowiec.radom.lasy.gov.pl

http://www.ostrowiec.radom.lasy.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Ostrowiec ?wi?tokrzyski w roku 2020 ñ pakiet VII

NumÈro de rÈfÈrence: S.270.4.2020.AK

II.1.2)
Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z pÛ?n. zm. ñ Ustawa o lasach) obejmuj?ce prace z zakresu gospodarki szkÛ?karskiej do wykonania na terenie szkÛ?ki le?nej Nadle?nictwa Ostrowiec ?wi?tokrzyski w roku 2020.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 044-104773

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.1.1

Au lieu de:

Procedura otwarta

Lire:

Procedura otwarta Procedura przy?pieszona Uzasadnienie: Z uwagi na warunki atmosferyczne (dodatnia temperatura, ktÛra mo?e spowodowa rozpocz?cie sezonu wegetacyjnego) istnieje obawa i uzasadniona konieczno? wczesnego rozpocz?cia prac szkÛ?karskich polegaj?cych na wyj?ciu sadzonek i przygotowanie ich do transportu i posadzenia na planowanych pozycjach.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt