Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostr█da: Services de d╚neigement

2020/S 147-361520  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Ostr█da: Services de d╚neigement 2020/S 147-361520 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Powiatowych Num╚ro national d'identification: PL62 Adresse postale: ul. Grunwaldzka 62A Ville: Ostr█da Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 14-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zarz?d Dr█g Powiatowych w Ostr█dzie Courriel: sekretariat@zdp.ostroda.pl T╚l╚phone: +48 896462414 Fax: +48 896421762 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zdp.ostroda.pl http://www.zdp.ostroda.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.zdp.ostroda.pl/przetargi.php Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja samorz?dowa
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych administrowanych przez Zarz?d Dr█g Powiatowych w Ostr█dzie Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.2610.16.2020.B
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de d╚neigement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje zimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych administrowanych przez Zarz?d Dr█g Powiatowych w Ostr█dzie z podzia?em na 11 cz??ci. Z uwagi na ograniczon liczb znak█w pe?ny opis przedmiotu zam█wienia zosta okre?lony w ▀3 SIWZ
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 11
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie Gmin Ostr█da, D?br█wno, Grunwald, oraz utrzymanie bazy z placem sk?adowymţ
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)bazy wraz z placem sk?adowym w w odl. do 10 km od m. Frygnowo; b)piasku wraz z za?adunkiem; c)soli wraz z za?adunkiem; d)mieszkanki piasku z sol 30 % wraz z za?adunkiem; e)mieszanki piasku z sol 10 % (na pryzmy) wraz z za?adunkiem; f)no?nika lub ci?gnika o mocy pow. 80 kM dwunap?dowy z p?ugiem ?rednim z lemieszem stalowym dziobowym -1 szt.; g)no?nika z piaskarko- solark o pojemno?ci min. 5 m3 z p?ugiem ?rednim jednostronnym- 3 szt.; h)no?nika do piaskarko-solarki o pojemno?ci min 5 m3 z p?ugiem ?rednim jednostronnym ˝ 1 szt.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?anie dr█g powiatowych; b)zwalczanie ?lisko?ci na drogach powiatowych; c)zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; d)oznakowanie pojazdu w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego; e)Wykonawca b?dzie ?adowa materia uszorstniaj?cy z plac█w sk?adowych
   3. Zamawiaj?cy wymaga aby no?niki z piaskarko-solarkami by?y wyposa?one w urz?dzenie GPS wraz Z czujnikami posypu i p?u?enia. Ka?dy sprz?t musi by wyposa?ony w telefon kom█rkowy Zamawiaj?cy przedstawi Wykonawcy szczeg█?owy system kontaktu dy?urnego ZDP lub OD z operatorem no?nika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania si sprz?tu. Wykonawca umo?liwi Zamawiaj?cemu podgl?d w czasie rzeczywistym pracy sprz?tu wyposa?onego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesi?c kalendarzowy przeka?e Zamawiaj?cemu zarchiwizowan histori pracy sprz?tu na no?niku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu kom█rkowego, rozmowy telefoniczne oraz monta urz?dze GPS oraz wszystkie towarzysz?ce op?aty obci??aj Wykonawc?.
   4. Zamawiaj?cy na czas trwania umowy wypo?yczy bezp?atnie Wykonawcy piaskarko- solark oraz p?ug ?redni jednostronny wraz z czo?ownic?; a)Wykonawca zobowi?zuje si do u?ytkowania w/w sprz?tu tylko i wy??cznie do pe?nienia us?ugi obj?tej umow?; b)Wykonawca b?dzie ponosi wszelkie koszty eksploatacji piaskarko-solarki (paliwo, p?yny eksploatacyjne, koszty serwisu, drobne naprawy itp.); c)Po zako?czeniu ka?dego sezonu zimowego Wykonawca zobowi?zany jest do oczyszczenia sprz?tu Z b?ota, piasku oraz innych zanieczyszcze?. Sprz?t nale oczy?ci z rdzy i pomalowa farbami zabezpieczaj?cymi oraz nawierzchniowymi. W okresie mi?dzy sezonami zimowymi zobowi?zany jest do przechowywania sprz?tu w spos█b zabezpieczaj?cy go przed wp?ywem warunk█w atmosferycznych (np. wiata, plandeka). d)Po wyga?ni?ciu umowy lub jej rozwi?zaniu Wykonawca zobowi?zany jest zwr█ci Zamawiaj?cemu przekazany osprz?t w terminie 7 dni od daty zako?czenia umowy. e)W przypadku nie oddania powierzonych urz?dze Zamawiaj?cy obci??y Wykonawc pe?n warto?ci tych urz?dze bez odliczenia warto?ci amortyzacji /wg aktualnie obowi?zuj?cej ceny na rynku/.
   5. Wykonawca powiadamia dy?urnego w Ostr█dzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpocz?cia i zako?czenia akcji pracy w danym dniu.
   6. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   7. Zamawiaj?cy okre?la trasy na kt█rych odbywa si akcja zimowa i mo?e je zmienia w celu u?atwienia wykonania zadania informuj?c o tym Wykonawc?.
   8. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu. Z uwagi na ograniczon liczb znak█w pe?ny opis przedmiotu zam█wienia zosta okre?lony w ▀18 SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 20/10/2020 Fin: 15/04/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie Miasta i Gminy Mi?om?yn oraz Gminy Ostr█daţ
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania: a) no?nika do piaskarko- solarki o pojemno?ci min. 5 m3 z p?ugiem ?rednim jednostronnym -1 szt., b) no?nika lub ci?gnika z rozsypywaczem o ?adowno?ci min.5 t ˝ 1 szt., c) ci?gnika o mocy powy?ej 80 kM, dwunap?dowym z lemieszem stalowym dziobowym ˝2 szt., d) ?adowarki o pojemno?ci ?y?ki do 0,9m3 ˝ 2 szt.
   2.  Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y: a) od?nie?anie dr█g powiatowych (miejskich i pozamiejskich) oraz za?adunku nadmiaru ?niegu na samochody samowy?adowcze podstawione przez Zamawiaj?cego; b) zwalczaniu ?lisko?ci na drogach i ulicach powiatowych; c) zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; d) oznakowaniu pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego;
   3.  Zamawiaj?cy wymaga aby no?nik z piaskarko- solark by wyposa?ony w urz?dzenie GPS wraz Z czujnikami posypu i p?u?enia. Ka?dy sprz?t musi by wyposa?ony w telefon kom█rkowy Zamawiaj?cy przedstawi Wykonawcy szczeg█?owy system kontaktu dy?urnego ZDP lub OD z operatorem no?nika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania si sprz?tu. Wykonawca umo?liwi Zamawiaj?cemu podgl?d w czasie rzeczywistym pracy sprz?tu wyposa?onego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesi?c kalendarzowy przeka?e Zamawiaj?cemu zarchiwizowan histori pracy sprz?tu na no?niku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu kom█rkowego, rozmowy telefoniczne oraz monta urz?dze GPS oraz wszystkie towarzysz?ce op?aty obci??aj Wykonawc?.
   4.  Zamawiaj?cy na czas trwania umowy wypo?yczy bezp?atnie Wykonawcy piaskarko- solark oraz p?ug ?redni jednostronny wraz z czo?ownic?: a) Wykonawca zobowi?zuje si do u?ytkowania w/w sprz?tu, tylko i wy??cznie do pe?nienia us?ugi obj?tej umow?. b) Wykonawca b?dzie ponosi wszelkie koszty eksploatacji piaskarko-solarki (paliwo, p?yny eksploatacyjne, koszty serwisu, drobne naprawy bie??ce itp.). c) Po zako?czeniu ka?dego sezonu zimowego Wykonawca zobowi?zany jest do oczyszczenia sprz?tu z b?ota, piasku oraz innych zanieczyszcze?. Sprz?t nale oczy?ci z rdzy i pomalowa farbami zabezpieczaj?cymi oraz nawierzchniowymi. W okresie mi?dzy sezonami zimowymi zobowi?zany jest do przechowywania sprz?tu w spos█b zabezpieczaj?cy go przed wp?ywem warunk█w atmosferycznych (np. wiata, plandeka). d) Po wyga?ni?ciu umowy lub jej rozwi?zaniu Wykonawca zobowi?zany jest zwr█ci Zamawiaj?cemu przekazany osprz?t w terminie 7 dni od daty zako?czenia umowy. e) W przypadku nie oddania powierzonych urz?dze Zamawiaj?cy obci??y Wykonawc pe?n warto?ci tych urz?dze bez odliczenia warto?ci amortyzacji /wg aktualnie obowi?zuj?cej ceny na rynku/.
   5.  Wykonawca powiadamia dy?urnego w Ostr█dzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpocz?cia i zako?czenia akcji pracy w danym dniu.
   6.  Wykonawca b?dzie za?adowany materia?em uszorstniaj?cym z placu sk?adowego. Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc o dok?adnej lokalizacji placu sk?adowego (w m. Ostr█da lub w odl. 5 km od granic miasta);
   7.  Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby;
   8.  Zamawiaj?cy okre?la trasy na kt█rych odbywa si akcja zimowa i mo?e je zmienia w celu u?atwienia wykonania zadania informuj?c o tym Wykonawc?.
   9.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g i ulic podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 20/10/2020 Fin: 15/04/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie Gminy D?br█wno i Grunwaldţ
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
ci?gnika o mocy powy?ej 80 KM dwunap?dowego z p?ugiem ?rednim stalowym dziobowym- 2 szt.;
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?anie dr█g powiatowych; b)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; c)oznakowaniu pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego;
   3. Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostr█dzie o czasie rozpocz?cia I zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.
   4. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   5. Zamawiaj?cy okre?la trasy, na kt█rych odbywa si akcja zimowa i mo?e je zmienia w celu u?atwienia wykonania zadania informuj?c o tym Wykonawc?.
   6. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/12/2020 Fin: 31/03/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie Gminy Mi?om?yn i Gminy Ostr█daţ
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)ci?gnika o mocy powy?ej 80 KM dwunap?dowego z p?ugiem ?rednim stalowym dziobowym-1 szt. b)?adowarki o poj. ?y?ki do 0,9 m3- 1 szt.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?aniu dr█g powiatowych pozamiejskich oraz za?adunek nadmiaru ?niegu na samochody samowy?adowcze podstawione przez Zamawiaj?cego; b)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; c)oznakowaniu pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego - lampy b?yskowe koloru ?█?tego,
   3. Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostr█dzie o czasie rozpocz?cia i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.
   4. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   5. Zamawiaj?cy okre?la trasy, na kt█rych odbywa si akcja zimowa i mo?e je zmienia w celu u?atwienia wykonania zadania informuj?c o tym Wykonawc?.
   6. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g i ulic podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/12/2020 Fin: 31/03/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie miasta Ostr█daţ
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)no?nika z piaskarko- solark o pojemno?ci min. 4 m3 z p?ugiem ?rednim jednostronnym- 2 szt.; b)no?nika lub ci?gnika z rozsypywaczem o pojemno?ci 1,5 - 3,0 t z p?ugiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodnik█w ˝ 2 szt. c)ci?gnika z p?ugiem ?rednim z lemieszem gumowym ˝ 2 szt. d)?adowarki o poj. ?y?ki 0,90 m3 do od?nie?ania ˝ 1 szt. e)no?nika lub ci?gnika ze szczotk do czyszczenia chodnik█w ˝ 1 szt.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?aniu ulic powiatowych na terenie dzia?ania miasta Ostr█da oraz za?adunek nadmiaru ?niegu na samochody samowy?adowcze podstawione przez Zamawiaj?cego; b)od?nie?anie, chodnik█w, zatok parkingowych ka?dorazowo na zg?oszenie i wed?ug przedstawionego przez Zamawiaj?cego wykazu- max. 12 000 m2 na dob?; c)zwalczanie ?lisko?ci ulic powiatowych na terenie miasta Ostr█da; d)zwalczanie ?lisko?ci chodnik█w: e)uprz?tniecie b?ota i innych zanieczyszcze z chodnik█w; f)r?czne od?nie?anie doj? do przej? dla pieszych; g)zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; h)oznakowanie pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego; i)Wykonawca b?dzie za?adowny materia?em uszostniaj?cym z placu sk?adowego. Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc o dok?adnej lokalizacji placu sk?adowego (w m. Ostr█da lub w odl. 5 km od granic miasta); j)oczyszczanie pozimowe chodnik█w w ci?gach ulic powiatowych na terenie miasta Ostr█da, ˇ w przypadku podj?cia przez Zamawiaj?cego decyzji o konieczno?ci wykonania tych prac przez Wykonawc?. Oczyszczaniu podlega b?d chodniki na ca?ej ich szeroko?ci oraz jezdnia ulic na szeroko?ci 0,75 m od kraw??nika jezdni po obu stronach ulicy.
   3. Wykonawca powiadamia dy?urnego w Ostr█dzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpocz?cia i zako?czenia akcji pracy w danym dniu.
   4. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   5. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany trasy pracy sprz?tu w celu u?atwienia p?ynno?ci zadania ˝ Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc o zmianie tras.
   6. Zamawiaj?cy wymaga aby no?niki z posypywarkami by?y wyposa?one w urz?dzenie GPS wraz z czujnikami posypu i p?u?enia. Ka?dy sprz?t musi by wyposa?ony w telefon kom█rkowy Zamawiaj?cy przedstawi Wykonawcy szczeg█?owy system kontaktu dy?urnego ZDP lub OD z operatorem no?nika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania si sprz?tu. Wykonawca umo?liwi Zamawiaj?cemu podgl?d w czasie rzeczywistym pracy sprz?tu wyposa?onego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesi?c kalendarzowy przeka?e Zamawiaj?cemu zarchiwizowan histori pracy sprz?tu na no?niku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu kom█rkowego, rozmowy telefoniczne oraz monta urz?dze GPS obci??aj Wykonawc?.
   7. Zamawiaj?cy okre?la trasy, na kt█rych odbywa si akcja zimowa i mo?e je zmienia w celu u?atwienia wykonania zadania informuj?c o tym Wykonawc?.
   8. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g, ulic i chodnik█w podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 20/10/2020 Fin: 15/04/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐUtworzenie i utrzymanie bazy z placem sk?adowym w odl. do 5 km od m. Ostr█daţ
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)bazy wraz z placem sk?adowym w m. Ostr█da lub w odl. 5 km od granic miasta; b)piasku wraz z za?adunkiem; c)soli wraz z za?adunkiem; d)mieszkanki piasku z sol 30 % wraz z za?adunkiem; e)mieszanki piasku z sol 10 % (na pryzmy) wraz z za?adunkiem.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a) zorganizowa i utrzyma sk?adowisko, kt█re musi odpowiada warunkom zawartym w pkt.
   3. 7 Og█lnych Specyfikacji. Dopuszcza si po uzgodnieniu, wykonanie placu sk?adowego (sk?adowiska) na gruncie naturalnym o zag?szczonym pod?o?u dla materia?█w uszorstniaj?cych do zwalczania ?lisko?ci zimowej; b)wykonawca, kt█ry wygra przetarg musi przygotowa materia?y uszorstniaj?ce z zapasem na dwa tygodnie. Nie okre?la si limitu zabezpieczenia materia?owego na czasookres (2 tygodnie) jedynie ustala si?, ?e materia b?dzie w ci?g?ej dyspozycji w czasie pracy na danym sk?adowisku W ilo?ciach zabezpieczaj?cych potrzeby; c)Zamawiaj?cy b?dzie p?aci Wykonawcy za materia?y zu?yte (czyli po zu?yciu materia?u do zwalczania ?lisko?ci na drogach i ulicach). d)wykonawca, kt█ry wygra przetarg przedstawi z ka?dej nowej partii materia?█w do akceptacji Zamawiaj?cemu aktualne i w orygina?ach wyniki bada materia?█w uszorstniaj?cych zgodnie z wymaganiami pkt 6 Og█lnych Specyfikacji; wykonawca przedstawi atesty i aprobaty na s█l i piasek.
   3. Wykonawca w obecno?ci Zamawiaj?cego pobierze pr█bki do badania materia?█w takich jak: mieszanka piasku z sol 30 %, mieszanka piasku z sol 10 % zgodnie z wymaganiami pkt.
   3. 7 Og█lnych Specyfikacji; wyniki bada Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu w oryginale;
   4. Zamawiaj?cy ma prawo wykonywa badania kontrolne z pobranych pr█bek na sk?adowiskach w trakcie trwania akcji. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu wynik█w bada?, ?e materia?y z ka?dej nowej partii materia?u, stosowane przez Wykonawc odbiegaj od wymaga norm, Zamawiaj?cy na?o?y kary zgodnie z umow?.
   5. Zamawiaj?cy ma prawo kontrolowa produkcj i spos█b sk?adowania materia?█w oraz okre?la zapas (Zamawiaj?cy nie p?aci za zapasy pozosta?e na sk?adowiskach po zimie).
   6. Wykonawca jest zobowi?zany do za?adunku materia?█w do zimowego utrzymania dr█g wszelkich pojazd█w podstawionych przez Zamawiaj?cego lub Wykonawc█w innych cz??ci zimowego utrzymania dr█g na terenie dzia?ania Obwodu Drogowego nr 1 w Ostr█dzie. Zamawiaj?cy ka?dorazowo b?dzie informowa Wykonawc o pojazdach podstawianych do za?adunku.
   7. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych b?dzie gotowy do za?adunku podstawionych pojazd█w w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   8. Zamawiaj?cy b?dzie p?aci Wykonawcy za materia?y zu?yte (czyli po zu?yciu materia?u do zwalczania ?lisko?ci na drogach i ulicach).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 20/10/2020 Fin: 15/04/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie dzia?ania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu - utrzymanie bazy z placem sk?adowymţ
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)bazy wraz z placem sk?adowym w m. Mor?g lub w odl. max.10 km od granic tego miasta; b)piasku wraz z za?adunkiem; c)soli wraz z za?adunkiem; d)mieszkanki piasku z sol 30 % wraz z za?adunkiem; e)mieszanki piasku z sol 10 % (na pryzmy) wraz z za?adunkiem; f)no?nika lub ci?gnika z rozsypywaczem o ?adowno?ci 2,5- 3t przystosowanym do posypywania ulic -2szt.; g)no?nika z piaskarko- solark o pojemno?ci min. 5 m3 z p?ugiem ?rednim jednostronnym- 4 szt.;
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?aniu dr█g i ulic powiatowych na terenie dzia?ania OD2; b)zwalczaniu ?lisko?ci na drogach i ulicach powiatowych na terenie dzia?ania OD2; c)zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; d)oznakowanie pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego; e)Wykonawca jest zobowi?zany do za?adunku materia?█w do zimowego utrzymania dr█g wszelkich pojazd█w podstawionych przez Zamawiaj?cego lub Wykonawc█w innych cz??ci zimowego utrzymania dr█g na terenie dzia?ania Obwodu Drogowego nr 2 w Mor?gu. Zamawiaj?cy ka?dorazowo b?dzie informowa Wykonawc o pojazdach podstawianych do za?adunku., f)oczyszczanie pozimowe ulic powiatowych na terenie miasta Mor?g - w przypadku podj?cia przez Zamawiaj?cego decyzji o konieczno?ci wykonania tych prac przez Wykonawc?. Oczyszczaniu podlega b?dzie jezdnia ulic na szeroko?ci 0,75 m od kraw?dzi jezdni po obu stronach ulicy.
   3. Wykonawca powiadamia dy?urnego w Mor?gu lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 o czasie rozpocz?cia i zako?czenia akcji pracy w danym dniu.
   4. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   5. Zamawiaj?cy wymaga, aby no?niki z posypywark by?y wyposa?one w urz?dzenie GPS wraz Z czujnikami posypu i p?u?enia. Ka?dy sprz?t musi by wyposa?ony w telefon kom█rkowy Zamawiaj?cy przedstawi Wykonawcy szczeg█?owy system kontaktu dy?urnego ZDP lub OD z operatorem no?nika ˇ np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania si sprz?tu. Wykonawca umo?liwi Zamawiaj?cemu podgl?d w czasie rzeczywistym pracy sprz?tu wyposa?onego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesi?c kalendarzowy przeka?e Zamawiaj?cemu zarchiwizowan histori pracy sprz?tu na no?niku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu kom█rkowego, rozmowy telefoniczne oraz monta urz?dze GPS obci??aj Wykonawc?.
   6. Zamawiaj?cy okre?la trasy na kt█rych odbywa si akcja zimowa i mo?e je zmienia w celu u?atwienia wykonania zadania informuj?c o tym Wykonawc?.
   7. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g i ulic podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu. Z uwagi na ograniczon liczb znak█w pe?ny opis przedmiotu zam█wienia zosta okre?lony w ▀18 SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 20/10/2020 Fin: 15/04/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie Miasta i Gminy Mor?g oraz Gminy ?uktaţ
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)no?nika lub ci?gnika o mocy powy?ej 80 kM dwunap?dowym z p?ugiem ?rednim z lemieszem gumowym -2 szt. b)no?nika lub ci?gnika o mocy powy?ej 80 kM dwunap?dowym z p?ugiem dziobowym -1 szt.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in. na: a)od?nie?aniu dr█g powiatowych (miejskich i pozamiejskich); b)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; c)oznakowaniu pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego.
   3. Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie rozpocz?cia i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.
   4. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   5. Zamawiaj?cy okre?la trasy na kt█rych odbywa si akcja zimowa i mo?e je zmienia w celu u?atwienia wykonania zadania informuj?c o tym Wykonawc?.
   6. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g i ulic podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/12/2020 Fin: 31/03/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie Gminy Ma?dytyţ
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)no?nika lub ci?gnika o mocy powy?ej 80 kM dwunap?dowym z p?ugiem ?rednim z lemieszem gumowym -1 szt. b)?adowarki o poj. ?y?ki min. 0,9 m3 -1 szt.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?aniu dr█g powiatowych oraz za?adunek nadmiaru ?niegu na samochody samowy?adowcze podstawione przez Zamawiaj?cego; b)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnego za nale?yte wykonanie us?ugi; c)oznakowaniu pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego.
   3. Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie rozpocz?cia I zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.
   4. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   5. ?adowarka mo?e by?- na polecenie Zamawiaj?cego - wykorzystana na terenie innych gmin (Mor?g, ?ukta, Mi?akowo)
   6. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany miejsca pracy ?adowarki na inne gminy w celu u?atwienia p?ynno?ci zadania ˝ Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc o zmianie tras.
   7. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/12/2020 Fin: 31/03/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie dr█g i ulic powiatowych na terenie Gminy Mi?akowoţ
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
no?nika lub ci?gnika o mocy powy?ej 80 kM dwunap?dowym z p?ugiem ?rednim z lemieszem gumowym -1 szt.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?aniu dr█g i ulic powiatowych (miejskie i poza miejskie); b)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnego za nale?yte wykonanie us?ugi; c)oznakowaniu pojazdu w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego.
   3. Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie rozpocz?cia i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.
   4. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dr█g i ulic podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/12/2020 Fin: 31/03/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐZimowe utrzymanie chodnik█w w ci?gach ulic powiatowych na terenie miasta Mor?g"
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Teren powiatu ostr█dzkiego
II.2.4) Description des prestations:

   1. Wykonawca zobowi?zany jest do przygotowania
:
a)ci?gnika lub no?nika z p?ugiem ?rednim z lemieszem gumowym o szer. p?uga do 1,5 m przystosowanym do od?nie?ania chodnik█w -1 szt., b)no?nika lub ci?gnika z rozsypywaczem o ?adowno?ci 2,5- 3 t przystosowanym do posypywania chodnik█w -2 szt. c)no?nika lub ci?gnika ze szczotk do oczyszczania chodnik█w -1 szt.
   2. Do obowi?zk█w Wykonawcy nale?y m.in.: a)od?nie?aniu chodnik█w powiatowych na terenie dzia?ania miasta Mor?g oraz za?adunek nadmiaru ?niegu na samochody samowy?adowcze podstawione przez Zamawiaj?cego; b)od?nie?anie, chodnik█w, zatok parkingowych ka?dorazowo na zg?oszenie i wed?ug przedstawionego przez Zamawiaj?cego wykazu- max. 10 000 m2 na dob?; c)zwalczanie ?lisko?ci chodnik█w w ci?gach ulic powiatowych na terenie miasta Mor?g; d)zwalczanie ?lisko?ci chodnik█w: Uprz?tniecie b?ota i innych zanieczyszcze z chodnik█w; R?czne od?nie?anie doj? do przej? dla pieszych; e)zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownik█w Wykonawcy odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie us?ugi; f)oznakowanie pojazd█w w spos█b okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy b?yskowe koloru ?█?tego; g)oczyszczaniu pozimowym chodnik█w w ci?gach ulic powiatowych na terenie miasta Mor?g, - W przypadku podj?cia przez Zamawiaj?cego decyzji o konieczno?ci wykonania tych prac przez Wykonawc?. Oczyszczaniu podlega b?d chodniki na ca?ej ich szeroko?ci.
   3. Wykonawca b?dzie za?adowny materia?em uszostniaj?cym z placu sk?adowego.
   4. Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie rozpocz?cia i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.
   5. Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunk█w atmosferycznych podstawi zam█wiony sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zg?oszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por doby.
   6. Zamawiaj?cy poda lokalizacj placu sk?adowego materia?█w uszorsniajacych w m. Mor?g lub w odl. max. 10 km od granic tego miasta, na kt█rym b?dzie nast?powa za?adunek.
   7. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodnik█w podlegaj?cych zimowemu utrzymaniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/12/2020 Fin: 31/03/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
   2.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12˝23.
   3.  Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   4.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w sk?adanych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego potwierdzaj?ce spe?nianie brak podstaw do wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (tj. Dz.U.2019.1170 ze zm.).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki okre?lone we wzorze umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmian tre?ci zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, okre?lono we wzorze umowy (za??cznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g do SIWZ).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 09:05 Lieu:
Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y umie?ci na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda na stronie dotycz?cej odpowiedniego post?powania.
   2.  Do oferty nale?y do??czy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
   3.  Otwarcie ofert odb?dzie si dnia 02.09.2020 r. o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiaj?cego za po?rednictwem platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Komisja przetargowa
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
Drugi/ trzeci kwarta 2022 r. i 2023 r.
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem portalu pod adresem
:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
   2. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce sposobu wykonania czynno?ci zwi?zanych ze z?o?eniem oferty znajduj si pod adresem: platformazakupowa.pl.
   3. Oferta powinna by?: 1)sporz?dzona na podstawie za??cznik█w niniejszej SIWZ w j?zyku polskim, 2)z?o?ona w formie elektronicznej za po?rednictwem platformazakupowa.pl, 3)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/osoby upowa?nion?/upowa?nione
   4. Niedopuszczalnym jest wykorzystanie zamiast elektronicznego podpisu kwalifikowanego: Podpisu zaufanego, podpisu cyfrowego, profilu zaufanego - ePUAP, piecz?ci elektronicznej. U?ycie tych rozwi?za b?dzie skutkowa?o nieskutecznym z?o?eniem o?wiadczenia woli.
   5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawc█w do podpisywania wszelkich plik█w musz spe?nia ĐRozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i us?ug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewn?trznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 rokuţ.
   6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewn?trzny. Zamawiaj?cy wymaga do??czenia odpowiedniej ilo?ci plik█w, podpisywanych plik█w z danymi oraz plik█w XAdES.
   7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si informacji stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa, W rozumieniu przepis█w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Je?eli wykonawca, nie p█?niej ni w terminie sk?adania ofert, w spos█b niebudz?cy w?tpliwo?ci zastrzeg?, ?e nie mog by one udost?pniane oraz wykaza?, za??czaj?c stosowne wyja?nienia, i zastrze?one informacje stanowi tajemnic przedsi?biorstwa. Na platformie w formularzu sk?adania oferty znajduje si miejsce wyznaczone do do??czenia cz??ci oferty stanowi?cej tajemnic przedsi?biorstwa.
   8. Wykonawca, za po?rednictwem platformazakupowa.pl mo?e przed up?ywem terminu do sk?adania ofert wycofa ofert?. Spos█b dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
   9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesy?anego za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko? pliku to maksymalnie 500 MB. 10.W przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja ??czna (wi?cej ni jedna osoba), ofert kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzy musz ??cznie wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 11.Wykonawca ma mo?liwo? wype?nienia formularza JEDZ poprzez serwis umo?liwiaj?cy wype?nienie I ponowne wykorzystanie ESPD (ang. skr█t JEDZ), znajduj?cy si pod adresem internetowym. W tym celu nale?y wykona nast?puj?ce czynno?ci: 1)pobra plik w formacie XML o nazwie Đespd-request.xmlţ z portalu na kt█rym zosta?a udost?pniona SIWZ; 2)wej? na stron https://espd.uzp.gov.pl/; 3)wybra odpowiedni wersj j?zykow?; 4)wybra opcj ĐJestem Wykonawc?ţ (Uwaga! Powy?sz opcj nale?y r█wnie zaznaczy w przypadku, gdy formularz JEDZ wype?nia podmiot, na kt█rego zasoby powo?uje si Wykonawca); 5)zaimportowa pobrany wcze?niej ze strony internetowej Zamawiaj?cego plik Đespd-request.xmlţ; 6)wype?ni formularz; 7)podpisa i za??czy do oferty. Przy wype?nianiu formularza JEDZ Wykonawca mo?e skorzysta z instrukcji jego wype?niania zamieszczonej przez Urz?d Zam█wie Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf oraz za??cznik do niniejszej SIWZ. 12.Ka?dy wykonawca mo?e z?o?y tylko jedn ofert?, na jedn lub wi?cej cz??ci. 13.Tre? oferty musi odpowiada tre?ci siwz. 14. klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO ˝ zawarta w ▀ 33 SIWZ. 15.Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w, kt█re mo?na wprowadzi do og?oszenia szczeg█?owe inf. dot. post. zawarte s w SIWZ i za??cznikach udost?pnionych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda. https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje https://espd.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu Oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest Zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli Przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 4) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego Przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej,przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej Operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   9.  Z uwagi na ograniczon liczb znak█w szczeg█?owe zasady post?powania dotycz?ce wniesienia odwo?ania oraz po jego wniesieniu, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de dÚneigement