Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Z?otoryja:Abris

2023/S 188-587112  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Z?otoryja: Abris 2023/S 188-587112 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rejonowe Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Z?otoryi Adresse postale: Mi?a 2 Ville: Z?otoryja Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-500 Pays: Pologne Courriel: biuro@doradztwo-przetargi.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ezamowienia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Rejonowe Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Z?otoryi
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Us?ugi komunalne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wiat ?mietnikowych wyposa?onych w Inteligentny Systemem Segregacji OdpadÛw Komunalnych. (II) NumÈro de rÈfÈrence: 27/DOS/2023
II.1.2) Code CPV principal 44112100 Abris
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie, dostaw? i monta? 8-iu wiat ?mietnikowych wraz z kompletnym Indywidualnym Systemu Segregacji OdpadÛw Komunalnych umo?liwiaj?cym selektywn? zbiÛrk? odpadÛw w nieruchomo?ciach znajduj?cych si? w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Z?otoryja.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 243 463.41 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35123500 SystËmes vidÈo d'identification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Rejonowe Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Z?otoryi 59-500 Z?otoryja, al. Mi?a 2 Zgodnie z za??cznikiem nr 1a do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zamÛwienia nie zosta? podzielony na cz??ci. ZamÛwienie dotyczy dostawy tylko jednego kompletu wiat, ktÛre ze wzgl?dÛw techniczno-organizacyjnych mo?e by? zrealizowane w ramach jednej umowy zawartej z jednym Wykonawc?.
   2.  SzczegÛ?owy opis, zakres zamÛwienia znajduje si? w Za??cznik nr 1a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji w okresie gwarancji. / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 135-430501
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa wiat ?mietnikowych wyposa?onych w Inteligentny Systemem Segregacji OdpadÛw Komunalnych. (II)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EDZ Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Katowicka 51 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BART WELD SERVICE Bartlomiej Demia?czuk Adresse postale: Uniejowice 37 Ville: Uniejowice Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-516 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 243 463.41 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu: a) O?wiadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ). O?wiadczenie stanowi dowÛd potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu na dzie? sk?adania ofert. b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, - sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. c) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. d) O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotycz?ce zalegania z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne po wydaniu prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cy orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cy zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotycz?cy zak?Ûcenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania.
   2. 1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: a) dokumentÛw wskazanych w pkt 2b) sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w pkt 2b),
   2. 2. Dokument, o ktÛrym mowa w pkt 2b), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   2. 3. Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt. 2), lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotycz?ce terminu wystawiania dokumentÛw lub o?wiadcze? s? analogiczne jak w ust.
   2. 2. Do oferty nale?y do??czy?: O?wiadczenie z art. 5k i art. 7 ust 1 wg Za??cznika nr 4 dot. ustawy O SZCZEG"LNYCH ROZWI?ZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIA?ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAIN? ORAZ S?U??CYCH OCHRONIE BEZPIECZE?STWA NARODOWEGO oraz ustawy dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie .
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw pzp. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?c? podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?c? podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
25/09/2023 Dostawa wiat ?mietnikowych wyposa?onych w Inteligentny Systemem Segregacji OdpadÛw Komunalnych. (II) 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
35123500 - Systèmes vidéo d'identification 
44112100 - Abris