Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Otwock: Consommables médicaux

2020/S 69-164125  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Otwock: Consommables médicaux

2020/S 069-164125

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 052-123006)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Numéro national d'identification: nr post?powania DZP.26.35/2020
Adresse postale: ul. Konarskiego 13
Ville: Otwock
Code NUTS: PL
Code postal: 05-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: El?bieta Skoczek
Courriel: dzp@spskgruca.pl
Téléphone: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spskgruca.pl Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

www.spskgruca.pl
https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego i wielorazowego u?ytku

Numéro de référence: DZP.26.35/2020

II.1.2)
Code CPV principal
33140000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego i wielorazowego u?ytku.
   2.  Zamówienie zosta?o podzielone na 3 pakiety: - pakiet nr 1 - pojemnik na odpady, - pakiet nr 2 - czepek chirurgiczny, - pakiet nr 3 - drut wierc?cy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1 A do SIWZ - formularzu cenowym. Wykonawca mo?e zaoferowa wy??cznie wyroby, które zosta?y wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211). Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie produktów nie stanowi?cych wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 211) dla pakietu nr
   1. 
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 052-123006

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 09:45

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 09:45

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux