Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 16/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-W?oszakowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 60-143969  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-W?oszakowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 060-143969 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina W?oszakowice NumÈro national d'identification: ZP.271.2.2020 Adresse postale: ul. Karola Kurpi?skiego 29 Ville: W?oszakowice Code NUTS: PL417 Code postal: 64-140 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara D?bkowska, Albert Cygan Courriel: gmina@wloszakowice.pl TÈlÈphone: +48 655252999 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wloszakowice.pl http://www.wloszakowice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.wloszakowice.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i transport oraz zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy W?oszakowice oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK) w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia b?dzie realizowany w szczegÛlno?ci przez:
   1.  cykliczny odbiÛr niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, z cz?stotliwo?ci okre?lon w dalszej cz??ci opisu zamÛwienia;
   2.  transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych w instalacjach komunalnych wynikaj?cych z wojewÛdzkich planÛw gospodarki odpadami;
   3.  transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadÛw, zgodnie z hierarchi post?powania z odpadami, o ktÛrej mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
   4.  zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK) na terenie gminy W?oszakowice, o ktÛrym szczegÛ?owo mowa w dalszej cz??ci opisu zamÛwienia;
   5.  sprawowanie kontroli nad prawid?owym dzia?aniem systemu gospodarowania...
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 90511000 90533000 90513100 90514000 90511200
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL417 Lieu principal d'exÈcution:
Gmina W?oszakowice, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia b?dzie realizowany w szczegÛlno?ci przez:
   1.  cykliczny odbiÛr niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, z cz?stotliwo?ci okre?lon w dalszej cz??ci opisu zamÛwienia;
   2.  transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych w instalacjach komunalnych wynikaj?cych z wojewÛdzkich planÛw gospodarki odpadami;
   3.  transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadÛw, zgodnie z hierarchi post?powania z odpadami, o ktÛrej mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
   4.  zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK) na terenie gminy W?oszakowice, o ktÛrym szczegÛ?owo mowa w dalszej cz??ci opisu zamÛwienia;
   5.  sprawowanie kontroli nad prawid?owym dzia?aniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie ich odbioru od w?a?cicieli nieruchomo?ci, o ktÛrej szczegÛ?owo mowa w dalszej cz??ci opisu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Cz?stotliwo? otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/05/2020 Fin: 31/12/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca musi wnie? wadium w wysoko?ci 20 000 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy i 00/100 z?otych).
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, o ktÛrym mowa w art. 49 i 50 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie transportu odpadÛw;
   2.  wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, o ktÛrym mowa w art. 9b i 9c Ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach z dnia 13 wrze?nia 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) prowadzonego przez gmin W?oszakowice.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn ubezpieczenia nie mniejsz ni 400 000,00 PLN (s?ownie: czterysta tysi?cy z?otych 00/100).
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca wyka?e, ?e wykona (a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonuje) nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, minimum jedn lub wi?cej us?ug odbioru odpadÛw komunalnych na rzecz w?a?ciciela/li nieruchomo?ci, w sposÛb ci?g?y przez okres co najmniej 12 miesi?cy, ktÛre ??cznie swym zakresem obejmowa?y odbiÛr odpadÛw komunalnych o masie nie mniejszej ni 1 700,00 Mg. Przez jedn us?ug zamawiaj?cy rozumie wykonanie zamÛwienia na rzecz jednego podmiotu/zamawiaj?cego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.
   2.  Wykonawca wyka?e, ?e posiada baz magazynowo-transportow?, o jakiej mowa w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegÛ?owych wymaga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) oraz dysponuje lub b?dzie dysponowa wyposa?eniem umo?liwiaj?cym odbieranie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci w ilo?ci: 1) co najmniej 2 pojazdÛw z zabudow typu ?mieciarka, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadÛw komunalnych; 2) co najmniej 2 pojazdÛw z zabudow skrzyniow?, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych; 3) co najmniej 1 pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do zbiÛrki odpadÛw komunalnych, w tym odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji ñ zabudowa typu ?mieciarka; 4) co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadÛw komunalnych bez funkcji kompaktuj?cej; 5) co najmniej 1 pojazdu lekkiego umo?liwiaj?cego wjazd na nieutwardzone drogi, o masie ca?kowitej do 6 ton: ó wszystkie pojazdy winny by trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazw firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbieraj?cego odpady komunalne od w?a?cicieli nieruchomo?ci, ó minimum 2 pojazdy spo?rÛd wskazanych powinny posiada norm emisji spalin minimum EURO III oraz minimum 2 pojazdy norm emisji spalin minimum EURO IV, ó wszystkie pojazdy i urz?dzenia musz by sprawne, pojazdy musz posiada aktualne badania techniczne, aktualne dowody rejestracyjne i ubezpieczenie OC.
   3.  b?dzie dysponowa na czas realizacji zadania baz magazynowo-transportow?, monitorowan?, dozorowan?, o?wietlon?, utwardzon?, z miejscem do parkowania pojazdÛw: ó usytuowan w gminie W?oszakowice, z ktÛrej terenu odbiera te odpady lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od jej granicy, ó usytuowan na terenie, do ktÛrego posiada tytu prawny, ó wyposa?on w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdÛw, zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu, ó wyposa?on w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadÛw z grupy odpadÛw komunalnych, zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu oraz zabezpieczone przed dzia?aniem czynnikÛw atmosferycznych, ó wyposa?on w legalizowan samochodow wag najazdow?, w przypadku gdy na terenie bazy nast?puje magazynowanie odpadÛw, ó wyposa?on w pomieszczenia socjalne dla pracownikÛw odpowiadaj?ce liczbie zatrudnionych osÛb, ó na terenie ktÛrej znajduje si punkt konserwacji i napraw pojazdÛw oraz miejsce do ich mycia i dezynfekcji lub przedstawi zamawiaj?cemu umow?, ?e us?ugi te b?d zlecane podmiotom zewn?trznym, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegÛ?owych wymaga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobÛw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie negatywny wp?yw na realizacj zamÛwienia.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Istotne dla zamawiaj?cego postanowienia umowy zawiera za??cznik nr 11 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert wynika z konieczno?ci zagwarantowania ci?g?o?ci odbioru odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych w gminie W?oszakowice. Wyznaczenie terminÛw ofert bez jego skrÛcenia uniemo?liwi?oby udzielenie zamÛwienia w terminie zabezpieczaj?cym ci?g?o? realizacji us?ugi. Obecnie obowi?zuj?ca umowa na odbiÛr odpadÛw komunalnych zawartych zawarta jest na okres do 30 kwietnia 2020 r.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 16/04/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 16/04/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Salka Maso?ska Urz?du Gminy W?oszakowice przy ul. Karola Kurpi?skiego 29, 64-140 W?oszakowice, POLSKA. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne i nast?pi poprzez ich odszyfrowanie.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentÛw i o?wiadcze z?o?onych w oryginale; w przypadku sk?adania oferty wspÛlnej ww.dokument sk?ada ka?dy z wykonawcÛw sk?adaj?cych ofert wspÛln we w?asnym imieniu:
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2.  odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
   3.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (za??cznik nr 8 do SIWZ);
   4.  o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne (za??cznik nr 9 do SIWZ).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w postaci papierowej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust.
   2. 
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 niniejszej SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Odwo?anie rozpoznaje Krajowa Izba Odwo?awcza. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges