Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-OstrÛw Mazowiecka:Services de prÈparation de repas

2023/S 193-600797  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Pologne-OstrÛw Mazowiecka: Services de prÈparation de repas 2023/S 193-600797 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej NumÈro national d'identification: PL7591436186 Adresse postale: ul. Duboisa 68 Ville: OstrÛw Mazowiecka Code NUTS: PL Polska Code postal: 07-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magda Tyszka Courriel: przetargi@szpitalostrowmaz.pl TÈlÈphone: +48 297463711 Fax: +48 297463706 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalostrowmaz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ca?odzienne wy?ywienie pacjentÛw Samodzielnego Publicznego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej NumÈro de rÈfÈrence: SPZZOZ.XII.381.18/2023
II.1.2) Code CPV principal 55321000 Services de prÈparation de repas
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi ca?odziennego wy?ywienia pacjentÛw Samodzielnego Publicznego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wynajmem pomieszcze?. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia (OPZ) okre?la Za??cznik Nr 2 do niniejszej SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 463 739.80 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55320000 Services de distribution de repas 55322000 Services d'Èlaboration (cuisson) de repas
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi ca?odziennego wy?ywienia pacjentÛw Samodzielnego Publicznego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wynajmem pomieszcze?. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia (OPZ) okre?la Za??cznik Nr 2 do niniejszej SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Potwierdzenie jako?ci ca?odziennego zestawu ?ywieniowego (zawarto?? t?uszczu, w?glowodanÛw, bia?ka, b?onnika oraz warto?? energetyczna) / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Posiadanie certyfikatu ISO 22000 w zakresie ?ywienia szpitalnego wystawiony przez jednostk? akredytowan? / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 141-451252
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Ca?odzienne wy?ywienie pacjentÛw Samodzielnego Publicznego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NAPRZ"D CATERING SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialnoscia NumÈro national d'identification: PL6772398589 Adresse postale: Traktorowa 126 lok. 301 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL Polska Code postal: 91-204 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 134 330.56 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 463 739.80 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   6. 2. 15 dni od dna przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego, stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   6. 1
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach, stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? d S?du Okr?gowego w Warszawie s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie? publicznychî 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni o dnia dr?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 stawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224577800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Ca?odzienne wy?ywienie pacjentÛw Samodzielnego Publicznego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 06/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
55320000 - Services de distribution de repas 
55321000 - Services de préparation de repas 
55322000 - Services d'élaboration (cuisson) de repas