Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services sylvicoles

2022/S 131-374503  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services sylvicoles 2022/S 131-374503 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Ostrowiec ?wi?tokrzyski NumÈro national d'identification: 6610003922 Adresse postale: SudÛ? 216 Ville: Ostrowiec ?w.
Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 27-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Czapka Courriel: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 412653149 Fax: +48 412651429 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ostrowiec.radom.lasy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Ostrowiec ?wi?tokrzyski w roku 2022 NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.27.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet VII - Le?nictwo ds. szkÛ?karstwa, nasiennictwa i selekcji, nasiennictwo
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de dÈfrichement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia b?dzie teren administracyjny Nadle?nictwa Ostrowiec ?wi?tokrzyski na obszarze le?nictwa ds. szkÛ?karstwa, nasiennictwa i selekcji.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu szkÛ?karstwa, nasiennictwa i selekcji i nasiennictwa.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 18/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 026-066793
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 7 IntitulÈ:
Pakiet VII - Le?nictwo ds. szkÛ?karstwa, nasiennictwa i selekcji, nasiennictwo
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
18/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych S?awomir Po?etek NumÈro national d'identification: 811-130-02-87 Adresse postale: ul ?eromskiego 152 Ville: Ostrowiec ?wi?tokrzyski Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-400 Pays: Pologne Courriel: franko152@wp.pl TÈlÈphone: +48 602714465
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 876 010.30 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienia, te polega? b?d? na powtÛrzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamÛwienia w ilo?ci stanowi?cej rÛwnowarto?? do 50 % warto?ci przedmiotu umowy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-646 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-646 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587840
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de dÈfrichement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia b?dzie teren administracyjny Nadle?nictwa Ostrowiec ?wi?tokrzyski na obszarze le?nictw w?a?ciwych dla danego pakietu.
VII.1.4) Description des prestations:
Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 18/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 876 082.90 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych S?awomir Po?etek NumÈro national d'identification: 811-130-02-87 Adresse postale: ul ?eromskiego 152 Ville: Ostrowiec ?wi?tokrzyski Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-400 Pays: Pologne Courriel: franko152@wp.pl TÈlÈphone: +48 602714465
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zwi?kszenie wynagrodzenia o kwot? 72,60 PLN spowodowane rekompensat? wysokich cen paliwa.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
(I) W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy; (II) Wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa w pkt (I) nast?pi? w wymiarze, ktÛrego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?;(III) Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, ktÛrego Zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?;
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 876 010.30 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 876 082.90 PLN Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211300 - Services de défrichement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt