Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: SystËme d'information des passagers en temps rÈel

2022/S 52-135020  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: SystËme d'information des passagers en temps rÈel 2022/S 052-135020 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Ostrowiec ?wi?tokrzyski NumÈro national d'identification: 291009834 Adresse postale: Ostrowiec ?wi?tokrzyski ul. G?ogowskiego 3/5 Ville: Ostrowiec ?wi?tokrzyski Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Halina Kaczmarska Courriel: przetargi@um.ostrowiec.pl TÈlÈphone: +48 412672133 Fax: +48 412672110 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.um.ostrowiec.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
System dynamicznej informacji pasa?erskiej oraz karty miejskiej na potrzeby realizacji projektu ÑEkologiczny Transport Miejski w Ostrowcu ?wi?tokrzyskimî NumÈro de rÈfÈrence: Or.271.28.2021
II.1.2) Code CPV principal 48813200 SystËme d'information des passagers en temps rÈel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i zbudowanie systemu obejmuj?cego monta?, wdro?enie, testowanie, uruchomienie Systemu Karty Miejskiej, Systemu biletu elektronicznego, Systemu Dynamicznej Informacji Pasa?erskiej, Systemu Nadzoru Ruchu, Systemu Zarz?dzania Rozk?adem Jazdy wraz z wyposa?eniem autobusÛw dla Gminy Ostrowiec ?wi?tokrzyski w ramach zadania pn.: ÑSystem dynamicznej informacji pasa?erskiej oraz karty miejskiejî
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 399 578.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30144200 Distributeurs automatiques de tickets 30144400 PÈage automatique 42961300 SystËme de localisation de vÈhicules 45315300 Installations d'alimentation Èlectrique 48000000 Logiciels et systËmes d'information 71323100 Services de conception de rÈseaux d'Ènergie Èlectrique 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 72211000 Services de programmation de systËmes et de logiciels utilitaires 72263000 Services d'implÈmentation de logiciels 72265000 Services de configuration de logiciels 30162000 Cartes puce
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
Teren miasta Ostrowca ?wi?tokrzyskiego
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i zbudowanie systemu obejmuj?cego monta?, wdro?enie, testowanie, uruchomienie Systemu Karty Miejskiej, Systemu biletu elektronicznego, Systemu Dynamicznej Informacji Pasa?erskiej, Systemu Nadzoru Ruchu, Systemu Zarz?dzania Rozk?adem Jazdy wraz z wyposa?eniem autobusÛw dla Gminy Ostrowiec ?wi?tokrzyski w ramach zadania pn.: ÑSystem dynamicznej informacji pasa?erskiej oraz karty miejskiejî.
   2.  Zakres zamÛwienia nale?y zrealizowa? w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno ñ U?ytkowego b?d?cego za??cznikiem do SWZ. Zakres zamÛwienia podzielony jest na trzy etapy i zawiera mi?dzy innymi:
   2. 1. Etap I zaprojektowanie systemÛw wspÛ?dzia?aj?cych ze sob? podsystemÛw dotycz?cych dynamicznej informacji pasa?erskiej, biletu elektronicznego oraz centrum zarz?dzania jako wspomagaj?cych funkcjonowanie dzia?alno?ci transportu publicznego kierowanego przez operatora transportu publicznego, wyposa?enie w urz?dzenia 10 sztuk autobusÛw miejskich b?d?cych obecnie w u?ytkowaniu MZK Sp. z o. o., wyposa?enie serwerowni oraz dyspozytorni operatora transportu publicznego, wyposa?enie w urz?dzenia 9 sztuk fabrycznie nowych autobusÛw miejskich wyposa?onych w silnik diesel, wyposa?enie w urz?dzenia 6 sztuk fabrycznie nowych autobusÛw miejskich wyposa?onych w silnik hybrydowy, dostawa i monta? 2 kompletnych punktÛw do?adowa? biletu elektronicznego, dostawa i monta? 2 stanowisk personalizacji kart, dostawy no?nikÛw elektronicznych Systemu Biletu Elektronicznego (5 500 sztuk), dostawy mobilnych urz?dze? kontroli biletÛw ( 2 komplety), wdro?enie Systemu Zarz?dzania Rozk?adem Jazdy, wdro?enie Systemu Biletu Elektronicznego,
   2. 2. Etap II budowa i uruchomienie 6 sztuk tablic informacji pasa?erskiej wraz z przy??czami energii elektrycznej, wdro?enie Systemu Nadzoru Ruchu, wdro?enie Systemu Dynamicznej Informacji Pasa?erskiej, dostawa i monta? 2 kompletnych punktÛw do?adowa? biletu elektronicznego, dostawy no?nikÛw elektronicznych Systemu Biletu Elektronicznego (10 000 sztuk), dostawy mobilnych urz?dze? kontroli biletÛw ( 1 komplet),
   2. 3. Etap III wyposa?enie w urz?dzenia 8 sztuk fabrycznie nowych autobusÛw miejskich wyposa?onych w silnik elektryczny.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSW.03.04.00-26-0036/17 i RPSW.03.04.00-26-0049/18
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 30 000,00 PLN.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 240-630051
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
System dynamicznej informacji pasa?erskiej oraz karty miejskiej na potrzeby realizacji projektu ÑEkologiczny Transport Miejski w Ostrowcu ?wi?tokrzyskimî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R&G PLUS Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 817 194 10 44 Adresse postale: ul.Traugutta 7 Ville: Mielec Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-300 Pays: Pologne Courriel: rg@rg.com.pl TÈlÈphone: +48 177738080
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 808 600.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 399 578.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz ust. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu wraz z ofert? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ). Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych Brak podstaw wykluczenia:
   1.  informacji, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: ó art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Pzp, ó art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego.
   2.  o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   3.  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia przez Wykonawc? o?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zamieszczone s? w dokumentach post?powania (SWZ).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
   9.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie -s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 10. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 11. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Ostrowiec ?wi?tokrzyski: SystËme d'information des passagers en temps rÈelType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30144200 - Distributeurs automatiques de tickets 
30144400 - Péage automatique 
30162000 - Cartes à puce 
42961300 - Système de localisation de véhicules 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48813200 - Système d'information des passagers en temps réel 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72211000 - Services de programmation de systèmes et de logiciels utilitaires 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels