Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-OstrÛw:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2022/S 226-649891  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-OstrÛw: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2022/S 226-649891 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina OstrÛw - Zak?ad Us?ug Komunalnych w Ostrowie Adresse postale: OstrÛw 225, 39 -103 OstrÛw Ville: OstrÛw Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39 -103 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lucyna Malska Courriel: zuk@ostrow.gmina.pl TÈlÈphone: +48 0172235810 Fax: +48 0172235809 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zukostrow.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywny odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 12 12 inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) w roku 2023 NumÈro de rÈfÈrence: ZUK.261.1.4.2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadÛw o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrÛbki odpadÛw inne ni? wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa), pochodz?ce z mechanicznego przetwarzania odpadÛw komunalnych - w ilo?ci 7 500 Mg Przedmiot zamÛwienia obejmuje tak?e odbiÛr odpadÛw, podstawienie ?rodka transportu przystosowanego do odbioru tego typu odpadÛw, transport odpadÛw na koszt Wykonawcy oraz przestrzeganie obowi?zkÛw wynikaj?cych z elektronizacji gospodarowania odpadami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 825 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadÛw o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrÛbki odpadÛw inne ni? wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa), pochodz?ce z mechanicznego przetwarzania odpadÛw komunalnych - w ilo?ci 7 500 Mg Przedmiot zamÛwienia obejmuje tak?e odbiÛr odpadÛw, podstawienie ?rodka transportu przystosowanego do odbioru tego typu odpadÛw, transport odpadÛw na koszt Wykonawcy oraz przestrzeganie obowi?zkÛw wynikaj?cych z elektronizacji gospodarowania odpadami.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: posiadanie certyfikowanego systemu zarz?dzania ?rodowiskiem / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 169-477814
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Sukcesywny odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 12 12 inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) w roku 2023.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Euro-Eko Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec NumÈro national d'identification: NIP: 817-18-17-858 NR KRS: 0000069701 Adresse postale: Ul. Wojska Polskiego 3 Ville: Mielec Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 39-300 Mielec Pays: Pologne Courriel: euro-eko@euro-eko.mielec.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 825 000.00 PLN Offre la plus basse: 4 232 250.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 6 966 000.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z dyspozycj? art. 260 ust. 1 w zw. z art. 255 ust 3 Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm), Zamawiaj?cy obligatoryjnie uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W obecnej sytuacji finansowej Zamawiaj?cy nie ma realnych mo?liwo?ci zwi?kszenia kwoty na realizacj? zamÛwienia do wysoko?ci oferty najkorzystniejszej niepodlegaj?cej odrzuceniu.Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (tj.Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.) zamie?ci? drog? elektroniczn? informacj?, ?e na realizacj? zadania zamierza przeznaczy? kwot?: 4 131 000,00 z? brutto (s?ownie: cztery miliony sto trzydzie?ci jeden tysi?cy z? 00/100). Komisja powo?ana do niniejszego post?powania dokona?a otwarcia ofert i stwierdzi?a, ?e niepodlegaj?ca odrzuceniu oferta z najni?sz? cen? brutto przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia. Cena oferty z?o?onej przez EURO-EKO Sp. z o.o. ul.Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec wynosi 4 232 250,00 z? brutto. Zgodnie z art. 255 ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiaj?cy ustali?, ?e mo?e zwi?kszy? ?rodki na sfinansowanie przedmiotowego zamÛwienia do ceny najkorzystniejszej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu. Wobec powy?szego, Zamawiaj?cy dokona? wyboru najkorzystniejszej oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 513 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.). Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Sukcesywny odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 12 12 inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) w roku 2023 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères