Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution directe
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Z?otoryja: Services de transport routier public

2022/S 52-136510  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Z?otoryja: Services de transport routier public 2022/S 052-136510 Avis de prÈinformation relatif un contrat de service public
 
 
Section I: AutoritÈ compÈtente
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Z?otoryjski Adresse postale: pl. Niepodleg?o?ci 8 Ville: Z?otoryja Code postal: 59-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Arkadiusz Kobylarz Courriel: sekretariat@powiat-zlotoryja.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://powiat-zlotoryja.pl
I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autoritÈs compÈtentes
I.3) Communication Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type d'autoritÈ compÈtente AutoritÈ rÈgionale ou locale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Og?oszenie o zamiarze przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia w trybie bezpo?redniego zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marchÈ Services Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/rÈgional)
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Publiczny transport zbiorowy w zakresie powiatowych przewozÛw pasa?erskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmuj?cych poszczegÛlne miejscowo?ci Gminy Zagrodno z miastem Z?otoryja.
II.2.4) Description des prestations:
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), Powiat Z?otoryjski informuje o zamiarze wyboru operatora poprzez bezpo?rednie zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (nature et quantitÈ des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7) Date de commencement prÈvue et durÈe du marchÈ DÈbut: 01/01/2023 DurÈe en jours: 12
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Type de procÈdure Attributions directes d'un contrat petite Èchelle (article 5, paragraphe 4, du rËglement (CE) n 1370/2007)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Informations complÈmentaires:
Organizator zastrzega sobie na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) mo?liwo?? zmiany powy?szych informacji.
VI.4) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Z?otoryja: Services de transport routier publicType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de prÈinformation sans mise en concurrenceType de procÈdure: Attribution directeType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public